ILPB1/415-586/12-2/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Jakie skutki podatkowe wywoła otrzymanie przez Wnioskodawcę już po likwidacji spółki jawnej spłaty wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 14 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wierzytelności pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wierzytelności pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej, a także w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Wraz z inną osobą fizyczną jest wspólnikiem w nowoutworzonej spółce z o.o., o nazwie:.(...) W oparciu o majątek powstały z wkładów aportowych i wkładów pieniężnych spółka ta rozpocznie w drugiej połowie 2012 r. prowadzenie działalności finansowej i inwestycyjnej. Działalność spółki będzie obejmować m.in. pozostałą działalność finansową usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.

Dochody (przychody) osiągane przez spółkę będą miały przede wszystkim charakter kapitałowy, a ich źródłem będą w szczególności dywidendy z innych spółek z o.o. oraz przychody ze sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. oraz papierów wartościowych.

Spółka będzie w przyszłości przekształcona w spółkę jawną i w tej formie prawnej będzie kontynuować działalność. Niewykluczona jest również późniejsza likwidacja spółki jawnej. Ze względu na profil działalności na moment likwidacji spółki jawnej w jej majątku oprócz gotówki mogą znajdować się papiery wartościowe, udziały w spółkach z o.o., czy wierzytelności pieniężne wynikające z zawartych przez spółkę umów sprzedaży udziałów w spółkach z o.o.

Otrzymane z likwidacji papiery wartościowe i udziały Wnioskodawca sprzeda, a w przypadku wierzytelności pieniężnych otrzyma spłatę bezpośrednio od dłużników tych wierzytelności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty wierzytelności pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej.

Jakie skutki podatkowe wywoła otrzymanie przez Wnioskodawcę już po likwidacji spółki jawnej spłaty wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania spłaty wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki jawnej w ramach przedstawionego powyżej zdarzenia nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Będzie to dla Zainteresowanego zdarzenie neutralne podatkowo.

Sytuacja taka powinna być bowiem traktowana analogicznie jak otrzymanie środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki osobowej (art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT). Otrzymana w toku likwidacji spółki osobowej wierzytelność z chwilą spłaty przekształci się bowiem w środki pieniężne. Warto podkreślić, że w tym przypadku co prawda dochodzi do nabycia w drodze likwidacji składnika majątkowego, ale nie następuje jego późniejsze zbycie, a jedynie jego spłata (uregulowanie zobowiązania), a przepisy art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT przewidują opodatkowanie tylko w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów m.in. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 listopada 2011 r. sygn. ILPB1/415-1037/11-3/AMN oraz interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-815/11/AB.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Jak wskazuje przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady zatem, do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Zgodnie natomiast z normą art. 14 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do określenia wysokości tych przychodów stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i art. 19.

Stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe regulacje stwierdzić należy, że w przypadku, gdy w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wspólnik otrzyma majątek niepieniężny, w momencie likwidacji nie powstaje u niego przychód z działalności gospodarczej. Przedmiotowy przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną. Natomiast w przypadku gdyby w wyniku likwidacji spółki osobowej Wnioskodawca otrzymałby wierzytelności, które uprzednio (przed likwidacją) przysługiwały spółce osobowej wobec podmiotów trzecich, spłata tych wierzytelności przez podmioty trzecie na rzecz Wnioskodawcy będzie dla niego neutralna podatkowo.

Podsumowując, należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie co prawda dojdzie do nabycia w drodze likwidacji składnika majątkowego, ale nie nastąpi jego późniejsze zbycie, a jedynie jego spłata (uregulowanie zobowiązania), a przepisy art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują opodatkowanie tylko w przypadku odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymana przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki jawnej (powstałej z przekształcenia sp. z o.o.) spłata wierzytelności pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki nie będzie skutkować dla niego powstaniem przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ informuje, że w dniu 14 września 2012 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-586/12-3/AA.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie wskazać należy, iż stosownie do zadanego pytania, w kontekście opisanego zdarzenia przyszłego, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej były wyłącznie konsekwencje podatkowe otrzymania przez wspólnika spółki osobowej po jej likwidacji spłaty wierzytelności pieniężnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.