ILPB1/415-601/14-3/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
  • przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r., znak ILPB1/415-601/14-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 sierpnia 2014 r., a w dniu 12 sierpnia 2014 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Głównym przedmiotem tej działalności aktualnie jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.2). Dochody, uzyskiwane z wykonywanej działalności gospodarczej opodatkowane są przy zastosowaniu zasad, określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przy zastosowaniu tzw. podatku liniowego. Wnioskodawca jest także podatnikiem podatku VAT.

W najbliższym czasie zamierza rozszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej. W celu zwiększenia poziomu i zakresu dochodów zamierza prowadzić działalność poboczną, która polegać będzie na inwestowaniu w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - PKD 64.99.2 (pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych). W ramach tejże działalności będą dokonywane zakupy i sprzedaż papierów wartościowych nabywanych zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Wymienione wyżej czynności mają mieć charakter pozarolniczej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. mają być wykonywane w ramach działalności prowadzonej we własnym imieniu i bez względu na ich rezultat, w sposób ciągły i zorganizowany. Czynności te realizowane będą z wykorzystaniem firmowego rachunku maklerskiego, założonego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej właśnie w tymże celu, przez Biuro Maklerskie. Ponadto środki wykorzystane do prowadzenia tego rodzaju działalności pochodzić będą z pozarolniczej działalności gospodarczej. Według klasyfikacji GUS działalność polegająca na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych na własny rachunek mieści się we wskazanym powyżej grupowaniu PKD 64.99.Z.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy rozpoczęcie opisanej powyżej działalności, polegającej na obrocie papierami wartościowymi we własnym imieniu (na opisanych powyżej zasadach), skutkować będzie możliwością zaliczenia przez Wnioskodawcę w koszty prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów, związanych z prowadzeniem rachunku maklerskiego oraz kosztów związanych z zakupem papierów wartościowych... Czy tym samym przychody uzyskane ze zbycia papierów wartościowych będą mogły być ewidencjonowane w księgach jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy rozpoczęcie opisanej powyżej działalności, polegającej na obrocie instrumentami finansowymi, która wykonywana będzie w ramach prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu i bez względu na jej rezultat działalności gospodarczej, skutkować będzie możliwością zaliczenia w koszty prowadzenia tejże pozarolniczej działalności gospodarczej kosztów, związanych z prowadzeniem rachunku maklerskiego oraz kosztów samego zakupu papierów wartościowych. Według Wnioskodawcy możliwym też będzie zaliczenie przychodu z odpłatnego zbycia tychże akcji do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z definicją podklasy 64.99.Z określonej w dokumencie Głównego Urzędu Statystycznego wymieniona wyżej działalność obejmuje m.in. działalność inwestycyjną prowadzoną na własny rachunek. Powyższa zgodność zakresu definicyjnego z rzeczywistym charakterem przyszłej prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności dotyczącej zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, a także ujęcie takiego przedmiotu działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przesądza w ocenie Wnioskodawcy o tym, że koszty i przychody generowane w toku tej działalności są konsekwencją prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej. Świadczyć też dodatkowo o tym będzie fakt, iż umowa na prowadzenie rachunku papierów wartościowych i wykonywania zleceń nabycia i zbycia papierów wartościowych z domem maklerskim będzie prowadzona za pośrednictwem firmowego rachunku maklerskiego.

Ocena Wnioskodawcy znajduje też odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej nr IPPB1/415-1217/12-2/AM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 r., gdzie Wnioskodawca zyskał potwierdzenie prawidłowości prowadzonych przez siebie działań, w kwestii prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi na własny rachunek w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przy jednoczesnym umieszczeniu właściwego wpisu w rejestrze swojej działalności. Podobne zdanie miał wskazany wyżej organ podatkowy w interpretacji nr IPPB1/415-263/11-2/JC wydanej w dniu 13 czerwca 2011 r. oraz w interpretacji nr IPPB1/415-840/09-4/MT wydanej na wniosek osoby fizycznej, która zamierza przystąpić do spółki komandytowej, której działalność m.in. dotyczyć będzie obrotu papierami wartościowymi.

Podsumowując, powyższe wyjaśnienia skutkują tym, że przychody i koszty powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, której działalnością dodatkową jest obrót papierami wartościowymi, ulegną połączeniu w ewidencji księgowej prowadzonej dla jednostki gospodarczej jako całości, gdyż pozostają one w ścisłym związku z prowadzoną przez Wnioskodawcą działalnością. Związek ten potwierdza dodatkowo fakt wpisania obrotu papierami wartościowymi na własny użytek do ewidencji działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalanie podstawy opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i wysokość podatku.

W art. 5a pkt 6 ww. ustawy została zawarta definicja pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ww. ustawy.

Odrębne źródło przychodów stanowią kapitały pieniężne, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 13 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są papiery wartościowe. Przy czym zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o: papierach wartościowych - rozumie się przez to: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30b ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast z art. 30b ust. 4 ww. ustawy wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest obrót papierami wartościowymi i podatnik dokonuje takiej transakcji, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany przychód (dochód) należy traktować jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej. Tak uzyskany przychód (dochód) podlega łącznemu opodatkowaniu z pozostałymi przychodami, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Pojęcie kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, do których odwołuje się przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest definiowane odpowiednio w art. 17 ust. 1 oraz w art. 18 ustawy. Aczkolwiek nie wszystkie rodzaje dochodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy mogą stanowić przedmiot działalności gospodarczej, niemniej jednak przedmiotem takiej działalności może być nabywanie i zbywanie papierów wartościowych.

Aby działalność ta mogła być traktowana jako działalność gospodarcza, musi spełniać przesłanki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto wskazać należy, że skutkiem wskazanego wcześniej przepisu art. 30b ust. 4 jest konieczność wyłączenia ze źródła przychodów, określonego jako kapitały pieniężne, przedmiotu związanego z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zakup i sprzedaż papierów wartościowych będą następowały w wykonywaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychód uzyskany z obrotu instrumentami finansowymi będzie stanowił przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodać należy, że art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego postanowieniami, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego przepisu wynika, że aby można było uznać wydatek za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

  • koszt musi zostać poniesiony,
  • celem jego poniesienia powinno być osiągnięcie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek nie może się znajdować na liście zawartej w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącej katalog wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Łączne spełnienie tych warunków jest konieczne, aby dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodów.

Zaznaczyć należy, że z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika jednocześnie, że koszty uzyskania przychodów należy odnosić do tego źródła przychodów, z którymi dane wydatki są związane.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę będzie zakup i sprzedaż papierów wartościowych, to uzyskany przychód z odpłatnego ich zbycia oraz koszty uzyskania tych przychodów stanowić będą dla Wnioskodawcy przychody oraz koszty uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochody uzyskane z tego tytułu należy opodatkować, zgodnie z wybraną przez Wnioskodawcę dla tego źródła formą opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.