ILPB1/4511-1-1137/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania najmu.
ILPB1/4511-1-1137/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. przychód
 3. ryczałt ewidencjonowany
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania najmu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz prawem do wyłącznego korzystania z dwóch miejsc parkingowych (dalej: „Lokal”) w jednym z apartamentowców.

Jednocześnie, jako właściciel Lokalu, Wnioskodawca rozważa podpisanie ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) umowy najmu posiadanego przez Wnioskodawcę Lokalu z prawem do zarządzania Lokalem (dalej: „Umowa”).

Na podstawie Umowy Wnioskodawca odda Spółce Lokal w najem wraz z prawem do zarządzania Lokalem (dalej: „Usługa”). Z kolei Spółka będzie uprawniona na podstawie Umowy do dalszego podnajmu Lokalu oraz pobierania płynących z tego tytułu pożytków oraz do sprawowania zarządu w zakresie dalszego podnajmu.

Umowa zostanie zawarta na okres trzech lat z możliwością jej przedłużania na kolejne okresy 12-miesięczne.

Na podstawie Umowy, Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki miesięczny czynsz ustalony według stosownej formuły określonej w Umowie. Jednocześnie, czynsz należny zarządcy budynku, w którym znajduje się Lokal oraz opłaty za media przyłączone do Lokalu będą opłacane przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz zarządcy budynku bądź odpowiednio dostawców mediów, a następnie rozliczane ze Spółką w proporcji do ilości dni w danym okresie rozliczeniowym, w których Lokal będzie pozostawał do dyspozycji Spółki.

Spółka nie będzie wykorzystywać Lokalu do własnych celów mieszkaniowych (celów mieszkaniowych jej pracowników). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie podnajmować Lokal docelowym najemcom.

Jako właściciel Lokalu Wnioskodawca nie będzie zaangażowany w jakikolwiek sposób w wyszukiwanie finalnych najemców Lokalu oraz kontakty z tymi najemcami w trakcie trwania podnajmu. W tym zakresie powyższe zadania będą realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Z uwagi na definicję podatnika podatku od towarów i usług ujętą w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami), w związku z najmem Lokalu Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W tym zakresie, dla potwierdzenia prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy, wystąpił on równolegle do tut. organu z odrębnym wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów z najmu Lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT, według stawki 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów z najmu Lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT, według stawki 8,5%.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie.

Art. 10 ust. 1 ustawy o PIT wymienia odrębne od siebie źródła przychodów do których należą m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT); oraz
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...), z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT).

Jednocześnie, art. 5a pkt 6 ustawy o PIT definiuje, iż ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o „działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9”.

Analizując powyższe pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej ujęte w ustawie o PIT, należy zwrócić uwagę, iż dla uznania danej działalności za pozarolniczą działalność gospodarczą konieczne jest jednoczesne spełnienie następujących przesłanek:

 1. ma być to jeden z rodzajów działalności wymienionych w lit. a)-c) przedmiotowego przepisu,
 2. prowadzona działalność ma mieć cel zarobkowy,
 3. działalność ma być prowadzona we własnym imieniu,
 4. działalność ma być prowadzona w sposób ciągły,
 5. działalność ma być prowadzona w sposób zorganizowany,
 6. uzyskane z niej przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, wynajem Lokalu na rzecz Spółki nie będzie spełniał przesłanek wymienionych w pkt 5 i 6, tzn.:

 • prowadzona przez Wnioskodawcę działalność nie będzie miała charakteru działalności zorganizowanej, z perspektywy Wnioskodawcy – to Spółka będzie wyszukiwać finalnych najemców Lokalu, podnajmować im Lokal i w tym zakresie zarządzać Lokalem. Jednocześnie, to Spółka wystąpiła do Wnioskodawcy z propozycją najmu i to Spółka opracowała model współpracy w zakresie najmu Lokalu;
 • uzyskane przez Wnioskodawcę przychody stanowią kategorię przychodu wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Oprócz wskazanej powyżej definicji działalności gospodarczej, art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wynajmowany przez Wnioskodawcę Lokal nie będzie składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, gdyż w ocenie Zainteresowanego, charakter najmu Lokalu nie będzie zobowiązywał go do rejestracji działalności gospodarczej w zakresie najmu.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, w opinii Wnioskodawcy, w przedstawionych przez Zainteresowanego okolicznościach uzyskiwane przychody z najmu Lokalu należy zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, a więc do źródła odrębnego niż działalność gospodarcza.

Skoro osiągane przez Wnioskodawcę przychody zostaną zakwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, to znajdzie do nich zastosowanie art. 9a ust. 6 ustawy o PIT, zgodnie z którym: „Dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT: „Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

W świetle przedstawionej przez Wnioskodawcę argumentacji, zawarta przez Zainteresowanego Umowa najmu Lokalu nie będzie zawierana w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc zgodnie z powołanym powyżej przepisem Wnioskodawca będzie mógł opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych regulują przepisy Rozdziału 2 ustawy o zryczałtowanym PIT.

Zgodnie z zawartym w tymże rozdziale art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT: „Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (...)”.

Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym PIT przewiduje, iż w odniesieniu do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym PIT, dla skorzystania z opodatkowania przychodów osiąganych z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych konieczne jest złożenie stosownego pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

W szczególności, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PIT: „Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

Natomiast, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym PIT: „W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego”.

W momencie osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu najmu, Wnioskodawca zamierza złożyć oświadczenie wymagane powołanymi przepisami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania Zainteresowanego nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód Wnioskodawca osiągnie w grudniu roku podatkowego.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, spełni on wszystkie przewidziane przepisami prawa przesłanki uprawniające go do skorzystania z opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów z najmu Lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym PIT, według stawki 8,5%.

W konsekwencji, przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł.

Stosownie do przepisów ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3);
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (pkt 6).

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, za działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 1. zarobkowym celu działalności,
 2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Jednakże warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, które podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 4 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis informacji oraz przepisy prawne należy stwierdzić, że gdy przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą (umowa najmu nie zostanie zawarta w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również przedmiot najmu nie będzie stanowił składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą) – najem nieruchomości stanowił będzie źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu mogą być opodatkowane – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji powyższego najem stanowić będzie dla Wnioskodawcy stanowić źródło przychodów, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskane przychody z ww. źródła będą mogły korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki określonej w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj. 8,5%, pod warunkiem złożenia w odpowiednim w terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Podsumowując, w niniejszej sprawie Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów z najmu Lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.