IBPBI/2/423-943/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości obniżenia przychodu i skorygowania deklaracji
IBPBI/2/423-943/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. podatek należny
  3. podatek od towarów i usług
  4. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia przychodu i skorygowania deklaracji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości obniżenia przychodu i skorygowania deklaracji.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 28 grudnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł w ramach Konsorcjum z gminą, umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego „ (...)”. Wnioskodawca pełnił funkcję Lidera Konsorcjum. Zgodnie z § 12 Umowy Strony za wykonane roboty ustaliły ryczałtowe wynagrodzenie brutto, obejmujące obowiązującą w chwili zawarcia umowy 22% stawkę VAT. Stosownie natomiast do § 25 Umowy Strony przewidziały możliwość zmiany postanowień umownych (w tym również wysokości wynagrodzenia), m.in. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT - aneksu do umowy w tym zakresie Strony nigdy nie zawarły. W przedmiocie sposobu rozliczenia postanowiono, że będzie się ono odbywało poprzez wystawianie częściowych faktur miesięcznych, obejmujących wartość prac wykonanych w danym miesiącu, aż do 85% wynagrodzenia umownego. Pozostałe 15% należało rozliczyć w fakturze końcowej (§ 18).

Z uwagi na zmianę ustawowej stawki podatku VAT od stycznia 2011 r. Wnioskodawca wystawiał faktury VAT na rzecz Zamawiającego z 23% stawką podatku od umówionej uprzednio wartości netto wykonanych w danym miesiącu robót. W związku z powyższym Wnioskodawca dokonał obciążenia Zamawiającego ciężarem podwyższonej stawki podatku, pomimo braku aneksu do Umowy i jego zgody na tą operację. Po wystawieniu faktury końcowej Zamawiający odmówił zapłaty różnicy pomiędzy kwotą brutto wynikającą z umowy a kwotą brutto wyliczoną przez Wnioskodawcę, co zmusiło Konsorcjum do wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu. Dnia 14 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo Konsorcjum uznając, że świadczenie w podwyższonej wysokości jest nienależne. Zdaniem Sądu, Strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, podwyższona stawka podatku powinna zatem obciążyć Wykonawców. Obecnie wyrok jest prawomocny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo korekty deklaracji i obniżenia przychodu za lata obrachunkowe, w których realizowana była inwestycja...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on dokonać korekty deklaracji i obniżyć przychód za okresy, w których wystawiał na rzecz Zamawiającego faktury w zawyżonej wysokości.

Na wstępie należy zauważyć, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), nie zawiera definicji przychodu, wyznacza natomiast zakres przychodów, rodzaje przychodów, moment ich powstania, a także wyłączenia przedmiotowe z katalogu przychodów. Z uwagi na powyższe braki, prób definicyjnych niniejszej kategorii podjęła się doktryna. W literaturze przychód charakteryzuje się zatem generalnie jako „wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym (P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz CIT, Lex, Warszawa 2013)”. W odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, definicję tą należałoby uzupełnić o przepis art. 12 ust. 3 updop, zgodnie z którym za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie natomiast do art. 12 ust. 4 pkt 9 updop do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego sprawy, trzeba wskazać, że za przychód należny można uznać jedynie wynagrodzenie za wykonane roboty określone w pierwotnej umowie, pomniejszone o kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%. Bezsporna jest wysokość należnego wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy jako, że zostało ono potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu. Zgodnie natomiast z art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014, poz. 101 z późn. zm.) orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Bezsporna jest również wysokość podatku należnego, jaki Wnioskodawca powinien odprowadzić od przedmiotowych usług, która w okresie ich realizacji wynosiła 23%. Z uwagi zatem na przepis art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 64, poz. 332 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w okresie realizacji inwestycji zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 (obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, jak również na powołane wyłączenie z przychodu kwoty podatku od towarów i usług), należy uznać, że w stanie faktycznym sprawy przychodem podlegającym opodatkowaniu jest kwota brutto wynagrodzenia określona w umowie z 28 grudnia 2010 r., potwierdzona ostatecznie prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego z 14 listopada 2013 r. pomniejszona o kwotę podatku VAT w wysokości 23 %. Prawo Wnioskodawcy do korekty deklaracji wynika natomiast z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.).

W związku z powyższym należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia przychodu w latach obrachunkowych, w których realizowana była inwestycja, o wartość wynikającą z zastosowania właściwych stawek podatku VAT poprzez dokonanie korekty deklaracji za poszczególne okresy rozliczeniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.