IBPBII/1/415-703/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać PIT-8C swoim podopiecznym?
IBPBII/1/415-703/14/BJinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. płatnik
  3. ulga
  4. zniżka
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura – 1 września 2014 r.), uzupełnionym 10 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia opłaty za czesne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia opłaty za czesne.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 27 października 2014 r. znak: IBPB II/1/415-703/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 10 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zespołem placówek oświatowych nieposiadających osobowości prawnej. Organem założycielskim i prowadzącym zespół jest kościelna osoba prawna.

Wnioskodawca, jako zespół placówek niepublicznych, pobiera czesne za usługi edukacyjne jako częściowy zwrot kosztów za te usługi. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący placówki wraz z dyrektorem zespołu placówek zapisując postanowienia dotyczące czesnego w regulaminach placówek.

W związku z uczęszczaniem do placówek rodzeństwa dyrekcja wraz z organem prowadzącym w ramach zachęty przewidziała dla nich ulgi w postaci obniżonego czesnego. Zasady przyznawania zniżki na drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zawiera regulamin stypendiów. Obniżenie opłaty za czesne nie jest przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 90b o systemie oświaty) i nie ma charakteru świadczenia pomocy materialnej. Z przywileju obniżenia czesnego korzystają wszyscy uczniowie bez względu na sytuację materialną, jedynym kryterium przyznania jest posiadanie rodzeństwa uczęszczającego w tym samym czasie do tej samej placówki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po zakończeniu roku kalendarzowego Wnioskodawca ma obowiązek wystawiać PIT-8C swoim podopiecznym korzystającym z tej ulgi w celu rozliczenia i opodatkowania ww. przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien wystawiać PIT-8C z tytułu obniżenia czesnego dla członków rodzin, ponieważ ulgi te są przykładem typowej promocji „jego produktu” (usług edukacyjnych) dla rodzeństwa i zarazem zachętą dla innych zainteresowanych edukacją w jego placówkach.

W związku z tym, że z przywileju tego korzysta każdy kto spełnia wymagane kryterium (posiada rodzeństwo w szkole lub w przedszkolu), nie stanowi to dla niego przychodu do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy zauważyć, iż za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego. Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów.

Równocześnie przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Otwarta formuła cyt. wyżej przepisu art. 20 ustawy nie oznacza jednak, że pojęcie przychodów z innych źródeł ma nieograniczony zakres, obejmujący wszelkie relacje mogące zachodzić pomiędzy podmiotami, w tym wszelkie formy rezygnacji z wierzytelności przysługujących jednemu z podmiotów wobec drugiego z nich.

Z powyższych wyjaśnień wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca pobiera czesne za usługi edukacyjne. W związku z uczęszczaniem do placówek rodzeństwa dyrekcja wraz z organem prowadzącym w ramach zachęty przewidziała dla nich ulgi w postaci obniżonego czesnego. Zasady przyznawania zniżki na drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny zawiera regulamin stypendiów. Obniżenie opłaty za czesne nie jest przyznawane na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 90b o systemie oświaty) i nie ma charakteru świadczenia pomocy materialnej. Z przywileju obniżenia czesnego korzystają wszyscy uczniowie bez względu na sytuację materialną; jedynym kryterium przyznania jest posiadanie rodzeństwa uczęszczającego w tym samym czasie do tej samej placówki.

Powyższe wskazuje, że z ulgi w postaci obniżenia opłaty za czesne mogą korzystać wszyscy uczniowie spełniający określone w regulaminie warunki. Tym samym, świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego a tym samym wartość obniżenia czesnego nie stanowi dla uczniów, wobec których zastosowano tę ulgę, przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu.

Należy więc zgodzić się z Wnioskodawcą, że w związku z tym, iż z przywileju tego korzysta każdy kto spełnia wymagane kryterium (posiada rodzeństwo w szkole lub w przedszkolu ) nie stanowi to dla nich przychodu do opodatkowania. W okolicznościach opisanych we wniosku obniżenie opłaty za czesne nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia swoim podopiecznym informacji PIT-8C.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.