IBPBI/2/423-975/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub jeżeli powstały przed 31 grudnia 2013 r. na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu, będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?
IBPBI/2/423-975/14/SDinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. przychód
  4. różnice kursowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub jeżeli powstały przed 31 grudnia 2013 r. na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu, będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub jeżeli powstały przed 31 grudnia 2013 r. na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu, będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową działającą w formie spółki akcyjnej. Wnioskodawca jest 100% właścicielem innej polskiej spółki kapitałowej („Sp. z o.o.”).

W najbliższej przyszłości planowane jest wniesienie przez Wnioskodawcę do Sp. z o.o. w formie aportu, zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”). W zamian za wniesienie aportu, Wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Sp. z o.o. W związku z aportem z Wnioskodawcy na Sp. z o.o. przejdą uprawnienia wynikające z umów i porozumień, jak również - w trybie art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej: „KC”) - zobowiązania związane z przedmiotem aportu. W skład przenoszonych w drodze aportu zobowiązań będą wchodziły m.in. zobowiązania z tytułu udzielonego Wnioskodawcy bankowego kredytu inwestycyjnego („Kredyt”).

Dla potrzeb księgowych, na dzień aportu u Wnioskodawcy dokonana zostanie aktualizacja wartości wyrażonych w walutach obcych należności i zobowiązań, w tym Kredytu, poprzez ich wycenę według średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski („NBP”), obowiązującego w dniu wniesienia aportu.

Wnioskodawca ustala dla celów podatkowych różnice kursowe zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, tj. stosując tzw. rachunkową metodę ustalania różnic kursowych. Zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę zawiadomieniem, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy CIT, wycena składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, jak również wycena pozabilansowych pozycji w walutach obcych ma być dokonywana na ostatni dzień roku podatkowego.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku w sprawie, z którego wynika, że przedstawione we wniosku różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub jeżeli powstały przed dniem 31 grudnia 2013 r. na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu będą stanowiły różnice kursowe na gruncie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm., dalej: „UoR”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub jeżeli powstały przed 31 grudnia 2013 r. na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu, będą mogły zostać zaliczone do przychodów podatkowych/kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, powstałe i ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe będą zaliczane - odpowiednio - do przychodów podlegających opodatkowaniu lub do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3 tego przepisu, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

W myśl art. 9b ust. 2 ustawy CIT podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta, dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego z tym, że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

Z bilansowego punktu widzenia zasady łączenia się spółek regulują przepisy rozdziału 4a UoR. W myśl art. 44a ust. 1 UoR, łączenie się spółek handlowych, rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo zawiązanej) - metodą nabycia, o której mowa w art. 44b, z zastrzeżeniem ust. 2. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c.

Art. 44b ust. 1 UoR stanowi, że rozliczenie połączenia metodą nabycia polega na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów spółki przejmującej, według ich wartości księgowej, z odpowiednimi pozycjami aktywów i pasywów spółki przejętej, według ich wartości godziwej ustalonej na dzień ich połączenia.

Z kolei w myśl art. 44c ust. 1 UoR, łączenie metodą łączenia udziałów polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w dalszej części tego przepisu.

Zgodnie z art. 44d UoR, przepisy art. 44a - 44c stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia przez jednostkę zorganizowanej części innej jednostki, w tym również w razie podziału spółek. Zgodnie z poglądami prezentowanymi w tym zakresie w literaturze przedmiotu (por. A. Janicka <w:> E. Walińska (red.), B. Bek-Gaik, W. Bojanowski, A. Czajor, P. Czajor, J. Gad, G. Idzikowska, A. Janicka, A. Jurewicz, J. Kalinowski, I. Kuczyńska, A. Mariański, M. Michalak, M. Turzyński, A. Walińska, A. Wencel, M. Wiatr, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, LEX, 2013) Powyższa regulacja dotyczy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w transakcji zakupu, jak również wniesienia aportu do innego podmiotu, za który uzyskuje się instrumenty kapitałowe w tworzonym lub podwyższanym kapitale podstawowym danego podmiotu. Regulacja art. 44d u.o.r. odsyła do zasad wyceny poszczególnych aktywów i zobowiązań, które już zostały zdefiniowane w art. 44a-44c u.o.r. i co do zasady powinny być identyczne tak w transakcjach połączenia jednostek, jak i nabycia ich zorganizowanych części.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle powyższych regulacji prawnych, w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym decydujące znaczenie ma fakt, że - dla celów bilansowych - w swoich księgach rachunkowych Wnioskodawca będzie liczył różnice kursowe z uwzględnieniem dokonanej aktualizacji wartości wyrażonych w walutach obcych należności i zobowiązań, w tym Kredytu (tj. z uwzględnieniem wyceny według średniego kursu ustalonego przez NBP obowiązującego w dniu wniesienia aportu). W konsekwencji dla celów bilansowych Wnioskodawca będzie liczył różnice kursowe jako różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub - jeżeli powstały przed dniem 31 grudnia 2013 r. - na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu. Tak wyliczone w księgach rachunkowych Wnioskodawcy różnice kursowe będą dla celów podatkowych - stanowić odpowiednio przychód Wnioskodawcy lub koszt uzyskania przychodu.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym o prawidłowości zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska przesądza nie tylko brzmienie przepisów UoR w związku z przepisami ustawy CIT, ale także względy słuszności. Gdyby bowiem Wnioskodawca nie był uprawniony do rozpoznania - także dla celów podatkowych - różnic kursowych wynikających z wyceny należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na dzień aportu, po tym dniu wspomniane różnice kursowe nie mogłyby już zostać rozpoznane z uwagi na wyzbycie się przez Wnioskodawcę tychże zobowiązań i należności.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy, przytoczone w niniejszym wniosku przepisy ustawy CIT przesądzają, że powstałe i ujęte w księgach rachunkowych Wnioskodawcy różnice kursowe, kalkulowane jako różnice pomiędzy wyceną należności i zobowiązań (w tym z tytułu Kredytu) na moment ich powstania lub - jeżeli powstały przed dniem 31 grudnia 2013 r. - na ostatni dzień przyjętego przez Wnioskodawcę roku podatkowego, a ich wyceną na dzień wniesienia aportu będą mogły zostać zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu lub do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.