ILPB1/4511-1-1028/15-4/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow po przeksztalceniu spolki komandytowo-akcyjnej w inna spolke osobowa.
ILPB1/4511-1-1028/15-4/AAinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. przychód
 3. spółka osobowa
 4. ustalanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz ? 5 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wplywu 17 lipca 2015 r.), uzupelnionym w dniach 28 lipca 2015 r. i 7 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow po przeksztalceniu spolki komandytowo-akcyjnej w inna spolke osobowa ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku dochodowego od osob fizycznych w zakresie sposobu ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow po przeksztalceniu spolki komandytowo-akcyjnej w inna spolke osobowa.

We wniosku przedstawiono nastepujace zdarzenie przyszle.

Wnioskodawca (dalej rowniez jako ?Podatnik?) jest akcjonariuszem spolki komandytowo-akcyjnej (dalej jako ?SKA?), ktora wedlug (uzyskanych przez SKA) interpretacji indywidualnych nie miala obowiazku zamykania ksiag rachunkowych na dzien 31 grudnia 2013. SKA jest obecnie wspolnikiem w spolce komandytowej niebedacej podatnikiem podatku dochodowego (dalej jako ?Spolka?). Z uwagi na planowane zmiany restrukturyzacyjne wspolnicy SKA, w tym Wnioskodawca, podejma w przyszlosci uchwale dotyczaca przeksztalcenia SKA w inna spolke osobowa. Z dniem poprzedzajacym dzien przeksztalcenia (tj. wpisania do KRS spolki przeksztalconej - dalej jako ?Spolka Osobowa?) SKA zamknie swoje ksiegi rachunkowe. Calosc dzialan wskazanych powyzej bedzie dalej okreslana rowniez jako ?Zdarzenie?. W przypadku zaistnienia Zdarzenia, tj. po przeksztalceniu SKA, Podatnik zostanie wspolnikiem w Spolce Osobowej, niebedacym akcjonariuszem spolki komandytowo-akcyjnej.

W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie.

