ILPB1/415-1009/14-4/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca prawidłowo rozliczać się będzie tylko z otrzymanej prowizji, bo tylko takie przychody będzie uzyskiwał?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie ustalenia podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 21 listopada 2014 r. znak ILPB1/415-1009/14-2/AA na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 listopada 2014 r., wniosek uzupełniono w dniu 1 grudnia 2014 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 27 listopada 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą rozpoczynającą jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczającą się na zasadach ogólnych – podatek wg skali. Przeważającą działalnością będzie usługa pośrednictwa między osobą licytującą na portalu internetowym a sprzedawcą z np. Chin. Wnioskodawca chciałby rozliczać się z uzyskanych przychodów z tytułu usługi pośrednictwa. Usługi pośrednictwa będą podlegały na wystawianiu aukcji na odpowiednich stronach w internecie i osoba licytująca będzie wpłacać na konto Wnioskodawcy kwotę wylicytowaną obejmującą usługi prowizji i wartość towaru. Wartość towaru automatycznie zostanie przez Wnioskodawcę przekazana na konto sprzedawcy. Sprzedawca po otrzymaniu wpłaty wysyła wylicytowany towar bezpośrednio do osoby licytującej, na jej adres. Wnioskodawca dodaje, że posiada porozumienie między nim a sprzedawcą, że na jego firmę nie będą wystawiane żadne faktury za sprzedany towar.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowo Wnioskodawca rozliczać się będzie tylko z otrzymanej prowizji, bo tylko takie przychody będzie uzyskiwał...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu otrzymanej prowizji od usługi pośrednictwa będą stanowiły podstawę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl 10 ust. 1 ww. ustawy, jedynym ze źródeł przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przywołany przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa handlowego. Jak wskazano we wniosku w działalności tej przychodem Wnioskodawcy będzie prowizja uzyskana z tego tytułu, tj. różnica pomiędzy kwotą przelaną od klienta, a kwotą przekazaną dostawcy za towar. Zatem w sytuacji, gdy jak wskazano we wniosku, rola Wnioskodawcy sprowadza się do pośrednictwa, przychodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie wartość prowizji. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że na jego firmę nie będą wystawiane żadne faktury za sprzedany towar.

Mając na uwadze powyższe informacje oraz powołane przepisy, należy stwierdzić, że przychodem Wnioskodawcy będzie kwota prowizji, należna Zainteresowanemu z tytułu przeprowadzonych transakcji pośrednictwa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.