ILPB1/415-1135/14-2/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powstania przychodów z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy odsetek od pożyczki oraz w zakresie powstania przychodów z tytułu korzystania przez SPK z nieoprocentowanej pożyczki.
ILPB1/415-1135/14-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. odsetki
 3. pożyczka
 4. pożyczka nieoprocentowana
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • powstania przychodów z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy odsetek od pożyczki – jest prawidłowe.
 • powstania przychodów z tytułu korzystania przez SPK z nieoprocentowanej pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodów z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy odsetek od pożyczki oraz w zakresie powstania przychodów z tytułu korzystania przez SPK z nieoprocentowanej pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podlega w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej SPK). Wnioskodawca ma wobec SPK wierzytelność z tytułu pożyczki (dalej Pożyczka). Pożyczka jest oprocentowana. Odsetki od Pożyczki są naliczane zgodnie z umową Pożyczki i rozpoznawane jako koszt księgowy SPK. Odsetki nie są natomiast wypłacane Wnioskodawcy.

Wnioskodawca planuje umorzenie naliczonych odsetek od Pożyczki oraz zmianę umowy Pożyczki polegającą na zniesieniu oprocentowania (po zmianie umowy Pożyczka będzie nieoprocentowana).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu umorzenia należnych Wnioskodawcy odsetek od Pożyczki w ramach opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy z tytułu korzystania przez SPK z nieoprocentowanej pożyczki w ramach opisanego zdarzenia przyszłego u Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń...

Zdaniem Wnioskodawcy, ad. 1. przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego umorzenie należnych odsetek nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko wynika z faktu, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w SPK.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy łub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Oznacza to, że Wnioskodawca w części przypadającej na jego udział w zysku umorzy odsetki sam sobie. A skoro tak, to nie może tu być mowy o nieodpłatnym świadczeniu - Wnioskodawca nie może sam sobie niczego świadczyć nieodpłatnie.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje oraz wyrok NSA:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. ILPB1/415-965/13-2/AA: „jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla „samego siebie” w takim zakresie, w jakim przychody koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. W przypadku zatem, gdy takie świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi przychód, w tym także przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce, która otrzymała takie nieodpłatne świadczenie w sensie podatkowym wspólnik ten świadczy bowiem samemu sobie.”
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2011 r., sygn. IBPBI/1/415-1240/10/AB: „Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić, należy, iż odsetki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce komandytowej nie będą stanowiły dla Wnioskodawczyni (jako wspólnika spółki osobowej) przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w takiej części w jakiej Wnioskodawczyni udzieliła pożyczki, bowiem z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie dla samego siebie w takim zakresie w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jej przychody i jej koszty.
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 marca 2009 r., sygn. IPPB1/415-l383/08-2/ES: „jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej spółki, to z podatkowego punktu widzenia jest to świadczenie „dla siebie samego” w takim zakresie, w jakim „przychody i koszty spółki osobowej” stanowią jego przychody i jego koszty. Jeżeli więc takie świadczenia są odpłatne to u takiego wspólnika przychody równe są jego kosztom. Jeżeli zaś wspomniane świadczenia są nieodpłatne u tego wspólnika nie wystąpi ani przychód, ani koszt. Zatem w takim przypadku nie będzie można mówić o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu „z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń”, bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - „świadczył samemu sobie.
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2O13r., sygn. IPTPB1/415-60l/13-2/DS: „Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z wykreśleniem Spółki z rejestru przedsiębiorców u Wnioskodawcy nie wystąpi przychód podatkowy z tytułu niespłaconych zobowiązań Spółki, w tym zobowiązań z tytułu pożyczek wraz z odsetkami.
 5. Wyrok NSA z 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2115/09: „Umowa pożyczki zawarta pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej, a samą spółką sprowadza się do tego, że wspólnik pożycza sam sobie pieniądze w części, w jakiej posiada udziały w Spółce. Zatem odsetki od takiej pożyczki stanowią kapitał własny włożony przez podatnika w źródło przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, ad. 2 z tytułu korzystania przez SPK z nieoprocentowanej pożyczki w ramach opisanego zdarzenia przyszłego nie powstanie u niego przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w części przypadającej na jego udział w zyskach i stratach spółki. Jest to kolejny przykład zdarzenia w którym Wnioskodawca „świadczy samemu sobie.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2 jest tożsame ze stanowiskiem odnoszącym się do pytania nr 1.

Powyższe Stanowisko potwierdzone jest w poniższych interpretacjach:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013r., sygn. IPPB1/415-1003/13-4/EC: „spółki osobowe prawa handlowego nie są podatnikami podatku, dochodowego od osób fizycznych. Podatnikami są poszczególni wspólnicy tej Spółki, w takim zakresie w jakim uczestniczą w zyskach wypracowanych w prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej, z tego też względu jeżeli wspólnik spółki osobowej wykonuje świadczenie na rzecz tej Spółki, to z podatkowego punktu, widzenia jest to świadczenie dla „samego siebie” w takim zakresie, w jakim przychody i koszty spółki osobowej stanowią jego przychody i jego koszty. W przypadku zatem, gdy takie świadczenia są nieodpłatne, u tego wspólnika nie wystąpi przychód, w tym także przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce, która otrzymała takie nieodpłatne świadczenie. W sensie podatkowym wspólnik ten świadczy bowiem samemu sobie.”
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2011 r., sygn. IBPB1/1/415-1240/10/AB: „w sytuacji gdy wspólnik będący osobą fizyczną udzieli spółce osobowej nieoprocentowanej pożyczki na cele prowadzonej działalności gospodarczej to u tego wspólnika takie zdarzenie należy ocenić jako „świadczenie dla samego siebie”, które nie skutkuje powstaniem przychodu.”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.