ILPB1/415-1038/11-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.
ILPB1/415-1038/11-4/AMNinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podatnik
 3. przekształcanie
 4. przychód
 5. składnik majątkowy
 6. spółka osobowa
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. umorzenie
 9. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych w toku likwidacji spółki osobowej, w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zainteresowany rozważa przystąpienie do spółki osobowej (jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej). Pod uwagę brana jest również moż1iwość, że Wnioskodawca przystąpi do spółki z o. o., która zostanie później przekształcona w spółkę osobową.

Po przystąpieniu Wnioskodawcy do spółki osobowej (lub spółki z o.o., która zostanie później przekształcona w spółkę osobową), spółka rozpocznie prowadzenie działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność spółki będzie obejmować m.in. pozostałą działalność finansową usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.

W toku tej działalności spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (lub jej poprzedniczka prawna: spółka z o.o.) może nabywać za gotówkę papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT) oraz udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną, w celu ich akumulacji lub późniejszej odsprzedaży (umorzenia). Spółka osobowa (lub jej poprzedniczka prawna: spółka z o.o.) w ramach swojej działalności gospodarczej może również udzielać pożyczek.

W przypadku zrealizowania celów gospodarczych spółki osobowej lub braku porozumienia wspólników co do dalszego kierunku działalności inwestycyjnej, spółka może zostać zlikwidowana.

W toku likwidacji spółki osobowej Wnioskodawca otrzyma przypadającą na Niego zgodnie z umową spółki część środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych pozostających w spółce osobowej na dzień jej likwidacji. W skład niepieniężnych składników majątkowych mogą wchodzić nabyte za gotówkę przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną: spółkę z o.o.) papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT), udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną spółkę z o.o.).

Wnioskodawca rozważa późniejsze zbycie niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz otrzymanie zwrotu pożyczek z tytułu, których wierzytelności przejdą na Niego w toku likwidacji spółki osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.

W jaki sposób, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT) otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidacji spółki osobowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w takiej sytuacji powinien być ustalony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, który stanowi, że „dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (...) z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia przez Zainteresowanego papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT), udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, otrzymanych w toku likwidacji Spółki, będzie przychód otrzymany z ich odpłatnego zbycia lub umorzenia pomniejszony o wydatki na nabycie tych składników majątkowych poniesione przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną: spółkę z o.o.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego przepisu wynika, że wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia, wykupu lub umorzenia.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3d ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 22 ust. 8a cytowanej ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

 1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, podstawę opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia przez Wnioskodawcę papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa w art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, otrzymanych w toku likwidacji spółki osobowej, będzie stanowić przychód otrzymany z ich odpłatnego zbycia lub umorzenia pomniejszony o wydatki na nabycie tych składników majątkowych, poniesione przez spółkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie przedstawionych we wniosku pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych w toku likwidacji spółki osobowej, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2011 r., nr ILPB1/415-1038/11-2/AMN,
 • opodatkowania przychodów z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2011 r., nr ILPB1/415-1038/11-3/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.