Czy w przypadku zaistnienia Zdarzenia Wnioskodawca bedzie obowiazany rozliczyc (w proporcji do posiadanego udzialu w Spolce Osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytulu udzialu Spolki Osobowej w Spolce na zasadach wlasciwych dla wspolnika spolki osobowej niebedacej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu, w ktorym wspolnikiem Spolki bedzie Spolka Osobowa, tj. za okres od dnia przeksztalcenia SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zaistnienia Zdarzenia bedzie on obowiazany rozliczyc (w proporcji do posiadanego udzialu w Spolce Osobowej) przychody i koszty uzyskania przychodu z tytulu udzialu Spolki Osobowej w Spolce na zasadach wlasciwych dla wspolnika spolki osobowej niebedacej podatnikiem podatku dochodowego proporcjonalnie do okresu, w ktorym wspolnikiem Spolki bedzie Spolka Osobowa, tj. za okres od dnia przeksztalcenia SKA.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT (i odpowiednio art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych; t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej jako: ?Ustawa CIT?): ?Przychody z udzialu w spolce niebedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa do udzialu w zysku (udzialu) oraz, z zastrzezeniem ust. 1a, laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku (udzialu) sa rowne.? Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy PIT (odpowiednio art. 5 ust. 2 Ustawy CIT) powyzsza zasade stosuje sie odpowiednio do: 1) rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat; 2) ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki niebedacej osoba prawna. Przychody z tytulu udzialu w spolce niebedaca osoba prawna, zgodnie z art. 5b ust. 2 Ustawy PIT, nalezy przyporzadkowac do zrodla o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza). Zgodnie z art. 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy PIT za przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT (pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza), uwaza sie kwoty nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont - zgodnie z tzw. zasada memorialowego rozpoznawania przychodow. W przypadku przychodow z dzialalnosci gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniedzy (wartosci pienieznych). Zasadniczo za moment uzyskania przychodu uwaza sie moment, kiedy przychod staje sie nalezny, czyli w momencie wymagalnosci wykonania swiadczenia pienieznego. Regulacje art. 14 ust. 1 zd. 1 Ustawy PIT stanowia odstepstwo od zasady, ze za przychody nalezy uwazac wartosci rzeczywiscie przez podatnika osiagniete, czyli otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. W przypadku dzialalnosci gospodarczej nawet brak zaplaty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiazek podatkowy i zobowiazanie podatkowe w zakresie sumy naleznej za wykonane swiadczenie (zob. tez M. Pawlik, Zwiazek kosztu z przychodem, MoPod 2001. Nr 4. s. 6). W zakresie podatku dochodowego od osob prawnych, zasade memorialowego rozpoznawania przychodow stosuje sie co do zasady do calosci dochodow podatnikow tego podatku, zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, w tym rowniez do przychodow z udzialu w spolkach niebedacych osobami prawnymi. Przenoszac powyzsze do przedstawionego zdarzenia przyszlego nalezy stwierdzic, iz fakt uznania, ze przychod z tytulu udzialu w spolce niebedacej osoba prawna (Spolce) winien byc rozliczany zasada memorialowa stanowi podstawe uznania, ze omawiany rodzaj przychodu winien byc przypisany jej wspolnikowi w momencie dokonania przez spolke niebedaca osoba prawna (tj. efektywnie Spolke) czynnosci rodzacej obowiazek podatkowy u wspolnika (Podatnika). W tym tez momencie powstaje u wspolnika zobowiazanie podatkowe, ktore wspolnik winien rozliczyc wedlug zasad opodatkowania go obowiazujacych (przychod nalezny z tytulu udzialu w spolce niebedacej osoba prawna). Nalezy podkreslic, ze ustawodawca nie wprowadzil zadnych regulacji, ktore zmienialyby wskazane zasady powstania i przypisania przychodow w sytuacji, w ktorej dochodzi do przeksztalcenia jednego ze wspolnikow. W ocenie Wnioskodawcy nalezy przyjac, ze decydujace znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie PIT (tak jak w Ustawie CIT) parametr, tj. udzial w zyskach obowiazujacy na moment rozpoznania przychodow i kosztow. W zwiazku z powyzszym, w przypadku gdy dojdzie do Zdarzenia, Wnioskodawca rozpozna przychody z udzialu w Spolce Osobowej w zakresie przychodow z udzialu w Spolce, ktore powstana od daty Zdarzenia. Natomiast przychody z udzialu w Spolce powstale do dnia poprzedzajacego dzien przeksztalcenia i tym samym do dnia zamkniecia ksiag SKA, beda opodatkowane tak jak kazde inne przychody osiagniete w ramach SKA w okresie do jej przeksztalcenia. To samo odnosi sie do kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow, strat oraz ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki niebedacej osoba prawna. W przypadku zatem zaistnienia Zdarzenia nalezy przy obliczeniu podatku za caly rok podatkowy uwzglednic stosowna proporcje uwzgledniajaca zarowno stan prawny i faktyczny przed zaistnieniem Zdarzenia oraz stan po zaistnieniu Zdarzenia - tj. Wnioskodawca bedzie obowiazany rozliczyc (w proporcji do posiadanego udzialu w Spolce Osobowej) przychody oraz koszty uzyskania przychodu z tytulu udzialu Spolki Osobowej w Spolce na zasadach wlasciwych dla wspolnika spolki osobowej niebedacej podatnikiem podatku dochodowego za okres od dnia przeksztalcenia SKA. Powyzsze twierdzenia sa zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansow.

Dla przykladu nalezy wskazac nastepujace interpretacje:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 pazdziernika 2011 r., sygn.: IPPB1/415-722/11- 2/ES. w ktorej organ podatkowy stwierdzil, ze: ?W zwiazku z powyzszym przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia przystapienia do spolki nowego wspolnika winny byc wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzialu w zysku obowiazujacego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzialu w zysku wg nowych udzialow.?;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2013 r., sygn.: ILPB1/415-165/13-2/AP, w ktorej organ podatkowy stwierdzil, ze: ?Majac powyzsze na wzgledzie stwierdzic nalezy, iz jezeli w swietle odrebnych przepisow, niebedacych przepisami prawa podatkowego i nie mogacych byc tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, dopuszczalne jest ustalenie udzialu Wnioskodawcy w zysku spolki w sposob opisany we wniosku (tylko za czesc roku podatkowego), to Wnioskodawca powinien rozliczyc w podatku dochodowym od osob fizycznych tylko te przychody, ktore staly sie nalezne spolce w okresie od momentu, gdy uzyskal status komandytariusza do konca roku obrotowego. Tym samym, Wnioskodawca nie bedzie mial obowiazku rozliczac w podatku dochodowym od osob fizycznych przychodow spolki, ktore staly sie nalezne spolce przed uzyskaniem przez Niego statusu komandytariusza.?;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB1/415-651/13-2/MT, w ktorej organ podatkowy stwierdzil, ze: ?Oznacza to, ze zmiana proporcji podzialu zysku z Sp.k. w trakcie roku wplywa na zmiane sposobu rozliczenia ww. przychodow i kosztow z tytulu udzialu wspolnikow, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W zwiazku z powyzszym przychody i koszty uzyskania przychodow (jak rowniez wydatki niestanowiace kosztow uzyskania przychodow oraz straty) do dnia przystapienia do Sp.k. nowego wspolnika winny byc wykazane przez Wnioskodawce proporcjonalnie do jego udzialu w zysku obowiazujacego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udzialu w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powyzsze wplynie rowniez na sposob obliczania przez Wnioskodawce naleznych zaliczek na PIT. Od dnia wstapienia nowego wspolnika do Sp.k., Wnioskodawca bedzie kalkulowal zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkosci przychodow i kosztow ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) wedlug nowego, przyslugujacego mu prawa do udzialu w zysku.?;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM, w ktorej organ podatkowy stwierdzil, ze: ?W zwiazku z tym, wielkosc przychodu przypadajacego na Wnioskodawce jako wspolnika spolki osobowej (innej niz spolka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przeksztalceniu spolki komandytowo-akcyjnej w inna spolke osobowa okreslic nalezy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spolki przeksztalconej. Taka sama zasade nalezy zastosowac przy okreslaniu kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i start przypadajacych na wspolnika.?;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn.: IPPB1/415-1054/14-3/EC;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPB1/1/4511-97/15/AB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r.. sygn.: IBPB1/1/4511-98/15/AB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r.. sygn.: IBPB1/1/4511-96/15/KB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r.. sygn.: IBPB1/1/4511-95/15/KB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPB1/1/4511-102/15/AP;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPB1/1/4511-101/15/AP.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe.

