ILPB1/415-1109/14-4/AN | Interpretacja indywidualna

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.
ILPB1/415-1109/14-4/ANinterpretacja indywidualna
  1. najem
  2. opodatkowanie
  3. przychód
  4. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

Wniosek uzupełniono w dniu 27 października 2014 roku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie chowu i hodowli drobiu.

W przeszłości, ze środków pochodzących z majątku prywatnego, nabył on nieruchomości. Nieruchomości te nie stanowią i nigdy nie stanowiły składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej przez Zainteresowanego działalności sklasyfikowanej jako działy specjalne produkcji rolnej. Przedmiotowe nieruchomości wynajmuje obecnie osobom fizycznym (jako tzw. najem prywatny).

Umowy najmu dotyczące składników majątku prywatnego nigdy nie były i nie są zawierane w ramach prowadzonych przez Wnioskodawcę działów specjalnych produkcji rolnej. Obecnie opodatkowuje osiągane z tytułu najmu prywatnego przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody te Zainteresowany wykazuje w rocznym zeznaniu PIT-28.

Z kolei przychody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Przychody te Wnioskodawca wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36.

Jednocześnie – w odniesieniu do przychodów osiąganych z najmu – w przewidzianym prawem terminie Zainteresowany spełnił wynikający z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązek złożenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z najmu prywatnego stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT i w związku z tym, pod warunkiem uczynienia zadość wymogom określonym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych... W konsekwencji, czy Zainteresowany postępuję prawidłowo opodatkowując osiągnięty z tego tytułu przychód zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na fakt, że przedmiotem umów najmu są wyłącznie składniki majątku prywatnego, uzyskiwane przez niego przychody z tego tytułu stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

W rezultacie, w związku ze spełnieniem przez Wnioskodawcę wszelkich wymogów określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody te mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Źródła przychodów zostały wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, odrębne źródła przychodów stanowią, określone w pkt 4 oraz 6:

  • działy specjalne produkcji rolnej;
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie natomiast z art. 15 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działów specjalnych produkcji rolnej należy uznać również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działami specjalnymi produkcji rolnej.

Analiza powyżej wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, że sposób opodatkowania przychodów z najmu zależy od tego czy będące przedmiotem umowy składniki majątkowe stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy, czy też są związane z prowadzonymi przez niego działami specjalnymi produkcji rolnej.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy przedmiot umowy najmu stanowią składniki wchodzące w skład majątku prywatnego, przychody z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Natomiast w przypadku, gdy przedmiot umowy najmu stanowią składniki majątku związane z działami specjalnymi produkcji rolnej, uzyskiwane z tytułu najmu przychody, w myśl art. 15 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 11 należy uznać za przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i opodatkować na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, że wynajmowane przez Wnioskodawcę nieruchomości stanowią jego majątek prywatny, uzyskiwane z tytułu ich wynajmu przychody należy, zdaniem Zainteresowanego, zakwalifikować jako przychody z najmu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto zauważyć, iż zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wybór sposobu rozliczenia uzyskanych przychodów z najmu, ustawodawca pozostawił wynajmującemu. Korzystając z możliwości w tym zakresie Wnioskodawca złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Reasumując, w przedmiotowym stanie faktycznym, osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody z tytułu najmu, mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, albo, pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo warunków, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ustawodawca da Wnioskodawcy swobodę wyboru opodatkowania w tej kwestii.

W związku z powyższym, w ocenie Zainteresowanego za prawidłowy uznać należy sposób opodatkowania osiąganych przeze niego przychodów z tytułu najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie tytułów powstawania źródeł przychodów ma na celu pogrupowanie tych źródeł według podobnego charakteru, co następnie skutkuje zróżnicowanym traktowaniem tychże źródeł. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

I tak, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 4 i 6 tego przepisu:

  • działy specjalne produkcji rolnej,
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że najem dla celów podatkowych może być traktowany jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów najmu, zaliczonych do tego źródła przychodów ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzeczy w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył nieruchomości, które nie stanowią i nigdy nie stanowiły składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej przez niego działalności sklasyfikowanej jako działy specjalne produkcji rolnej. Przedmiotowe nieruchomości Zainteresowany wynajmuje obecnie osobom fizycznym (jako tzw. najem prywatny).

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uzyskujące przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Jak stanowi art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, od przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że jeżeli umowa najmu przedmiotowej nieruchomości nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, to przychody uzyskiwane z jego wynajmu mogą być przychodami ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy również wyjaśnić, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 cytowanej ustawy w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a czyli przychodów z najmu, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Stanowisko wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.