IBPBII/2/415-1323/11/HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 28 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji we Francji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży akcji we Francji.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 16 stycznia 2012 r. Znak: IBPB II/2/415-1323/11/HS wezwano wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 19 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 15 listopada 2011 r. sprzedał we Francji zamrożone w obrocie na francuskim rynku papierów wartościowych od 01 września 2009 r. pracownicze akcje E. Akcje te zostały nabyte przez wnioskodawcę bezpłatnie w 2009 r. W dniu 14 listopada 2011 r. wnioskodawca wydał do Francji dyspozycję sprzedaży swych akcji. Wnioskodawca otrzymał powiadomienie o transakcji sprzedaży papierów wartościowych (akcji E.). Aby zapłacić w kraju zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych wnioskodawca musi w 2012 r. wypełnić PIT-38, do którego za podstawę potrzebuje PIT-8C. Jednakże wskazuje, iż PIT-8C nie będzie posiadał z uwagi na fakt, iż we Francji są inne przepisy podatkowe. Dalej wnioskodawca podnosi, iż w związku z tym nie ma kosztów uzyskania dochodu, a ma koszty sprzedaży poniesione we Francji: opłata brokerska, podatek od opłaty brokerskiej i koszty operacji przesłania pieniędzy do banku w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, iż w Internecie odnalazł interpelację Ministra Finansów z dnia 18 marca 2004 r. Znak: PB5/RD-033-2-106/04 w powyższym temacie, z której wynika, iż przy braku kosztów uzyskania przy sprzedaży udziałów i akcji pracowniczych uzyskanych bezpłatnie sprzedający może pomniejszyć należny dochód tylko o koszty sprzedaży, jeżeli je poniósł, np. prowizje biura maklerskiego itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy zamiast PIT-8C wnioskodawca może w załączniku do PIT-38 dołączyć powiadomienie o transakcji sprzedaży papierów wartościowych (akcji E.) otrzymane z Francji...
  2. Czy zamiast kosztów uzyskania wnioskodawca może wykazać poniesione we Francji koszty sprzedaży po przewalutowaniu w dniu sprzedaży (kurs euro/złotego) - opłata brokerska, koszty operacyjne przesłania do banku polskiego...,
  3. Która kwota jest dochodem wnioskodawcy – brutto w euro czy netto po przewalutowaniu w złotych...
  4. Czy w przypadku braku możliwości pomniejszenia dochodu o poniesione koszty sprzedaży w PIT-38 wnioskodawca ma wykazać kwotę brutto czy netto po przewalutowaniu...

Zdaniem wnioskodawcy:

ad. 1. Zamiast PIT-8C jako załącznik do PIT-38 dołącza powiadomienie o transakcji sprzedaży papierów wartościowych otrzymane z Francji od brokera.

ad.2. W Polsce nie miał kosztów uzyskania, bo były poniesione we Francji; w związku z czym wnioskodawca wykazuje kwotę przekazaną do polskiego banku na swoje konto bankowe.

ad.3. W PIT-38 jako kwotę przychodu wykazuje kwotę przesłaną na jego konto osobiste w polskim banku.

ad.4. Za podstawę opodatkowania do naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego w PIT-38 wnioskodawca wykazuje kwotę netto po przewalutowaniu z euro na zł, przesłaną do polskiego banku.

Wnioskodawca wyjaśnia, iż pod pojęciem kwoty brutto rozumie kwotę ze sprzedaży papierów wartościowych we Francji przez brokera w euro, a kwotę netto rozumie kwotę przesłaną na jego konto osobiste do polskiego banku po przewalutowaniu. Przewalutowanie według wiedzy wnioskodawcy oznacza przeliczenie waluty obcej na polską, w tym przypadku z euro na złote po kursie NBP.

Na tle przestawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca zamieszkały w Polsce zbył we Francji otrzymane nieodpłatnie akcje. Przy odpłatnym zbyciu tych akcji pod uwagę należy zatem wziąć również uregulowania zawarte w umowie podpisanej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Umowy zyski pochodzące ze sprzedaży majątku nieruchomego określonego w artykule 6 ustęp 2 albo ze sprzedaży udziałów lub podobnych praw w spółce, której aktywa składają się głównie z majątku nieruchomego, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten jest położony.

W myśl ust. 2 ww. artykułu zyski ze sprzedaży ruchomego majątku stanowiącego majątek zakładu, który posiada przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw w drugim Umawiającym się Państwie, albo podstawowych ruchomości stałego urządzenia, które osoba trudniąca się wykonywaniem wolnego zawodu zamieszkała w jednym Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przy sprzedaży takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiego stałego urządzenia, podlegają opodatkowaniu w tym drugim Państwie,

Jednakże zyski ze sprzedaży ruchomego majątku wymienionego w artykule 22 ustęp 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek ruchomy według wspomnianego artykułu może być opodatkowany.

Stosownie natomiast do ust. 3 powyższego artykułu - zyski ze sprzedaży majątku nie wymienionego w ustępach 1 lub 2 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym sprzedający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż z wniosku nie wynika, aby aktywa spółki, której akcje były sprzedane składały się głównie z majątku nieruchomego, gdyż nie ma informacji o opodatkowaniu przychodu ze sprzedaży akcji w Państwie, w którym majątek jest położony. To z kolei oznacza, że dochód osiągnięty przez wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji podlega opodatkowaniu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy a więc w Polsce, stosownie do art. 13 ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Według art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych – oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

Z treści art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) wynika, że przez pojęcie papiery wartościowe, rozumie się: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie akcji, należy zakwalifikować zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z kapitałów pieniężnych. Nie ma w tej sytuacji znaczenia, iż przedmiotem sprzedaży były akcje pracownicze otrzymane przez wnioskodawcę nieodpłatnie.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Oznacza to, że przychód z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na kupującego, nawet jeśli faktyczna zapłata następuje po tym dniu.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochód, o którym mowa powyżej określa się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1).

