ILPB1/415-294/12-6/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jeżeli wartość wynikającą z tytułu rozliczenia różnicy pomiędzy wartością magazynu, a stanem zadłużenia oraz wartości zwrotów uzyskane z faktur korygujących wystawionych za okres x-x luty przez hurtownie farmaceutyczne, dołączy do przychodów wynikających ze sprzedaży praw majątkowych, podwyższając tym samym wartość zbywanych udziałów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2012 r. (wg daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów ze zbycia praw majątkowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu otrzymanej refundacji, rozliczenia przychodów i kosztów dotyczących okresu przed zbyciem udziałów w spółce jawnej, a także przychodów ze zbycia praw majątkowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 23 maja 2012 r. znak ILPB1/415-294/12-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów dotyczących okresu przed zbyciem udziałów w spółce jawnej w części dotyczącej rozliczenia kosztów pracowniczych.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 maja 2012 r. Wniosku nie uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu x lutego 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce jawnej, prowadzącej aptekę. Wraz ze wspólnikiem sprzedała udziały, czyli ogół praw i obowiązków. W umowie spółki ustalono cenę zbycia udziałów, a ponadto w postanowieniach szczegółowych określono zobowiązania spółki na dzień x lutego 2012 r. (ostatni dzień działania spółki w poprzednim składzie), wartość magazynu w cenach zakupu oraz wartość zadłużenia na dzień x lutego 2012 r., różnicę nowi wspólnicy zobowiązali się pokryć we własnym zakresie. Dodatkowo zawarto postanowienia dotyczące prawa do refundacji wypracowanej do dnia x.02.2012 r., które określają, że refundacja przysługuje Wnioskodawczyni i Jej wspólnikowi, tak jak i zwroty wynikające z faktur korygujących z hurtowni farmaceutycznych za okres od x do x lutego 2012 r. W umowie również zawarto postanowienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, koszty wynikające z działalności spółki do dnia x.02.2012 r. (w tym koszty lokalowe i pracownicze ), ponoszą byli wspólnicy, a za zobowiązania powstałe od x.02.2012 r. odpowiadają nowi wspólnicy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie przychodów ze zbycia praw majątkowych.

Czy Wnioskodawczyni postąpi prawidłowo, jeżeli wartość wynikającą z tytułu rozliczenia różnicy pomiędzy wartością magazynu, a stanem zadłużenia oraz wartości zwrotów uzyskane z faktur korygujących wystawionych za okres x-x luty przez hurtownie farmaceutyczne, dołączy do przychodów wynikających ze sprzedaży praw majątkowych, podwyższając tym samym wartość zbywanych udziałów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, postąpi prawidłowo doliczając do ceny zbycia udziałów wartość pokrytych przez nowych wspólników zobowiązań, obliczonych jako różnica między wartością remanentu a zobowiązaniami na dzień x.02.2012 r. oraz wartość korekt wystawionych faktur korygujących i opodatkowując je jako przychód z tytułu praw majątkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej K.s.h.) spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Z uwagi na fakt, iż w ww. przepisie ustawodawca używa zwrotu w „szczególności” przyjąć należy, że katalog praw majątkowych jest otwarty, a zatem można do niego zaliczyć również inne prawa majątkowe, niewymienione w powyższym przepisie. Na tej podstawie do przychodów z praw majątkowych należy zaliczyć przychody ze sprzedaży osobom trzecim, przez wspólnika spółki jawnej praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce.

Prawa majątkowe to, najogólniej rzecz ujmując, prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.:

  • zbywalnością (mogą być przedmiotem obrotu),
  • posiadaniem określonej wartości majątkowej.

W świetle powyższego, ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (m.in. spółka jawna) stanowi prawo majątkowe w ww. rozumieniu, a zatem przychód uzyskany przez osobę fizyczną z tytułu jego zbycia, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W dniu x lutego 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę sprzedaży udziałów w spółce jawnej, prowadzącej aptekę. Wraz ze wspólnikiem sprzedała udziały, czyli ogół praw i obowiązków. W umowie spółki ustalono cenę zbycia udziałów, a ponadto w postanowieniach szczegółowych określono zobowiązania spółki na dzień x lutego 2012 r. (ostatni dzień działania spółki w poprzednim składzie), wartość magazynu w cenach zakupu oraz wartość zadłużenia na dzień x lutego 2012 r., różnicę nowi wspólnicy zobowiązali się pokryć we własnym zakresie. Dodatkowo zawarto postanowienia dotyczące prawa do refundacji wypracowanej do dnia x.02.2012 r., które określają, że refundacja przysługuje Wnioskodawczyni i Jej wspólnikowi, tak jak i zwroty wynikające z faktur korygujących z hurtowni farmaceutycznych za okres od x do x lutego 2012 r. W umowie również zawarto postanowienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, koszty wynikające z działalności spółki do dnia x.02.2012 r. (w tym koszty lokalowe i pracownicze ), ponoszą byli wspólnicy, a za zobowiązania powstałe od x.02.2012 r. odpowiadają nowi wspólnicy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż niezasadnie Wnioskodawczyni utożsamia przychód ze zbycia praw w spółce jawnej z przychodem uzyskanym z rozliczenia z nowymi wspólnikami spółki za okres, kiedy Zainteresowana była jeszcze jej wspólnikiem. Albowiem wartość wynikająca z tytułu rozliczenia różnicy pomiędzy wartością magazynu, a stanem zadłużenia oraz wartości zwrotów uzyskanych z faktur korygujących wystawionych przez hurtownie farmaceutyczne dotyczy okresu od x do x lutego 2012 r., a więc okresu kiedy Wnioskodawczyni była wspólnikiem spółki jawnej, dlatego też przychód ten należy zaliczyć do przychodu ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast przychodem ze źródła prawa majątkowe jest kwota należna Wnioskodawczyni, ustalona z nowymi wspólnikami spółki za sprzedane udziały dotyczące ogółu praw i obowiązków zbywanych przez Zainteresowaną.

Reasumując, Wnioskodawczyni postąpi nieprawidłowo, zaliczając wartość wynikającą z tytułu rozliczenia różnicy pomiędzy wartością magazynu, a stanem zadłużenia oraz wartość zwrotów uzyskane z faktur korygujących wystawionych za okres od x do x lutego 2012 r. przez hurtownie farmaceutyczne, do przychodów wynikających ze sprzedaży praw majątkowych, podwyższając tym samym wartość zbywanych udziałów.

W omawianej sprawie, przychodem ze zbycia przez Wnioskodawczynię udziałów w spółce jawnej jest kwota wynikająca ze zbycia ogółu praw i obowiązków z tej spółce. Natomiast kwotę wynikającą z rozliczenia wartości magazynu i stanu zadłużenia oraz wartości zwrotów uzyskanych z faktur korygujących dotyczących okresu, kiedy Zainteresowana była wspólnikiem spółki należy zaliczyć do przychodów należnych Wnioskodawczyni z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych tj.:

  • przychodu z tytułu otrzymanej refundacji - wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 14 czerwca 2012 r. nr ILPB1/415-294/12-3/AG
  • rozliczenia przychodów i kosztów dotyczących okresu przed zbyciem udziałów w spółce jawnej - wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 14 czerwca 2012 r. nr ILPB1/415-294/12-4/AG oraz postanowieniem z dnia 14 czerwca 2012 r. nr ILPB1/415-294/12-5/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.