ILPB1/415-599/14-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
ILPB1/415-599/14-4/AMNinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 10 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 27 sierpnia 2014 r., nr ILPB1/415-599/14-2/AMN, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie odebrano w dniu 1 września 2014 r., wniosek uzupełniono w dniu 10 września 2014 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 8 września 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie m.in. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie telekomunikacji, oprogramowania czy specjalistycznych szkoleń.

Głównymi elementami organizacyjnymi przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników są:

 • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii dostępu radiowego,
 • prowadzenie badań z zakresu algorytmów do optymalizacji sieci mobilnych,
 • tworzenie aplikacji mobilnych i webowych,
 • wsparcie biznesu, szczególnie w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Struktura ta widoczna jest również w budowie strony internetowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki).

Dodatkowo, od stycznia 2013, przedsiębiorstwo Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółka) prowadzi pracę nad rozwojem oprogramowania nowego Serwisu oraz świadczy usługi w ramach tego Serwisu w oparciu o model SaaS (Software-as-a-Service). Serwis skierowany jest do spółek i ośrodków badawczo-rozwojowych działających w branży ICT w Polsce. Ze względu na daleko idącą odrębność Serwisu w stosunku do działalności podstawowej, Wnioskodawca wraz ze wspólnikami, już w trakcie tworzenia oprogramowania Serwisu, zdecydowała się na zakup praw do odrębnej domeny internetowej i stworzenie odrębnej marki, dzięki którym oferowany miał być nowo tworzony Serwis. Od momentu powstania marka rozwijała się niezależnie od podstawowej działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki). Wokół Serwisu, stworzony został ekosystem, obejmujący nie tylko sam Serwis, ale i odrębną bazę klientów, blog ekspercki www.innowacyjni. oraz obecność na portalach społecznościowych pod marką. W celu zbudowania i promowania odrębnej marki stworzony został logotyp Serwisu.

Z uwagi na specyfikę i daleko idące odrębności oferowanego Serwisu w stosunku do działalności podstawowej, Wnioskodawca wraz ze wspólnikami planuje wydzielić z prowadzonej działalności gospodarczej część związaną z Serwisem w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak wydzieloną część przedsiębiorstwa Wnioskodawca wraz ze wspólnikami planuje wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za co obejmą udziały w kapitale zakładowym tej spółki.

W szczególności wydzielona część istniejącego przedsiębiorstwa będzie obejmowała:

 • środki trwałe w postaci mebli biurowych wyposażenia biura,
 • telefony komórkowe i konieczny sprzęt (zestawy komputerowe, drukarka),
 • znak graficzny (logotyp) i nazwę,
 • oprogramowanie Serwisu wraz z majątkowymi prawami autorskimi do kodu źródłowego tegoż oprogramowania,
 • środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym specjalnie do celów obsługi Serwisu subkoncie konta firmowego Spółki, prowadzonym w MBanku,
 • czynnik ludzki: osobę przypisaną do działalności związanej z obsługą klientów Serwisu,
 • zobowiązania w formie podpisanych już umów na wdrożenie i użytkowanie Serwisu.

Ponadto, w programie komputerowym, służącym przedsiębiorstwu Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółce) do prowadzenia KPiR, już dzisiaj prowadzona jest ewidencja jasno określająca przychody i koszty związane z działalnością wydzielanej części przedsiębiorstwa, tj. Serwisu.

Wskutek podziału, nowo tworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi w wyżej opisane prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem Serwis.

Spółka dzielona nadal prowadzić będzie działalność związaną z pozostałymi elementami organizacyjnymi (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu technologii dostępu radiowego, prowadzenie badań z zakresu algorytmów do optymalizacji sieci, czy projektowanie aplikacji mobilnych i webowych).

W uzupełnieniu wniosku, na pytanie, czy wydzielana z prowadzonej działalności gospodarczej część związana z Serwisem, którą wraz ze wspólnikami planuje wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie w istniejącym przedsiębiorstwie wydzielona:

 1. na płaszczyźnie organizacyjnej, tj. stanowić wyodrębnioną organizacyjnie część, do której można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe; organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania;
 2. na płaszczyźnie finansowej, tj. na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie wyniku finansowego;
 3. na płaszczyźnie funkcjonalnej, tj. stanowi potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze,

Wnioskodawca uzupełnił opis stanu faktycznego o następujące informacje.