Zauważyć należy, iż art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy określa, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W niniejszej sprawie wnioskodawca nie poniósł wydatków na nabycie akcji, gdyż jak sam wskazuje nabył je nieodpłatnie. Wnioskodawca wskazuje natomiast, że poniósł koszty sprzedaży. Koszty sprzedaży nie zostały przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie. Zgodnie z językowym rozumieniem tego wyrażenia, za koszty sprzedaży uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku czyli wszystkie niezbędne wydatki związane z tą sprzedażą. Do kosztów odpłatnego zbycia wnioskodawca może zaliczyć opłatę brokerską i podatek od opłaty brokerskiej. Kosztem sprzedaży nie jest natomiast koszt operacji przesłania pieniędzy do banku w Polsce, gdyż od poniesienia tego wydatku nie zależy dojście do skutku umowy sprzedaży.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Stosownie do art. 30b ust. 6 ustawy rozliczenie ww. dochodów następuje na zasadzie samoopodatkowania, tj. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) i obliczyć należny podatek dochodowy.

Aby móc zrealizować ten obowiązek, podatnik winien dysponować stosownymi informacjami dotyczącymi uzyskanych przychodów i poniesionych tytułem ich uzyskania kosztów.Zgromadzenie tych danych z reguły powinno następować w oparciu o informacje roczne sporządzane i wysyłane podatnikowi przez podmioty, za pośrednictwem których uzyskuje on te przychody. Obowiązek sporządzania takich informacji został przewidziany w art. 39 ust. 3 wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej są obowiązane w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 (m.in. dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych) według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Jednakże z okoliczności sprawy wynika, iż wnioskodawca dokonał transakcji we Francji za pośrednictwem zagranicznego brokera, który nie może wystawić informacji PIT-8C, z racji tego, że nie obowiązują go polskie przepisy podatkowe.

Jeżeli podmiot zagraniczny, za pośrednictwem którego wnioskodawca dokonuje transakcji nie przesyła takich informacji, to fakt ten nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia tychże dochodów w zeznaniu rocznym PIT-38. W tej sytuacji obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i podatku wnioskodawca winien dokonać na podstawie dokumentu potwierdzającego w sposób niebudzący wątpliwości prawdziwość jego obliczeń (danych); może nim być również powiadomienie o transakcji sprzedaży papierów wartościowych otrzymane z Francji od brokera.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż przychód z transakcji sprzedaży we Francji akcji pracowniczych jest przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy, jest przychodem należnym i powstaje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na kupującego, nawet jeśli faktyczna zapłata następuje po tym dniu. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca osiągnął przychód ze zbycia akcji we Francji, należy go przeliczyć na złote. Art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2011 r. stanowi, iż przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ww. ustawy).

Odnosząc się do stanowiska wnioskodawcy zauważyć należy, iż:

Fakt, iż zagraniczny broker nie wystawia informacji PIT-8C nie oznacza w żadnym razie obowiązku dołączenia przez wnioskodawcę do zeznania PIT-38 powiadomienia o transakcji sprzedaży papierów wartościowych otrzymanego z Francji od brokera. Wnioskodawca winien dysponować takim dowodem na wypadek kontroli podatkowej, jednak nie ma obowiązku dołączania tego dowodu do zeznania. Stanowisko wnioskodawcy jest zatem w tej kwestii nieprawidłowe.

W zeznaniu PIT-38 za 2011 r. winien wykazać w poz. 22 przychód ze sprzedaży akcji we Francji przeliczony według kursu średniego Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży akcji. Koszty sprzedaży winien wyliczyć według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Potem ująć w poz. 24 i 25 sumy przychodów i kosztów za 2011 r. Natomiast w poz. 26 - wykazać wielkość uzyskanego dochodu, który stanowić będzie różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym w walucie obcej, przeliczonym na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, a kosztami poniesionymi w walucie obcej przeliczonymi na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Ustalony w ww. sposób dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, który należy rozliczyć w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym. W tym samym terminie należy wpłacić należny podatek.

Nie można zatem potwierdzić stanowiska wnioskodawcy, iż za podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w zeznaniu PIT- 38 winien on wykazać kwotę netto po przewalutowaniu rozumianą jako przeliczenie waluty obcej na polską, w tym przypadku z euro na złote po kursie NBP, przesłaną na jego konto do polskiego banku. Przychód – co wykazano w niniejszej interpretacji - winien być obliczony ściśle w oparciu o cyt. powyżej przepis art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przeliczony według kursu średniego Euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży akcji. Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku kosztów (opłata brokerska, podatek od opłaty brokerskiej), o jakie może zostać obniżona cena sprzedaży, które winny zostać wyliczone według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Wnioskodawca nie powinien zatem przystępując do sporządzania PIT-38 za 2011 r. kierować się tym, jaka kwota w złotówkach wpłynęła na jego konto w Polsce, lecz tym za jaką kwotę w Euro sprzedano akcje, kiedy i jakiej wysokości w Euro poniósł koszty sprzedaży i dopiero te kwoty według opisanych w art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasad przeliczać na złote. Przed wpisaniem do zeznania wysokości przychodu wnioskodawca pomniejszy uzyskaną ze sprzedaży akcji cenę o koszty odpłatnego ich zbycia. Dopiero tak pomniejszona kwota stanowić będzie przychód. Skoro kosztów uzyskania przychodów nie było - w zeznaniu w tej pozycji (poz. 23) wpisze zero.

Z uwagi na powyższe stanowiska wnioskodawcy nie można było uznać za prawidłowe.

Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.