ILPB1/415-1124/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów u finansującego z tytułu leasingu kapitałowego.
ILPB1/415-1124/14-2/APinterpretacja indywidualna
 1. leasing finansowy
 2. leasingobiorca
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów u finansującego z tytułu leasingu kapitałowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów u finansującego z tytułu leasingu kapitałowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie weterynarii. Wnioskodawca jest również członkiem zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, będącej wspólnikiem ww. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca, działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawarł z ww. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę leasingu kapitałowego. Na mocy postanowień umowy leasingu kapitałowego Wnioskodawca (finansujący) oddał spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (korzystającemu) nieruchomości, w skład których wchodzą grunty, budynki i urządzenia trwale z gruntem związane do odpłatnego korzystania. Umowa została zawarta na czas oznaczony. Zgodnie z treścią umowy suma rat kapitałowych stanowi wartość początkową przedmiotu leasingu powiększoną o koszt nabycia nieruchomości. Korzystający zobowiązany jest do ponoszenia rocznych opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu leasingu, których wysokość została ustalona w odniesieniu do wartości początkowej przedmiotu leasingu powiększonej o koszt nabycia nieruchomości, w ten sposób, że suma ustalonych opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Płatność rat kapitałowych oraz odsetkowych następuje w ustalonych przez strony okresach nie wcześniej niż po otrzymaniu faktury. Odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający. Umowa przewiduje, że korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy wskutek upływu terminu jej obowiązywania, chyba że w terminie 30 dni przed wygaśnięciem umowy złoży on finansującemu na piśmie oświadczenie, iż nie chce z tego prawa skorzystać. Jeśli korzystający nie złoży oświadczenia o rezygnacji z prawa nabycia przedmiotu leasingu, nabycie nastąpi w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy. Przy ustalaniu ceny nabycia uwzględnione zostaną kwoty uiszczone przez korzystającego tytułem rat kapitałowych oraz aktualna w chwili przeniesienia wartość rynkowa przedmiotu leasingu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym do przychodów Wnioskodawcy zalicza się opłaty leasingowe w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu w podstawowym okresie umowy leasingu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361), zwanej dalej „ustawą o PIT”, przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Z kolei w myśl art. 23f ustawy o PIT, do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony;
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio;
 3. umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu:
  1. odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest osobą wymienioną w lit. b, albo
  2. finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przenosząc powyższe na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego wskazać należy, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w świetle przywołanych przepisów podatkowych, spełnia warunki pozwalające zakwalifikować ją do umów leasingu finansowego (kapitałowego) tj.:

 1. umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,
 2. suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 3. umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Wobec spełnienia przez umowę zawartą przez Wnioskodawcę przywołanych przesłanek i mając na uwadze brzmienie powyższych przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że do przychodów finansującego nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej faktyczną spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w podstawowym okresie umowy leasingu. W konsekwencji oznacza to, że przychodem finansującego jest jedynie tzw. odsetkowa część opłat leasingowych. Za wartość początkową środka trwałego w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę jego nabycia, którą jest kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - wówczas bowiem wartość podatku VAT stanowić będzie składnik wartości początkowej.

Podsumowując, do przychodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zaliczyć należy jedynie odsetkową część rat leasingowych, natomiast zaliczeniu nie podlega ta część opłaty, która stanowi spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu w podstawowym okresie umowy leasingu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.