ILPB1/415-1399/14-4/AN | Interpretacja indywidualna

1. Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane środku pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty stanowią dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym?2. Czy też mogą być potraktowane jako kwota zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem a jedynie zwrotem kosztów Zainteresowanego (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę pocztą)?
ILPB1/415-1399/14-4/ANinterpretacja indywidualna
  1. pełnomocnictwo
  2. przychód
  3. sprzedaż wysyłkowa
  4. usługi pocztowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 30 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania kwot uzyskanych od kupującego na pokrycie kosztów wysyłki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2009 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zainteresowany wybrał formę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż internetową na terenie całego kraju. Wysyłkę zamówionych towarów dokonuje za pomocą pośrednictwa poczty (umowa). Cena przesyłki realizowanej za jej pośrednictwem jest znana z góry i zależy od wagi przesyłki. Zamawiający uiszcza ją wraz z zapłatą za towar i przekazuje na konto Wnioskodawcy.

Na listach wysyłkowych umieszczony jest zapis w polu „opłata” – „opłata pobrana – umowa”.

Dowody nadania są przechowywane w celu udokumentowania poniesionych kosztów przesyłki. Sprzedaż towaru Zainteresowany ewidencjonuje poprzez kasę fiskalną a koszty przesyłki nie są uwzględnione w dowodzie sprzedaży (paragonie).

W regulaminie sklepu zawarty jest zapis Wnioskodawcy: „Zakup na mojej aukcji (w sklepie) oznacza pełną akceptację regulaminu. Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy, o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą w celu przesłania zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”.

Zgodnie z zapisem, kupujący (oprócz kwoty za zakupiony przedmiot) przekazuje Wnioskodawcy pieniądze na pokrycie kosztów związanych z przesyłką aby w jego imieniu, na jego rachunek Zainteresowany mógł zawrzeć umowę z dostawcą i opłacić należność względem poczty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane środku pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty stanowią dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem zryczałtowanym...
  2. Czy też mogą być potraktowane jako kwota zwrotu opłaty pocztowej i nie będą wówczas przychodem a jedynie zwrotem kosztów Zainteresowanego (czyli pełnomocnika z punktu widzenia umowy na wysyłkę pocztą)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia umowy na rzecz kupującego z pocztą, przekazane Wnioskodawcy przez kupującego środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego względem poczty nie stanowią dla Zainteresowanego przychodu i nie zwiększają podstawy opodatkowania.

W takiej sytuacji kwota otrzymana od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie jest kwotą należną z tytułu sprzedaży. Część pieniędzy wpłaconych na konto Wnioskodawcy (w wysokości udokumentowanej kwoty przesyłki pocztowej) według Zainteresowanego jest jedynie zwrotem kosztów poniesionych w imieniu i na rzecz kupującego.

Wnioskodawca uważa więc, że skoro koszt wysyłki towaru nie jest jego przychodem z działalności gospodarczej to nie należy go ewidencjonować (ujmować w paragonie z kasy fiskalnej) a w konsekwencji nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Przy czym - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) - za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Jak wynika z przepisów art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadząc działalność w zakresie handlu internetowego zawarł w regulaminie sprzedaży zapis, że kupujący na aukcji Zainteresowanego udziela mu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu i na jego rachunek z dostawcą w celu przesłania zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.

Mając na względzie przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy stwierdzić, że jeżeli faktycznie w warunkach (regulamin, opis aukcji internetowej, itp.) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący, nabywając sprzedawane przez Wnioskodawcę towary, udziela Zainteresowanemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez Wnioskodawcę, to z tego tytułu nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów, a zatem nie będą uznane za przychód opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podsumowując otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na pokrycie kosztów wysyłki, zapłacona przez klienta na poczet zawartej umowy na świadczenie usług pocztowych na rzecz i w imieniu kupującego, nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.