IBPBII/1/415-865/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy Uniwersytet jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w związku z przyznaniem upustu czesnego:
a. dla absolwentów Uniwersytetu podejmujących naukę na studiach II stopnia,
b. dla studentów przechodzących ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne,
c. dla studentów cudzoziemców pochodzenia polskiego,
d. dla kandydatów na studia podyplomowe?
IBPBII/1/415-865/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. płatnik
 3. ulga
 4. zniżka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 21 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia opłaty za czesne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia opłaty za czesne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Uniwersytet) jest państwową szkołą publiczną, której działalność podlega regulacjom ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet w 2014 r. wprowadził preferencyjne opłaty za czesne dla różnych grup kandydatów na studia, co znalazło odzwierciedlenie w wewnętrznych uregulowaniach uczelni.

Stosownie do zapisu art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zasady pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, które wiążą rektora przy zawieraniu umowy między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, oraz tryb i warunki zwalniania (w całości lub w części) z tych opłat określa senat uczelni publicznej. Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie oraz innych opłat, którego zapisy zostały wprowadzone uchwałą Senatu uczelni, przewiduje niżej wymienione upusty czesnego:

 • upust 20% czesnego za I semestr studiów w roku akademickim 2014/2015 dla studentów studiów drugiego stopnia – absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015;
 • w kolejnych semestrach upust 20% czesnego może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,0;
 • upust 20% czesnego dla studentów, którzy w roku akademickim 2014/2015 podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne.

Systemem zniżek objęci są również studenci cudzoziemcy, którzy podejmują naukę na Uniwersytecie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Senat uczelni, Rektorowi przysługuje prawo wydawania zarządzeń i decyzji administracyjnych oraz innych aktów o charakterze porządkowo-organizacyjnym. W wewnętrznym uregulowaniu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne przez studentów cudzoziemców, wydanym w formie Zarządzenia Rektora, znajduje się zapis, iż cudzoziemcy pochodzenia polskiego podejmujący naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30%.

Preferencyjnymi opłatami za studia objęto również kandydatów na studia podyplomowe. Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zgodnie z Regulaminem pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych oraz innych opłat, wprowadzonym uchwałą Senatu uczelni, zostało wydane Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości czesnego na studiach podyplomowych w roku akademickim 2014/2015. Stosownie do jego zapisów kandydat na studia podyplomowe może ubiegać się o uzyskanie zniżki w opłacie czesnego poprzez złożenie podania wraz z dokumentami poświadczającymi prawo do zniżki. Wysokość zniżek została zróżnicowana, przy czym kandydat może wskazać wyłącznie jeden tytuł, który uprawnia go do preferencyjnej opłaty za studia.

Wysokość zniżek kształtuje się następująco:

 • 30% – dla studentów Uniwersytetu w czasie trwania studiów II i III stopnia,
 • 20% – dla członków rodziny pracownika Uniwersytetu według następujących zasad: pokrewieństwo do drugiego stopnia w linii prostej oraz do trzeciego stopnia w linii bocznej, powinowaty do pierwszego stopnia w linii prostej,
 • 20% – dla absolwentów Uniwersytetu, którzy ukończyli studia I, II i III stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • 10% – dla absolwentów studiów podyplomowych Uniwersytetu wybierających drugi kierunek studiów podyplomowych,
 • 20% – dla pracowników wydelegowanych przez firmę lub instytucję, której osoba wchodząca w skład kierownictwa tej jednostki należy do Klubu Przyjaciół Uniwersytetu,
 • 10% – dla pracowników innej szkoły wyższej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Uniwersytet jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w związku z przyznaniem upustu czesnego:

 1. dla absolwentów Uniwersytetu podejmujących naukę na studiach II stopnia,
 2. dla studentów przechodzących ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne,
 3. dla studentów cudzoziemców pochodzenia polskiego,
 4. dla kandydatów na studia podyplomowe...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W art. 20 ust. 1 powołanej ustawy, który zawiera otwarty katalog przychodów z innych źródeł, wymienione zostały m. in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy. Z kolei stosownie do zapisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ofertą preferencyjnych opłat za studia został objęty szeroki krąg osób. Zapisy dotyczące zniżek za studia zostały wprowadzone stosownymi uregulowaniami wewnętrznych uczelni (uchwały Senatu Uniwersytetu, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu). Regulacje te mają charakter generalno-abstrakcyjny, tzn. adresatami norm w nich zawartych są wszystkie osoby spełniające określone w nich warunki.

Z przewidzianych w regulacjach wewnętrznych Uniwersytetu upustów czesnego:

 • dla absolwentów Uniwersytetu podejmujących naukę na studiach II stopnia,
 • dla studentów przechodzących ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne,
 • dla studentów cudzoziemców pochodzenia polskiego,
 • dla kandydatów na studia podyplomowe,

mogą skorzystać wszystkie osoby spełniające określone przesłanki.

Tym samym zniżki na czesne, o których mowa powyżej, nie mają charakteru indywidualnego, a co się z tym wiąże nie powodują, w ocenie Wnioskodawcy, powstania przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie osób uprawnionych do skorzystania z tych upustów. W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż nie będzie na nim ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zauważyć, iż za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego. Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Równocześnie przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Z wniosku wynika, że w 2014 r. Uniwersytet wprowadził preferencyjne opłaty za czesne dla różnych grup kandydatów na studia, co znalazło odzwierciedlenie w wewnętrznych uregulowaniach uczelni. Regulamin pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie oraz innych opłat, którego zapisy zostały wprowadzone uchwałą Senatu uczelni, przewiduje upusty czesnego dla studentów studiów drugiego stopnia – absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 oraz dla studentów, którzy w roku akademickim 2014/2015 podejmą decyzję o przeniesieniu się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne. Systemem zniżek objęci są również studenci cudzoziemcy, którzy podejmują naukę na Uniwersytecie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Preferencyjnymi opłatami za studia objęto również kandydatów na studia podyplomowe.

Powyższe wskazuje, że ofertą preferencyjnych opłat za studia został objęty szeroki krąg osób – z ulgi w postaci obniżenia opłaty za czesne mogą bowiem korzystać absolwenci podejmujący naukę na studiach II stopnia, studenci przechodzący ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, studenci cudzoziemcy pochodzenia polskiego oraz kandydaci na studia podyplomowe – spełniający określone w regulaminie warunki.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że zniżki na czesne, o których mowa powyżej nie mają charakteru indywidualnego. Oferta za odpłatność za kształcenie – w kwocie uwzględniającej określone w Regulaminie opłat oraz Zarządzeniu zniżki – skierowana jest bowiem do szerokiego grona osób. Tym samym, wartość upustów czesnego nie stanowi dla osób, wobec których zastosowano tę ulgę, przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu. W okolicznościach opisanych we wniosku przyznanie upustu czesnego: dla absolwentów Uniwersytetu podejmujących naukę na studiach II stopnia, dla studentów przechodzących ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, dla studentów cudzoziemców pochodzenia polskiego oraz dla kandydatów na studia podyplomowe nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.