IBPBII/2/415-926/13/MZa | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku przeprowadzonego umorzenia udziałów powstaną jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla wspólnika, którego udziały nie podlegają umorzeniu?
IBPBII/2/415-926/13/MZainterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. udziałowiec
  3. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 19 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy dobrowolnego umorzenia udziałów innego wspólnika za wynagrodzeniem niepieniężnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy dobrowolnego umorzenia udziałów innego wspólnika za wynagrodzeniem niepieniężnym.

We wskazanym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem A. Sp. z o.o., podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł i dzieli się na 1000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Udziałowcami Spółki są dwie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Pierwszy z udziałowców posiada 800 udziałów (80%), zaś wnioskodawca posiada 200 udziałów (20%). W związku z planowanym przez większościowego wspólnika częściowym wycofaniem się ze Spółki, Spółka zamierza nabyć od niego 500 udziałów w celu ich umorzenia. Nastąpi to w drodze umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem w trybie przepisu art. 199 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych. Wynagrodzenie dla wspólnika nastąpi w formie niepieniężnej, tj. Spółka przekaże tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały składniki majątkowe stanowiące jej majątek, tj. środki trwałe stanowiące nieruchomości. Wartość wynagrodzenia za umarzane udziały zostanie ustalona na poziomie wyższym niż wartość rynkowa umarzanych udziałów. Umorzenie udziałów udziałowca będącego osobą fizyczną wiązać się będzie z obniżeniem kapitału zakładowego. Udziały wnioskodawcy nie uczestniczą w procedurze umorzenia.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku przeprowadzonego umorzenia udziałów powstaną jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla wspólnika, którego udziały nie podlegają umorzeniu...

Zdaniem wnioskodawcy, w razie nabycia przez Spółkę udziałów drugiego wspólnika w celu umorzenia za wynagrodzeniem niepieniężnym, po stronie wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu, z którym wiązałby się obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z tychże udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów, co wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego spółki. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, że opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód w szczególności z kapitałów pieniężnych czy też z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W wyniku odpłatnego umorzenia udziałów jednego ze wspólników nie dochodzi do powstania faktycznego dochodu po stronie pozostałych wspólników Spółki. Dochód ten powstanie dopiero w momencie otrzymania dywidendy albo w związku ze sprzedażą posiadanych udziałów przez tego wspólnika. Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Przepis art. 10 powołanej ustawy wymienia źródła przychodów, które rozwinięte zostały kolejno w przepisach art. 11 i następnych. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku wnioskodawcy, jako wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieuczestniczącego w procedurze umorzenia udziałów, nie powstaje żadna z sytuacji wymienionych w ustawie, z którą łączyłoby się powstanie u niego dochodu. W szczególności zaś nie można mówić o dochodzie faktycznie uzyskanym przez wnioskodawcę. W związku z tym w wyniku przeprowadzonego umorzenia udziałów nie powstaną jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla wnioskodawcy. Reasumując stwierdzić należy, że w przypadku umorzenia udziałów drugiego wspólnika za wynagrodzeniem niepieniężnym, po stronie wnioskodawcy nie dojdzie do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobne stanowisko zajęły organy skarbowe w sytuacji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, wskazując, że nabycie udziałów bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia jest dla pozostałych wspólników obojętne podatkowo.

Na poparcie własnego stanowiska wnioskodawca powołał:

  • pismo Ministra Finansów z dnia 07 marca 2002 r. Znak: PB 4/BA-8214-34-15/02,
  • decyzję Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 28 października 2005 r. Znak: PD-l/i/4218-27/05,
  • pismo Naczelnika II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 25 maja 2007 r. Znak: 14721DPC/423-12J07/PK,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 08 sierpnia 2008 r. Znak: IPPB1/415-609/08-2/AJ,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02 października 2008 r. Znak: ILPB3/423-418/08-2/KS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl natomiast art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierający katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje aby źródło przychodu – po stronie wspólnika pozostającego w spółce i którego udziały nie będą odpłatnie zbywane – stanowiło odpłatne zbycie udziałów przez innego wspólnika na rzecz spółki w celu umorzenia.

Treść wskazanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, umorzeniu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu nie wymieniono przypadku, gdzie po stronie wspólnika spółki z o.o., którego udziały nie będą odpłatnie zbywane powstaje przychód, w związku z odpłatnym zbyciem w celu umorzenia udziałów innego wspólnika.

Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie można mówić, że po stronie wspólnika pozostającego w spółce (wnioskodawcy), którego udziały nie będą odpłatnie zbywane na rzecz spółki powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z odpłatnym zbyciem w celu umorzenia udziałów innego wspólnika.

W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów za wynagrodzeniem (w formie niepieniężnej) jednego ze wspólników spółki z o.o. nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie innego wspólnika uczestniczącego w spółce, gdyż korzyści osiągnie jedynie ten wspólnik, który z tytułu umorzenia swoich udziałów otrzyma za to wynagrodzenie, zaś wspólnik (wnioskodawca), który nie dokonuje odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia nie osiągnie żadnych korzyści z tytułu umorzenia. Wnioskodawca nie osiąga więc przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów innego udziałowca. W związku w umorzeniem dobrowolnym udziałów danego wspólnika za wynagrodzeniem inny wspólnik nie otrzyma pieniędzy ani wartości pieniężnych (jak również świadczenia te nie są postawione do jego dyspozycji). Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem otrzyma on świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W szczególności odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia należących do danego udziałowca nie oznacza otrzymania udziałów tego udziałowca przez drugiego wspólnika – udziały te zostaną umorzone. Stąd na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można mówić w takim przypadku o powstaniu przychodu podatkowego. Tym samym w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów posiadanych przez jednego wspólnika w spółce kapitałowej za wynagrodzeniem, po stronie wspólnika (wnioskodawcy) pozostającego udziałowcem w spółce kapitałowej, którego udziały nie ulegną umorzeniu nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.