ILPB1/415-344/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 22 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozazawodowo zajmuje się hobbystycznie akwarystyką. Posiada 2 zbiorniki wodne (akwarium) o łącznej poj. 150 l, które mieszczą się w jej pokoju mieszkalnym. W akwariach hoduje roślinki akwariowe. Roślinki kupuje od innych akwarystów lub też wymienia się z nimi. Przy zakupie Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnych paragonów, ponieważ zakupu dokonuje od akwarystów zajmujących się hodowlą hobbystycznie.

Biologiczny wzrost roślinek pochodzących z hodowli Zainteresowanej trwa minimum 2 miesiące. Roślinki zakupione bądź pochodzące z wymiany, również przetrzymywane są w akwarium minimum 2-4 mies. O swoich zainteresowaniach i doświadczeniach w uprawie roślinek Wnioskodawczyni opisuje na forach akwarystycznych. Tam też z innymi akwarystami wymienia się zdjęciami swoich wyhodowanych roślinek. Roślinki Zainteresowanej budzą duże zainteresowanie wśród innych akwarystów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Są zainteresowani ich zakupem.

Podhodowane roślinki, bądź ich nadmiar pochodzący z ich biologicznego wzrostu, Wnioskodawczyni przycina i mogłaby sprzedawać osobom zainteresowanym ich zakupem.

W związku z tym, że roślinki wymagają czasu na rozrost i wytworzenie sadzonek gotowych do wycięcia, sprzedaż ich nie odbywałaby się systematycznie i często. Tempo wzrostu roślin zależy od warunków panujących w akwarium, a te nie są jednakowe. Dlatego też może zajść sytuacja, że przez okres 1-2 mies. nie odbyłaby się żadna sprzedaż roślinek pochodzących z wycinki, ale i taka, że mogłaby się obyć kilka razy w m-cu.

Wnioskodawczyni dodała, że nie posiada gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jak również statusu rolnika w rozumieniu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zainteresowana pracuje zawodowo na umowę o pracę, a od jej wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży roślinek akwariowych, pochodzących z hobbystycznego rozmnażania ich w domu we własnych akwariach, można uznać za przychody z działalności rolniczej, na podstawie której nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawczyni, hodowla roślin akwariowych z własnej działalności akwarystycznej nie jest działem specjalnym produkcji rolnej, lecz może zostać zaliczona do działalności rolniczej i z tego tytułu przychód może być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt,

– licząc od dnia nabycia.

W przypadku Wnioskodawczyni minimalny okres przetrzymywania wyhodowanych roślinek będzie odpowiednio dłuższy niż 1 miesiąc, w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost licząc od dnia nabycia. Mając powyższe na względzie, Zainteresowana uważa, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży roślin akwariowych pochodzących z własnej hodowli będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1272). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że uprawa roślin akwariowych nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc – w przypadku roślin,
  2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że okres przetrzymywania wyhodowanych roślin akwariowych będzie dłuższy niż 1 miesiąc, w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost.

Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży roślin akwariowych, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc będą stanowiły przychody z działalności rolniczej.

W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że przychody uzyskane ze sprzedaży roślin akwariowych będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

W związku z powyższym , stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.