IBPBI/2/423-978/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo:- nie ujmując wsparcia finansowego jako przychód podatkowy, a tym samym nie uznając za koszt podatkowy wydatków pokrytych wsparciem finansowym? - nie uznając odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 5 i 7 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie finansowe otrzymane przez Spółdzielnię nie spowoduje powstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe,
 • czy wydatki pokryte wsparciem finansowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia finansowego będzie stanowił przychód podatkowy (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie finansowe otrzymane przez Spółdzielnię nie spowoduje powstania przychodu podatkowego,
 • czy wydatki pokryte wsparciem finansowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,
 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia finansowego będzie stanowił przychód podatkowy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 października 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-978/14/MS, IBPP3/443-968/14/AŚ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 i 7 listopada 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Socjalna została zarejestrowana w KRS 6 marca 2014 r.; jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnię tworzy 5 osób fizycznych. Jako Beneficjent Pomocy Spółdzielnia podpisała dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Umowy obejmują udzielenie wsparcia finansowego (na założenie i działalność Spółdzielni Socjalnej) oraz udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Na wsparcie finansowe dla Spółdzielni składają się kwoty wnioskowane na rzecz 4 jej członków, zaś wsparcie pomostowe przeznaczone jest na wspomaganie Spółdzielni w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1.500,00 zł brutto na członka Spółdzielni Socjalnej (4 osób). Zarówno wsparcie finansowe, jak i wsparcie pomostowe (zgodnie z umowami) zostało przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta Pomocy, czyli Spółdzielni.

W uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 listopada 2014 r.) Spółdzielnia wskazała, że jest Beneficjentem Pomocy, czyli jest uczestnikiem projektu dotyczącego wsparcia finansowego i pomostowego. Zarówno wsparcie finansowe, jak i pomostowe stanowi pomoc dla Spółdzielni, udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Oba projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółdzielnia zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanego wsparcia finansowego nie uznała za przychód, zaś wsparcie pomostowe zakwalifikowała jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sfinansowane ze środków pochodzących zarówno ze wsparcia finansowego, jak i pomostowego wydatki, nie stanowiły kosztów podatkowych, na podstawie art. 16 ust. l pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2014 r. – data wpływu do tut. BKIP 7 listopada 2014 r.) :

Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo:

 • nie ujmując wsparcia finansowego jako przychód podatkowy, a tym samym nie uznając za koszt podatkowy wydatków pokrytych wsparciem finansowym... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • nie uznając odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego przychód podatkowy... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, środki przyznane na wsparcie finansowe nie stanowią przychodu podatkowego. Zgodnie ze statutem Spółdzielni, członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do Spółdzielni, jest zobowiązany wnieść te środki w całości jako wkład do spółdzielni.

Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:

 • fundusz udziałowy, powstający z wpłat członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;
 • fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy, organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych;
 • fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej;
 • fundusz celowy (przeznaczony na realizację celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych), powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej.

W związku z powyższym, Spółdzielnia otrzymane wsparcie finansowe na rzecz 4 jej członków zakwalifikowała jako fundusz udziałowy, a nie przychód, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Z kolei wydatki sfinansowane ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego nie będą stanowiły kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58. Za przyznane wsparcie finansowe Spółdzielnia zakupiła zarówno środki trwałe, jak i niskocenne składniki majątku.

Spółdzielnia nie zaliczyła zwróconego podatku VAT do przychodów podatkowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 updop wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa.

Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarto go w art. 12 ust. 4 updop. Skoro zatem przepis ten w sposób kategoryczny i wyczerpujący określa, co nie jest przychodem w rozumieniu ustawy, to a contrario należy przyjąć, że wszelkie inne przychody, przepisem tym nieobjęte, generują dochód podlegający opodatkowaniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółdzielnia jako Beneficjent Pomocy podpisała dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Jedna z umów obejmuje udzielenie wsparcia finansowego na założenie i działalność Spółdzielni. Wsparcie finansowe stanowi pomoc dla Spółdzielni, udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spółdzielnia, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanego wsparcia finansowego nie uznała za przychód a wydatki sfinansowane ze środków pochodzących ze wsparcia finansowego nie stanowią kosztów podatkowych, na podstawie art. 16 ust. l pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 updop, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

W myśl art. 78 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:

 • fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
 • fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Przepisy ww. ustawy wymagają utworzenia w spółdzielni m.in. funduszu udziałowego. Fundusz ten powstaje m.in. z wpłat członków spółdzielni. Wpłaty na fundusz są obowiązkowe, jednakże kwestia źródła pochodzenia wpłat nie jest regulowana przepisami. To członkowie spółdzielni podejmują decyzję z jakiego źródła dokonają wpłat na fundusz udziałowy z tytułu wpłat udziałów członkowskich.

Jeżeli zatem otrzymane środki finansowe zasiliły fundusz udziałowy Spółdzielni (wpłaty udziałów członkowskich), to nie stanowią przychodu dla Wnioskodawcy, zgodnie z cytowanym wyżej art. 12 ust. 4 pkt 4 updop,

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, winien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, pomimo ich związku z przychodami i prowadzoną działalnością gospodarczą zawarty został w art. 16 ust. 1 updop. Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 16 updop, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane wsparcie finansowe, które zasili fundusz udziałowy Spółdzielni nie będzie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1, nie będzie też uzyskane ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wsparcie finansowe otrzymane przez Spółdzielnię, jak wskazano powyżej, nie będzie stanowiło przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4 updop. Zatem ww. art. 16 ust.1 pkt 58 updop nie znajdzie w niniejszej sprawie zastosowania.

Wnioskodawca będzie miał zatem prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności, na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 updop, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop, poniesione koszty sfinansowane wsparciem finansowym.

Odnosząc się natomiast do kwestii zaliczenia zwróconego podatku VAT do przychodów Spółdzielni, wskazać należy na art. 12 ust. 4 pkt 10 updop, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług. Zatem zwrócony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia finansowego nie będzie stanowił przychodu Spółdzielni.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie finansowe otrzymane przez Spółdzielnię nie spowoduje powstania przychodu podatkowego – jest zatem prawidłowe,
 • czy wydatki pokryte wsparciem finansowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – jest zatem nieprawidłowe,
 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia finansowego będzie stanowił przychód podatkowy – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 2 i części pytania Nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.