ILPB1/415-1038/11-4/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych w toku likwidacji spółki osobowej, w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zainteresowany rozważa przystąpienie do spółki osobowej (jawnej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej). Pod uwagę brana jest również moż1iwość, że Wnioskodawca przystąpi do spółki z o. o., która zostanie później przekształcona w spółkę osobową.

Po przystąpieniu Wnioskodawcy do spółki osobowej (lub spółki z o.o., która zostanie później przekształcona w spółkę osobową), spółka rozpocznie prowadzenie działalności inwestycyjnej i finansowej. Działalność spółki będzie obejmować m.in. pozostałą działalność finansową usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.

W toku tej działalności spółka osobowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (lub jej poprzedniczka prawna: spółka z o.o.) może nabywać za gotówkę papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT) oraz udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną, w celu ich akumulacji lub późniejszej odsprzedaży (umorzenia). Spółka osobowa (lub jej poprzedniczka prawna: spółka z o.o.) w ramach swojej działalności gospodarczej może również udzielać pożyczek.

W przypadku zrealizowania celów gospodarczych spółki osobowej lub braku porozumienia wspólników co do dalszego kierunku działalności inwestycyjnej, spółka może zostać zlikwidowana.

W toku likwidacji spółki osobowej Wnioskodawca otrzyma przypadającą na Niego zgodnie z umową spółki część środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych pozostających w spółce osobowej na dzień jej likwidacji. W skład niepieniężnych składników majątkowych mogą wchodzić nabyte za gotówkę przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną: spółkę z o.o.) papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT), udziały (akcje) w spółkach posiadających osobowość prawną oraz wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną spółkę z o.o.).

Wnioskodawca rozważa późniejsze zbycie niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej oraz otrzymanie zwrotu pożyczek z tytułu, których wierzytelności przejdą na Niego w toku likwidacji spółki osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidowanej spółki osobowej.

W jaki sposób, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia papierów wartościowych, udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, czy certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT) otrzymanych przez Wnioskodawcę w toku likwidacji spółki osobowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w takiej sytuacji powinien być ustalony na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 w zw. z art. 24 ust. 3d ustawy o PIT, który stanowi, że „dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (...) z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia przez Zainteresowanego papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa art. 5a pkt 14 ustawy o PIT), udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, otrzymanych w toku likwidacji Spółki, będzie przychód otrzymany z ich odpłatnego zbycia lub umorzenia pomniejszony o wydatki na nabycie tych składników majątkowych poniesione przez spółkę osobową (lub jej poprzedniczkę prawną: spółkę z o.o.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego przepisu wynika, że wydatki poniesione na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia, wykupu lub umorzenia.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3d ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 22 ust. 8a cytowanej ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

  1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki,
  2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, podstawę opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia przez Wnioskodawcę papierów wartościowych, certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych (o których mowa w art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), udziałów (akcji) w spółkach posiadających osobowość prawną, otrzymanych w toku likwidacji spółki osobowej, będzie stanowić przychód otrzymany z ich odpłatnego zbycia lub umorzenia pomniejszony o wydatki na nabycie tych składników majątkowych, poniesione przez spółkę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie przedstawionych we wniosku pytań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania środków pieniężnych lub innych składników majątkowych w toku likwidacji spółki osobowej, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2011 r., nr ILPB1/415-1038/11-2/AMN,
  • opodatkowania przychodów z tytułu spłaty kwoty głównej pożyczki, z której tytułu wierzytelność przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki osobowej, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2011 r., nr ILPB1/415-1038/11-3/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.