ILPB1/415-1070/11-4/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza sprzedawać towary wysyłkowo. W ramach dostawy towarów będzie świadczyła usługi akcesoryjne, za które nie będzie pobierana dodatkowa opłata, a które będą po prostu wliczone w cenę towaru. Będą to np. koszty opakowania. Wnioskodawczyni zamierza wysyłać towar na dwa sposoby – w jednym przypadku kupujący zapłaci za usługę przesyłki bezpośrednio u kuriera, który wystawi fakturę na kupującego.

W drugim przypadku, którego dotyczy zapytanie przedstawione we wniosku, Zainteresowana zawrze na podstawie udzielonego Jej pełnomocnictwa w imieniu i na rachunek kupującego umowę o świadczenie usług pocztowych z x. Zgodnie z umową, kupujący przekaże Jej pieniądze, aby w jego imieniu i na jego rachunek mogła skutecznie zawrzeć umowę z x (zakupi usługę z x) w imieniu i na rachunek kupującego (tzn. kupujący zawrze umowę z x o przesyłkę towaru, który zostanie sprzedany. Odbiorca-kupujący przekaże Zainteresowanej należność za towar przelewem. Odbiorca-kupujący przelewa na Jej rachunek bankowy pieniądze, którymi zapłaci w jego imieniu na jego rachunek jako jego pełnomocnik x za zakupione przez tegoż odbiorcę-kupującego usługę pocztową. Umowę z x Wnioskodawczyni będzie zawierać jako pełnomocnik kupującego i płacić również jako jego pełnomocnik. Zgodnie z Kodeksem cywilnym odbiorca ma obowiązek przekazać pełnomocnikowi środki potrzebne do dokonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem.

Zapłata za towar będzie następowała wyłącznie na rachunek bankowy i będzie ewidencjonowana na kasie fiskalnej. W opisie aukcji wraz z opisem sprzedawanego towaru Wnioskodawczyni będzie umieszczała informację następującej treści: „kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu z (...) (w tym miejscu Zainteresowana wpisze nazwę firmy), (...) celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Środki przekazane na ten cel nie stanowią mojego dochodu, ponieważ kwota jaką kupujący przekazuje na koszt wysyłki jest identyczna z tą jaką uiszczam nadając przesyłkę”.

Zainteresowana przesyłkę będzie ewidencjonowała w książce nadawczej, gdzie oprócz danych adresata wyszczególniony jest też koszt wysyłki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupującego) przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupujących względem x stanowią dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane od kupującego na serwisie aukcyjnym upoważnienie do zawarcia umowy o usługę w imieniu i na rachunek kupującego oznacza, ze nie świadczy Ona takiej usługi, a kupujący nabywają ją od x. Nie następuje więc tu refaktura, a jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu i nie będzie ujmowany w ewidencji podatkowej.

W ocenie Zainteresowanej równowartość kwoty przekazanej przez kupującego na uiszczenie jego zobowiązań wobec x nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu. Kwota ta nie jest przychodem, gdyż nie jest w jakiejkolwiek postaci wynagrodzeniem za towar czy za świadczoną usługę, a pieniądze te nie są przekazywane Zainteresowanej na własność.

Wg oceny Wnioskodawczyni nie powstaje przychód, gdyż kwoty otrzymane od kupujących nie są kwotami należnymi dla Niej. Działając jako pełnomocnik jest zobowiązana do przekazania otrzymanych kwot na rzecz x.

Zainteresowana podała, że interpretacja o tym samym zagadnieniu została wydana przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy nr ITPB/415-173/07/MZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (przychód z działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na tle przedstawionych we wniosku informacji nie powstaje przychód w rozumieniu ww. przepisów, gdyż kwoty otrzymane od kupującego nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Zainteresowana działając jako pełnomocnik zobowiązana jest bowiem do przekazania otrzymanych kwot na rzecz x.

Należy jednak podkreślić, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy – na mocy którego inna osoba – pełnomocnik – staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając zatem na uwadze powyższe należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez Wnioskodawczynię nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, a co za tym idzie środki pieniężne, które będą wpływać na rachunek Wnioskodawczyni w związku ze zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, tj. kwoty, które Wnioskodawczyni zobowiązana jest przekazać wskazanemu przez mocodawcę podmiotowi, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem x. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków pieniężnych przekazanych Wnioskodawczyni na pokrycie zobowiązań kupujących względem Poczty Polskiej został załatwiony odrębnym pismem.

W piśmie z dnia 19 września 2011 r. stanowiącym uzupełnienie do rozpatrywanego wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż w przypadku, gdy koszt wysyłki opłacony przez kupującego będzie w zawyżonej kwocie, np. kupujący opłaci kwotę 9,50 zł za wysyłkę, a faktycznie udokumentowany/zapłacony na x będzie 7,50 zł – to różnica 2 zł zostanie naniesiona na kasę fiskalną jako przychód Zainteresowanej – tj. doliczona do wartości kwoty towarów.

W przypadku, gdy koszt wysyłki opłacony będzie przez kupującego w zaniżonej kwocie, wtedy od ogólnej kwoty zakupów zostanie odjęta różnica, np. kupujący opłacił kwotę 4,50 zł za wysyłkę, a wg cennika x koszt wysyłki wyniósł 7,50 zł – to różnica 3 zł zostanie odjęta od kwoty zakupów.

W przypadku, kiedy kupujący nie wyrazi zgody na pełnomocnictwo – kwota za wysyłkę zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej pod pozycją koszty wysyłki i opodatkowana 3% stawką ryczałtu (tylko takiej stawce podatku podlega sprzedający z tytułu sprzedaży) i będzie stanowiła ta kwota także podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Ponadto Wnioskodawczyni zredagowała następującą wątpliwość: „Czy moje rozumowanie – w sytuacji, gdy koszt opłaconej wysyłki nie jest identyczny z tym jaki został uiszczony przy nadaniu przesyłki, jest prawidłowe... W ogólnym rozrachunku kwota wpływu na konto z tytułu sprzedaży po odjęciu kwoty przekazanej w ramach pełnomocnictwa na rzecz xbędzie równa kwocie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

Analiza powyższego uzupełnienia do wniosku wykazała jednak, że nie spełnia ono wymogów formalnych, w związku z czym, pismem z dnia 21 listopada 2011 r., nr ILPB1/415-1070/11-3/TW i ILPP1/443-1192/11-3/MS wezwano Zainteresowaną do usunięcia braków formalnych wniosku w zakresie dotyczącym sposobów postępowania Wnioskodawczyni w przypadku, gdy koszt wysyłki opłacony przez kupującego będzie w kwocie zawyżonej, zaniżonej oraz w przypadku, gdy kupujący nie wyrazi zgody na pełnomocnictwo. Po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wezwanie tut. Organ rozpatrzy wniosek w zakresie wskazanym w powyższym uzupełnieniu odrębnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.