ILPB1/415-1212/14-3/AA | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.
ILPB1/415-1212/14-3/AAinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. otrzymanie
 3. przychód
 4. spółka osobowa
 5. zbycie
 6. środek trwały
 7. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • określenia źródła przychodów – jest prawidłowe;
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną;
 • skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną;
 • określenia źródła przychodów;
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik planuje zawiązać spółkę niebędącą osobą prawną. Spółka ta będzie wyposażona w majątek wniesiony do niej przez wspólników oraz nabyty przez spółkę.

Spółka będzie spółką nowo zawiązaną. Nie powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej.

W razie niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, podatnik dopuszcza możliwość rozwiązania spółki na podstawie uchwały wspólników. Po rozwiązaniu spółki i zaspokojeniu wierzycieli wspólnicy staną się właścicielami majątku, jaki ewentualnie otrzymają w związku z likwidacją spółki. Majątek ten Wnioskodawca prawdopodobnie przeznaczy na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymanie majątku w postaci środków trwałych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowi przychód...
 2. Czy środki pieniężne otrzymane w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód...
 3. Czy odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej...
 4. Czy koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych, dokonanego w warunkach wskazanych w pytaniu 3 ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki niebędącej osobą prawną, która została zlikwidowana...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 3 i 4 w części dotyczącej określenia źródła przychodów oraz w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Natomiast odpowiedź na pytania oznaczone nr 1 i 2 w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków trwałych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną została udzielona w dniu 22 stycznia 2015 r. interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-1212/14-2/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, otrzymanie środków trwałych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną nie stanowi przychodu. Stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy, środki te stanową przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w razie ich odpłatnego zbycia jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, nie uważa się za przychód środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Wskazuje na to wprost przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, odpłatne zbycie środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną następujące przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej. Wskazuje na to treść art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy. Zatem w razie dokonania odpłatnego zbycia w warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca uzyska przychód, o ile odpłatne zbycia nastąpi przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 4, koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych, dokonanego przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) spółki nie będącej osobą prawną, która została zlikwidowana. Wynika to z treści art. 22g ust. 12 w zw. z art. 22g ust. 14c ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • określenia źródła przychodów jest prawidłowe,
 • ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną jest nieprawidłowe.

W przypadku źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przyjęto regułę, że do tego źródła zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w tej ustawie, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej obowiązującą dla celów podatku dochodowego.

Definicję pozarolniczej działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego zawiera art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Stosownie do tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Skutki podatkowe likwidacji spółki niebędącej osobą prawną dla jej wspólników będących osobami fizycznymi zostały uregulowane w art. 14 ww. ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera przepisu, który wprost regulowałby skutki podatkowe związane z wydaniem wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną składników majątkowych w toku likwidacji takiej spółki. Jednakże powołane powyżej przepisy jednoznacznie wskazują, że w takim przypadku, na dzień likwidacji spółki niebędącej osobą prawną po stronie osoby fizycznej nie powstaje przychód do opodatkowania. Jak wynika m.in. z treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy składniki majątkowe, inne niż środki pieniężne, otrzymane przez osobę fizyczną w toku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie ich zbycia, a nie w momencie ich otrzymania w toku likwidacji. W zakresie dotyczącym likwidacji spółki przewidziano zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany - tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej.

I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika innych składników majątku (środków trwałych) - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu. Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód nie powstaje w związku z otrzymaniem w wyniku likwidacji spółki, niepieniężnych składników majątku, a powstaje dopiero w momencie ich zbycia.

W związku z powyższym przyjęto, że do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje zawiązać spółkę niebędącą osobą prawną. Spółka będzie wyposażona w majątek wniesiony do niej przez wspólników oraz nabyty przez spółkę. W razie niepowodzenia planowanego przedsięwzięcia gospodarczego, podatnik dopuszcza możliwość rozwiązania spółki.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia źródła przychodów oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną.

Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycie otrzymanych w toku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną środków trwałych powoduje, że dochód z takiej transakcji należy ustalić zgodnie z regulacjami właściwymi dla danego źródła przychodu, tj. jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tychże środków trwałych należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należało uznać za prawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodu, w przypadku zbycia środka trwałego, który nie został zamortyzowany, będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. Inaczej mówiąc, wyliczając dochód ze sprzedaży Wnioskodawca powinien obliczyć różnicę między przychodem ze sprzedaży a wartością początkową środka trwałego, a następnie do tak obliczonej kwoty dodać wartość dokonanych zgodnie z ustawą podatkową odpisów amortyzacyjnych.

Dochodem ze zbycia środka trwałego będzie więc różnica między przychodem z odpłatnego zbycia, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa podatkowego na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia środków trwałych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji spółki niebędącej osobą prawną, która została zlikwidowana.

Jak już wskazano, dochód ten należy wyliczyć jako różnicę między przychodem a niezamortyzowaną wartością początkową środka trwałego (wartość początkowa minus odpisy amortyzacyjne). Do kosztów uzyskania przychodów – w momencie zbycia – może być zaliczona wyłącznie wartość niezamortyzowana środka trwałego. W zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym brak jest zatem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w całości wartości początkowej środka trwałego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia środków trwałych otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.