Z tresci opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze Wnioskodawca obecnie jest akcjonariuszem spolki komandytowo-akcyjnej. Z uwagi na planowane zmiany restrukturyzacyjne wspolnicy SKA, w tym Wnioskodawca, podejma w przyszlosci uchwale dotyczaca przeksztalcenia SKA w inna spolke osobowa. Z dniem poprzedzajacym dzien przeksztalcenia (tj. wpisania do KRS spolki przeksztalconej) SKA zamknie swoje ksiegi rachunkowe. Po przeksztalceniu SKA w inna spolke osobowa, Wnioskodawca zostanie wspolnikiem w Spolce osobowej, niebedacym akcjonariuszem spolki komandytowo-akcyjnej.

W mysl art. 5a pkt 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pozn. zm.), ilekroc w ustawie jest mowa o spolce niebedacej osoba prawna ? oznacza to spolke niebedaca podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w mysl pkt 28 lit. c) tego przepisu, ilekroc w ustawie jest mowa o spolce - oznacza to bedaca podatnikiem podatku dochodowego od osob prawnych spolke komandytowo-akcyjna majaca siedzibe lub zarzad na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jezeli pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza prowadzi spolka niebedaca osoba prawna, przychody wspolnika z udzialu w takiej spolce, okreslone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje sie za przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W art. 10 ust. 1 powolanej ustawy, ustawodawca wymienia zrodla przychodow. Jednym z nich jest ? stosownie do tresci art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy ? pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza.

W mysl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, przychody z udzialu w spolce niebedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa do udzialu w zysku (udzialu) oraz, z zastrzezeniem ust. 1a, laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku (udzialu) sa rowne.

Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwaza sie kwoty nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow i uslug opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug za przychod z tej sprzedazy uwaza sie przychod pomniejszony o nalezny podatek od towarow i uslug.

Przychodami naleznymi w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy (z dzialalnosci gospodarczej) sa zatem kwoty nalezne, a nie kwoty otrzymane. Dla celow podatkowych istotne jest wykonanie swiadczenia przez podmiot gospodarczy, a co za tym idzie powstanie po jednej stronie transakcji pewnej naleznosci, a po drugiej zobowiazania. Innymi slowy takim przychodem sa srodki, ktorych podatnik moze skutecznie sie domagac od swego kontrahenta.

Podatnikiem podatku dochodowego z tytulu udzialu w zyskach spolki niebedacej osoba prawna, o ktorej mowa w art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, jest wspolnik tej spolki. Zyski osiagane przez te spolke, w czasie jej trwania, sa na biezaco uwzgledniane u wspolnikow, jako przychody i koszty z udzialu w tej spolce.

W zwiazku z tym, wielkosc przychodu przypadajacego na Wnioskodawce jako wspolnika spolki osobowej (innej niz spolka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przeksztalceniu spolki komandytowo-akcyjnej w inna spolke osobowa okreslic nalezy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spolki przeksztalconej. Taka sama zasade nalezy zastosowac przy okreslaniu kosztow uzyskania przychodu, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat przypadajacych na wspolnika.

Wobec powyzszego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Odnoszac sie do powolanych przez Wnioskodawce pism urzedowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, ze zostaly one wydane w indywidualnych sprawach i nie maja zastosowania ani konsekwencji wiazacych w odniesieniu do zadnego innego zaistnialego stanu faktycznego czy tez zdarzenia przyszlego.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we Wroclawiu, ul. Sw. Mikolaja 78/79, 50-126 Wroclaw, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje ? w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z pozn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.