IBPBI/2/4510-201/15/SD | Interpretacja indywidualna

W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać datę powstania przychodu, w sytuacji, gdy wystawia fakturę za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności jednocześnie wydając bilet na przejazd/przejazdy?
IBPBI/2/4510-201/15/SDinterpretacja indywidualna
  1. bilety
  2. moment powstania przychodów
  3. przychód
  4. usługi
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług przewozowych, w sytuacji wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczenia usług przewozowych, w sytuacji wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi m.in. przewóz osób za pomocą kolei linowych, wyciągów narciarskich oraz innych urządzeń rekreacyjnych na terenie Polski. Przejazdy odbywają się na podstawie zakupionego biletu uprawniającego do przejazdu. Sprzedaż biletów prowadzona jest zarówno w kasach biletowych, jak i przez Internet (bilety po zakupie przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS). Spółka oferuje zarówno bilety jednoprzejazdowe, jak i okresowe, a ich sprzedaż ma miejsce przed wykonaniem usługi transportowej. W przypadku sprzedaży na rzecz klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców), Wnioskodawca wydaje bilet oraz wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (co do zasady 14 dni od dnia sprzedaży biletu). W przypadku sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych, w momencie sprzedaży biletu, dochodzi jednocześnie do zapłaty 100% jego wartości. W przypadku sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych w kasach i biletomatach nie są wystawiane faktury. Natomiast przy sprzedaży internetowej, klient może pobrać fakturę ze swojego konta w sklepie internetowym.

Blankiet biletu zawiera informację o jego cenie, jak również datę i godzinę planowanego wyjazdu, bądź okres jego ważności.

Klienci mają prawo do zwrotu biletu (odstąpienia od umowy) i w zależności od rodzaju biletu oraz terminu dokonania zwrotu, Spółce przysługuje uprawnienie do zatrzymania odpowiedniej części wynagrodzenia za świadczenie, które nie doszło do skutku. Wnioskodawca przewiduje również możliwość obciążenia klienta wyżej wspomnianymi kwotami w sytuacji, gdy do odstąpienia od umowy dojdzie przed dokonaniem zapłaty przez kontrahentów.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W którym momencie Wnioskodawca powinien rozpoznać datę powstania przychodu, w sytuacji, gdy wystawia fakturę za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności jednocześnie wydając bilet na przejazd/przejazdy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy wystawia on fakturę za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności jednocześnie wydając bilet, powinien ustalić datę powstania przychodu w dacie wystawienia faktury, zgodnie z treścią art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT.

W przypadku wynagrodzenia za wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi przychód podatkowy powstaje w momencie zdarzenia, które nastąpiło najwcześniej, tj.:

  1. wydania rzeczy, zbycia prawa, wykonania, choćby częściowego, usługi, lub
  2. wystawienia faktury, lub
  3. uregulowania należności.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w przedmiotowym przypadku dochodzi do wystawienia faktury przed faktycznym wykonaniem usługi transportowej. Jednocześnie zapłata za przedmiotową usługę następuje, zgodnie z dyspozycją na fakturze, w odroczonym terminie (faktycznie może nastąpić najwcześniej w momencie wystawienia faktury).

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowym stanie faktycznym powinien uznać za datę powstania przychodu moment wystawienia faktury (i wydania biletu) za usługę przewozową, albowiem jest to najwcześniejsze ze zdarzeń wskazanych przez ustawodawcę w katalogu zdarzeń kreujących moment powstania przychodu w art. 12 ust. 3a

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl postanowień art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, przychodami związanymi z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągniętymi w roku podatkowym, są także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem, przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Podstawowe zasady określania daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą zostały uregulowane przez ustawodawcę w treści art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Na mocy tego przepisu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Przepis ten wprowadza ogólną zasadę decydującą o dacie powstania przychodu. Powstanie przychodu następuje w dniu zaistnienia ww. zdarzeń, a jeżeli wystąpią one po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi m.in. przewóz osób za pomocą kolei linowych, wyciągów narciarskich oraz innych urządzeń rekreacyjnych. Przejazdy odbywają się na podstawie zakupionego biletu uprawniającego do przejazdu. W przypadku sprzedaży na rzecz klientów instytucjonalnych (przedsiębiorców), Wnioskodawca wydaje bilet oraz wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (co do zasady 14 dni od dnia sprzedaży biletu).

Jak już wskazano powyżej, z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT wynika, że w przypadku świadczenia usług zasadą generalną jest, że przychód podatkowy powstaje w dniu wykonania usługi jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub w dniu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę.

Zatem, przychód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży biletów (w przypadku wystawienia faktury za usługi przewozowe z odroczonym terminem płatności) powstaje w dacie wystawienia faktury, a więc w momencie zaistnienia najwcześniejszego ze zdarzeń istotnych dla ustalenia momentu powstania przychodu określonych w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.