ILPB1/4511-1-1124/15-6/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
ILPB1/4511-1-1124/15-6/IMinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. działalność gospodarcza
 3. prawa majątkowe
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r., znak ILPB1/4511-1-1124/15-4/IM, ILPP5/4512-1-174/15-4/PG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 sierpnia 2015 r., a w dniu 9 września 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik prowadzi od 2008 roku działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji projektów budowlanych, kupnem i sprzedażą nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Działając jako osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca, tj. nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:

 1. w dniu 27 maja 2011 r. podatnik zawarł z deweloperem umowę przedwstępną sprzedaży, na podstawie której deweloper zobowiązał się do wybudowania budynku, wyodrębnienia w nim lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na podatnika za cenę 194.000 zł; na poczet zapłaty ceny podatnik uiścił na rzecz dewelopera jedynie kwotę 5000 zł;
 2. w dniu 3 lipca 2014 r. podatnik zawarł z deweloperem umowę deweloperską, na podstawie której deweloper zobowiązał się do wybudowania budynku, wyodrębnienia w nim lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na podatnika za cenę 186.000 zł; na poczet zapłaty ceny podatnik uiścił na rzecz dewelopera jedynie kwotę 5000 zł;
 3. w dniu 24 listopada 2014 r. podatnik zawarł z deweloperem umowę deweloperską, na podstawie której deweloper zobowiązał się do wybudowania budynku, wyodrębnienia w nim lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na podatnika za cenę 183.000 zł; na poczet zapłaty ceny podatnik uiścił na rzecz dewelopera jedynie kwotę 5000 zł.

Następnie:

 1. zawartą w dniu 12 września 2011 r. umową przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 27 maja 2011 r. podatnik - jako cedent przeniósł na nabywcę - jako cesjonariusza za cenę 55.000 zł wszelkie wynikające z umowy z dnia 24 listopada 2014 r. wierzytelności dotyczące zawarcia z deweloperem przyrzeczonej umowy sprzedaży i zobowiązania dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego;
 2. zawartą w dniu 14 lipca 2014 r. umową przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej podatnik - jako cedent przeniósł na nabywcę - jako cesjonariusza za cenę 41.000 zł wszelkie wynikające z umowy z dnia 3 lipca 2014 r. wierzytelności dotyczące zawarcia z deweloperem przyrzeczonej umowy sprzedaży i zobowiązania dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego;
 3. zawartą w dniu 3 lutego 2015 r. umową przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej podatnik - jako cedent przeniósł na nabywcę - jako cesjonariusza za cenę 42.000 zł wszelkie wynikające z umowy z dnia 24 listopada 2014 r. wierzytelności dotyczące zawarcia z deweloperem przyrzeczonej umowy sprzedaży i zobowiązania dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego.

Podatnik od 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pierwszą z ww. umów deweloperskich podatnik zawarł celem przyszłego nabycia określonego w niej lokalu. Drugą i trzecią z ww. umów deweloperskich podatnik zawarł celem przyszłego zbycia wynikających z tych umów praw i obowiązków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w sytuacji, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, nabywający poza tą działalnością prawa majątkowe wchodzące w skład jego majątku osobistego, a wynikające z umów deweloperskich (tj. umów o wybudowanie i wyodrębnienie lokalu oraz przeniesienia prawa własności tego lokalu), dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów deweloperskich uzyskując z tego tytułu przychód, zobowiązany jest do opodatkowania przychodów wynikających z tych czynności zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychodów uzyskanych poza zakresem wykonywanej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywający poza tą działalnością prawa majątkowe wchodzące w skład jego majątku osobistego (tj. nie w skład majątku przedsiębiorstwa podatnika), a wynikające z umów deweloperskich, dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów deweloperskich zobowiązany jest do opodatkowania przychodów wynikających z tych czynności zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychodów uzyskanych poza zakresem wykonywanej działalności gospodarczej.

Zasadniczymi cechami działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są: jej zarobkowy charakter, zorganizowanie i ciągłość, a więc ukierunkowanie na osiągnięcie zysku, określony porządek i planowanie działań, a także ich powtarzalność. Takich cech nie ma sprzedaż mienia osobistego, ponieważ nie jest ona ukierunkowana na osiągnięcie zysku, tylko na uzyskanie ekwiwalentu ekonomicznego ze sprzedaży (co nie wyklucza uzyskania ceny sprzedaży wyższej od ceny zakupu, ale rachunek ekonomiczny nie ma znaczenia zasadniczego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem wyrażoną w art. 9 ust. 1 w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in. wskazane w pkt 3 i 7 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl przepisu art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1, 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Od 1 stycznia 2015 r. art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest następującej treści: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Oznacza to, że przychód powstały w związku z wszelkiego rodzaju prawami majątkowymi, które nie zostały wprost przyporządkowane do innych źródeł przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się w kategorii przychodów wymienionych w art. 18 tej ustawy. Zatem, tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem lub nabyciem przez niego praw o charakterze majątkowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie realizacji projektów budowlanych, kupnem sprzedażą nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Działając jako osoba fizyczna, a nie przedsiębiorca Wnioskodawca zawarł z deweloperem trzy umowy przedwstępne sprzedaży, na podstawie których deweloper zobowiązał się do wybudowania budynków, wyodrębnienia lokali mieszkalnych i przeniesienia praw własności tych lokali na podatnika. Następnie prawa i obowiązki z przedwstępnych umów sprzedaży Wnioskodawca jako cedent przeniósł na nabywcę - jako cesjonariusza. Pierwszą z ww. umów deweloperskich podatnik zawarł celem przyszłego nabycia określonego w niej lokalu. Drugą i trzecią z ww. umów deweloperskich podatnik zawarł celem przyszłego zbycia wynikających z tych umów praw i obowiązków.

W związku z powyższym cesja praw i obowiązków wynikających z umów deweloperskich – jak wskazuje Wnioskodawca – nie została dokonana w zakresie działalności gospodarczej, to uzyskany z tego tytułu przychód stanowi przychód z praw majątkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, nabywający poza tą działalnością prawa majątkowe wchodzące w skład jego majątku osobistego, a wynikające z umów deweloperskich (tj. umów o wybudowanie i wyodrębnienie lokalu oraz przeniesienia prawa własności tego lokalu), dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z tych umów deweloperskich uzyskując z tego tytułu przychód, zobowiązany jest do opodatkowania przychodów wynikających z tych czynności zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychodów uzyskanych poza zakresem wykonywanej działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tutejszy Organ wskazuje, że wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydany odrębnym pismem w terminie późniejszym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.