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego: część związana z Systemem jest w istniejącym przedsiębiorstwie wydzielona na płaszczyźnie organizacyjnej. Do wydzielonej części przedsiębiorstwa można przyporządkować poszczególne składniki majątkowe, takie jak:

 • środki trwałe w postaci mebli biurowych,
 • telefony komórkowe i konieczny sprzęt (np. zestawy komputerowe),
 • znak graficzny (logotyp, nazwa),
 • oprogramowanie Serwisu wraz z majątkowymi prawami autorskimi do kodu źródłowego tegoż oprogramowania,
 • środki pieniężne,
 • czynnik ludzki,
 • zobowiązania w formie podpisanych umów na wdrożenie i użytkowanie Serwis.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, iż dla Serwisu zorganizowane są w istniejącym przedsiębiorstwie:

 • odrębne szablony dokumentów,
 • odrębna baza danych klientów,
 • niezależne procesy opisujące proces implementacji Serwisu,
 • niezależne procesy marketingowe, realizowane przez oddzielną witrynę internetową, blog ekspercki czy serwisy społecznościowe, a wszelkie środki niematerialne i prawne, związane organizacyjnie z Serwisem, znajdują się na wyodrębnionej przestrzeni dyskowej przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, iż zgodnie z dominującą praktyką podatkową, o wyodrębnieniu organizacyjnym ze struktur przedsiębiorstwa świadczą odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze albo faktyczne wyodrębnienie. W przypadku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników warunek ten jest spełniony.

Wnioskodawca zauważa, iż na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do wyodrębnionej działalności, przez co możliwe jest określenie wyniku finansowego. Dodatkowo, do działalności związanej z Serwisem, w szczególności do celów rozliczeniowych z klientami Serwisu, przyporządkowane jest oddzielne subkonto na rachunku bankowym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego: zdaniem Wnioskodawcy działalność związana z Serwisem będzie odznaczała się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Wydzielenie przedmiotowych składników majątku do nowej spółki wraz ze wszystkimi zobowiązaniami w formie podpisanych już umów pozwoli zarówno na prowadzenie tej części przedsiębiorstwa w ramach nowego podmiotu jak i na kontynuację działalności podstawowej w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego Wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy tak zamierzone wydzielenie części majątku z obecnie funkcjonującego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. ze spółki) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego części przedsiębiorstwa opisanego wyżej do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym tej spółki będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przy określeniu pojęcia przedsiębiorstwa odwołuje się do przepisów Kodeksu cywilnego. Natomiast zgodnie z definicją – zorganizowana część przedsiębiorstwa jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Dla rozstrzygnięcia kwestii powstania po stronie Wnioskodawcy i jego wspólników przychodu do opodatkowania kluczowe jest więc ustalenie, czy wydzielone składniki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca podkreśla, że zawarta w pkt 4 art. 5a UPDOF definicja jest w większym czy też w mniejszym stopniu odbiciem niektórych występujących w doktrynie poglądów odnoszących się do tej kwestii.

Na przykład w wyroku NSA z dnia 15 marca 1996 r. (SA/Lu 477/95, LEX nr 26657) stwierdzono, że przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” (...) należałoby rozumieć część zespołu składników materialnych i niematerialnych podporządkowanych formom organizacyjnym i przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Z kolei w piśmie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. (PB3/147-76/GM-060-23/01, niepubl.) stwierdza się, że: przez pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć wyodrębnioną organizacyjnie część przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi minimum środków materialnych i niematerialnych koniecznych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Stosownie natomiast do postanowień art. 551 Kodeksu cywilnego, jednym z istotnych składników przedsiębiorstwa, jako zorganizowanego kompleksu majątkowego (...) są również księgi handlowe, czyli wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, iż aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 3. organizacyjne i finansowe wyodrębnienie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 4. zdolność zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego te zadania gospodarcze.

Zgodnie z pierwszym z ww. wymagań, dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań składniki majątkowe, zarówno materialne jaki niematerialne, w tym zobowiązania.

W ustawie brak jest definicji mówiącej o jakie konkretnie składniki materialne i niematerialne chodzi. Wydaje się, iż chodzi tu o środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (np. know-how, prawa do znaków towarowych).

Wyodrębniane elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki) wraz z istniejącymi umowami oraz ponoszonymi kosztami stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębnionych organizacyjnie na podstawie zawartych umów. Składnikiem materialnym są niewątpliwie meble biurowe i wyposażenie biura, telefony komórkowe, zestawy komputerowe, drukarka. Składniki niematerialne to w szczególności: oprogramowanie Serwisu, majątkowe prawa autorskie do tegoż oprogramowania, nazwa i znak graficzny Serwisu oraz zobowiązania wynikające z zawartych już umów dotyczących wdrożenia i użytkowania Serwisu.

