IBPBII/2/415-1082/11/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowy otrzymania jednorazowej zapłaty w zamian za dotychczasowej ceny sprzedaży, kolejnego wydłużenia terminu sprzedaży oraz za współpracę z kupującym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2011 r. (data wpływu do tut. Biura – 06 października 2011 r.), uzupełnionym w dniu 28 grudnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu wydłużenia terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości oraz zobowiązania się do współpracy z przyszłym kupującym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych z tytułu wydłużenia terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziału w nieruchomości oraz zobowiązania się do współpracy z przyszłym kupującym.

W związku z brakami formalnymi wniosku, pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. Znak: IBPB II/2/415-1082/11/MM wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 28 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 15 września 2011 r. wnioskodawca podpisał z przedstawicielami działającymi w imieniu i na rzecz Spółki z o.o. akt notarialny dotyczący uchylenia dotychczasowej treści Umowy Przedwstępnej dotyczącej sprzedaży udziału w prawie własności działki ewidencyjnej numer 157/5. Wynika to z przedłużania toczącego się postępowania o nabycie spadku po matce wnioskodawcy i jej mężu, prowadzonego przez Sąd Rejonowy.

W wyniku uzgodnienia, w zamian za zgodę na wydłużenie terminu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w wykonaniu przedmiotowej Umowy Przedwstępnej oraz za zobowiązanie się do współpracy z przyszłym kupującym (zakres określony w § 2 pkt 2 i 3 Aktu Notarialnego) Przyszły Kupujący zapłacił wnioskodawcy jednorazową kwotę 138.000 złotych przelewem na rachunek bankowy.

Wnioskodawca konsultował się w zakresie sposobu i terminu zapłacenia podatku dochodowego, i uzyskał informację, że podatek dochodowy powinien być płacony po rozstrzygnięciu i zakończeniu sprawy w Sądzie, z czego może wynikać realizacja sprzedaży udziału w nieruchomości przyszłemu kupującemu.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że kwota 138.000 zł nie stanowi elementu ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, tj. nie jest zaliczką obniżającą cenę sprzedaży udziału w momencie zawarcia przyrzeczonej umowy przez wnioskodawcę.

Kwota 138.000 zł jest jednorazową zapłatą dokonaną przez przyszłego kupującego w zamian za utrzymanie dotychczasowej ceny sprzedaży, kolejnego wydłużenia terminu sprzedaży w razie gdyby obecny był niewystarczający oraz za współpracę z kupującym w sprawie sprawy spadkowej po matce wnioskodawcy i jej mężu prowadzonej przez Sąd Rejonowy.

W przypadku każdego naruszenia podjętych przez wnioskodawcę zobowiązań przyszły kupujący dochodzić może według własnego uznania zapłaty kary umownej w wysokości 276.000 zł lub odszkodowania na zasadach ogólnych.

Ustalenia te są treścią zmiany nr 3 aneksu do nr 2 Umowy Przedwstępnej zawartej 20 kwietnia 2007 r. Zmiana zawarta została w akcie notarialnym zawartym z przyszłym sprzedającym w dniu 15 września 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie konsekwencje podatkowe wynikać mogą z takiej sytuacji...

Zdaniem wnioskodawcy, dokonana wpłata jest elementem dochodu, stąd też być może powinna być rozliczona w rozliczeniu rocznym za 2011 rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w zamian za utrzymanie dotychczasowej ceny sprzedaży, kolejnego wydłużenia terminu sprzedaży w razie gdyby obecny był niewystarczający oraz za współpracę z kupującym, wnioskodawca otrzymał jednorazową zapłatę w wysokości 138.000 zł. Wnioskodawca wskazał również, że kwota ta nie stanowi elementu ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, nie jest zaliczką obniżającą cenę sprzedaży w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej.

Oznacza to, że otrzymana kwota nie stanowi przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, gdyż nie została uiszczona na poczet przyszłej ceny sprzedaży. Jest otrzymana z zupełnie innego tytułu niż odpłatne zbycie, za innego rodzaju zobowiązanie wnioskodawcy niż przeniesienie prawa własności. Ma charakter świadczenia pewnego i dokonanego.

W związku z powyższym kwotę tę należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł.

Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Uszczegółowieniem powyższego przepisu jest art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychód z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego; alimenty; stypendia; dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14; dopłaty; nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera bowiem jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do tego źródła, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę słowa „w szczególności”.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymana przez wnioskodawcę kwota w wysokości 138.000 zł – stanowić będzie przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu. Dochody z innych źródeł podlegają sumowaniu z innymi dochodami i opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tej ustawy, według skali podatkowej.

Na mocy przepisu art. 45 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 (PIT-36). Natomiast zgodnie z przepisem 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, w tym samym terminie należy wpłacić należny z tego tytułu podatek.

Reasumując należy stwierdzić, że otrzymana w 2011 r. jednorazowa zapłata stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 tej ustawy, według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2011 r.

Do wniosku wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.