ILPB1/415-344/13-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych.
ILPB1/415-344/13-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. działalność rolnicza
 2. hodowla
 3. przychód
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2013 r. (data wpływu 22 marca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży roślin akwariowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozazawodowo zajmuje się hobbystycznie akwarystyką. Posiada 2 zbiorniki wodne (akwarium) o łącznej poj. 150 l, które mieszczą się w jej pokoju mieszkalnym. W akwariach hoduje roślinki akwariowe. Roślinki kupuje od innych akwarystów lub też wymienia się z nimi. Przy zakupie Wnioskodawczyni nie otrzymuje żadnych paragonów, ponieważ zakupu dokonuje od akwarystów zajmujących się hodowlą hobbystycznie.

Biologiczny wzrost roślinek pochodzących z hodowli Zainteresowanej trwa minimum 2 miesiące. Roślinki zakupione bądź pochodzące z wymiany, również przetrzymywane są w akwarium minimum 2-4 mies. O swoich zainteresowaniach i doświadczeniach w uprawie roślinek Wnioskodawczyni opisuje na forach akwarystycznych. Tam też z innymi akwarystami wymienia się zdjęciami swoich wyhodowanych roślinek. Roślinki Zainteresowanej budzą duże zainteresowanie wśród innych akwarystów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Są zainteresowani ich zakupem.

Podhodowane roślinki, bądź ich nadmiar pochodzący z ich biologicznego wzrostu, Wnioskodawczyni przycina i mogłaby sprzedawać osobom zainteresowanym ich zakupem.

W związku z tym, że roślinki wymagają czasu na rozrost i wytworzenie sadzonek gotowych do wycięcia, sprzedaż ich nie odbywałaby się systematycznie i często. Tempo wzrostu roślin zależy od warunków panujących w akwarium, a te nie są jednakowe. Dlatego też może zajść sytuacja, że przez okres 1-2 mies. nie odbyłaby się żadna sprzedaż roślinek pochodzących z wycinki, ale i taka, że mogłaby się obyć kilka razy w m-cu.

Wnioskodawczyni dodała, że nie posiada gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, jak również statusu rolnika w rozumieniu o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zainteresowana pracuje zawodowo na umowę o pracę, a od jej wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży roślinek akwariowych, pochodzących z hobbystycznego rozmnażania ich w domu we własnych akwariach, można uznać za przychody z działalności rolniczej, na podstawie której nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawczyni, hodowla roślin akwariowych z własnej działalności akwarystycznej nie jest działem specjalnym produkcji rolnej, lecz może zostać zaliczona do działalności rolniczej i z tego tytułu przychód może być zwolniony z uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt,

– licząc od dnia nabycia.

W przypadku Wnioskodawczyni minimalny okres przetrzymywania wyhodowanych roślinek będzie odpowiednio dłuższy niż 1 miesiąc, w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost licząc od dnia nabycia. Mając powyższe na względzie, Zainteresowana uważa, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży roślin akwariowych pochodzących z własnej hodowli będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1272). Załącznik ten, tj. „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku. Informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że uprawa roślin akwariowych nie występuje w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że okres przetrzymywania wyhodowanych roślin akwariowych będzie dłuższy niż 1 miesiąc, w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost.

Zatem przychody uzyskane ze sprzedaży roślin akwariowych, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc będą stanowiły przychody z działalności rolniczej.

W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że przychody uzyskane ze sprzedaży roślin akwariowych będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

W związku z powyższym , stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.