Zgodnie z kolejnymi wymaganiami, zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część istniejącego przedsiębiorstwa. Zgodnie z omawianą definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa zespół składników materialnych i niematerialnych musi być wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie i przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Istotą bowiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, iż może ona funkcjonować zarówno w ramach już istniejącego przedsiębiorstwa jak i samodzielnie. Chodzi zatem o taką sytuację, aby zespół składników materialnych i niematerialnych był na tyle samodzielny, że może jako odrębne przedsiębiorstwo realizować zadania, do których zostało przeznaczone. Wnioskodawca jest zdania, iż ten warunek również jest spełniony.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi charakteryzować się odpowiednim stopniem wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma żadnej dodatkowej wskazówki interpretacyjnej, na czym wyodrębnienie to miałoby polegać. Wydaje się, że wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce wówczas, gdy zespół przedmiotowych składników w istniejącym przedsiębiorstwie ma swoją formę organizacyjną w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Na gruncie podatku dochodowego chodzi o takie wyodrębnienie organizacyjne, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Istotne jest kryterium funkcjonalne, co oznacza, że zespół składników majątkowych będący przedmiotem transakcji był w stanie funkcjonować (prowadzić działalność gospodarczą) u nabywcy.

Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego, należy wskazać, iż zgodnie z dominującą praktyką podatkową, o wyodrębnieniu organizacyjnym ze struktur przedsiębiorstwa świadczą odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze albo faktyczne wyodrębnienie. W przypadku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki) warunek ten zostanie spełniony, jako iż od momentu powstania marka rozwijała się równolegle do podstawowej działalności. W związku z tym, wyodrębnienie organizacyjne będzie jedynie formalnym zatwierdzeniem istniejącej odrębności w zakresie:

 • odrębnych szablonów dokumentów związanych z działaniami serwisu
 • docelowej grupy klientów, skupiającej się jedynie na rynku Polskich firm ICT,
 • odrębnej bazy klientów,
 • niezależnych procesów opisujących proces implementacji Serwisu,
 • niezależnych procesów marketingowych,
 • oddzielnej witryny internetowej oraz wyodrębnionych kont na serwisach społecznościowych, blog ekspercki.

Dodatkowo, wszelkie środki niematerialne i prawne, związane organizacyjnie z Serwisem, znajdują się na wyodrębnionej przestrzeni dyskowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki). Podobnie jest w przypadku wyodrębnienia pod względem finansowym. Wydaje się, iż wystarczającą będzie sytuacja, w której określone przepływy finansowe można na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji alokować do przedmiotowej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze). Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA z dnia 9 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 674/09), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB, w której organ uznał, że: „W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. (...) Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”. Biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych oraz WSA Wnioskodawca wskazuje, iż warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego, jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej. W programie komputerowym, służącym przedsiębiorstwu Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółce) do prowadzenia ewidencji księgowej, już dzisiaj prowadzona jest ewidencja jasno określająca przychody i koszty związane z Serwisem. Dodatkowo do działalności związanej z Serwisem, w szczególności do celów rozliczeniowych z klientami Serwisu, przyporządkowane jest oddzielne subkonto na rachunku bankowym przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki).

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego – kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność związana z Serwisem będzie odznaczała się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Tak wyodrębniona funkcjonalnie część przedsiębiorstwa będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku. Przedmiotowa zorganizowana część przedsiębiorstwa umożliwi realizację określonych zadań gospodarczych. Wydzielenie przedmiotowych składników majątku do nowej spółki wraz ze wszystkimi zobowiązaniami w formie podpisanych już umów pozwoli zarówno na prowadzenie tej części działalności w ramach nowego podmiotu jak i kontynuację działalności podstawowej w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i jego wspólników (tj. spółki).

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane regulacje prawne należy stwierdzać, że wyodrębniana w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy i jej wspólników część spełnia przesłanki uznania jej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skoro wyodrębniona została zarówno organizacyjne, jak i finansowo, a przy tym nastąpi przeniesienie praw, obowiązków, należności, a wniesione do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składniki majątku, przeznaczone będą do realizacji określonych zadań gospodarczych i mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Reasumując, Wnioskodawca uznaje, że łączne występowanie ww. elementów przedsiębiorstwa przesądza o uznaniu tych elementów za jego zorganizowaną część, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlegać będzie zwolnieniu od opodatkowania na podstawie powołanego wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 109 cytowanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl jednak art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Stosownie do art. 5a pkt 4 cytowanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przy czym organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa.

Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że wydzielana z prowadzonej działalności gospodarczej część związana z Serwisem, którą wraz ze wspólnikami planuje wnieść tytułem wkładu niepieniężnego do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie w istniejącym przedsiębiorstwie wydzielona zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej jak i funkcjonalnej. Stąd też opisany we wniosku zespół składników majątku przedsiębiorstwa, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Objęcie udziałów w spółce z o.o. przez osobę fizyczną – Wnioskodawcę – w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (opisanej powyżej) stanowi przychód zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB5/423-6/08-3/MB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.