IBPBI/2/423-869/14/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy czynność polegająca na wpłacie środków na rzecz Spółki (Inwestora) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej podlegająca zwrotowi po wybudowaniu sieci w formie potrącenia oraz czy wybudowanie odcinka sieci wodociągowej przez Spółkę, który to odcinek po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym Spółki i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności – dostawy wody, stanowią przychód w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 lipca 2014 r.), uzupełnionym 21 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia, czy wpłata środków finansowych na rzecz Spółki (Inwestora) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej podlegająca po wybudowaniu sieci potrąceniu z należnościami z tytułu dostawy wody nie stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z korzystaniem z cudzego kapitału,
  • ustalenia, czy wybudowanie odcinka sieci wodociągowej, który po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym Spółki i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności – nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych,

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • ustalenia, czy wpłata środków finansowych na rzecz Spółki (Inwestora) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej podlegająca po wybudowaniu sieci potrąceniu z należnościami z tytułu dostawy wody nie stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z korzystaniem z cudzego kapitału,
  • ustalenia, czy wybudowanie odcinka sieci wodociągowej, który po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym Spółki i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności – nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 października 2014 r. Znak: IBPP1/443-739/14/AZb, IBPB II/1/436-235/14/MZ, IBPBI/2/423-869/14/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 21 października 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w celu umożliwienia mieszkańcom dostaw wody za pośrednictwem sieci wodociągowych zawarł, na ich wnioski indywidualne porozumienia, z których wynikają następujące prawa i obowiązki stron: Spółka (zwana również: „Inwestorem”, „Wnioskodawcą”) wybuduje odcinek sieci wodociągowej, zgodnie z własnym projektem, po uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień. Sieć wybudowana zostanie w przeważającym zakresie ze środków Spółki, a następnie przekazana na stan środków trwałych. Mieszkańcy tj. właściciele poszczególnych posesji (zwani w porozumieniu „Właścicielami”) oświadczają, że posiadają środki finansowe umożliwiające partycypację w pozostałych kosztach budowy sieci i zobowiązują się do wpłaty w określonym terminie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Spółki. Strony w porozumieniu ustalają terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Warunkiem przystąpienia Inwestora do realizacji inwestycji jest zapewnienie finansowania ze strony Właściciela poprzez dokonanie przez Niego wpłaty. Po zakończeniu inwestycji wniesione, wyżej opisane wpłaty, zostaną zaliczone na opłaty Właściciela za dostawę wody przez Inwestora, na podstawie odrębnej umowy o zaopatrzenie w wodę, za okres od daty rozpoczęcia dostawy wody, aż do wykorzystania kwoty należności Właściciela (z treści pytania wynika, że nastąpi potrącenie wzajemnych należności).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy czynność polegająca na wpłacie środków na rzecz Spółki (Inwestora) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej podlegająca zwrotowi po wybudowaniu sieci w formie potrącenia oraz czy wybudowanie odcinka sieci wodociągowej przez Spółkę, który to odcinek po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym Spółki i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności – dostawy wody, stanowią przychód w podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych)

W ocenie Wnioskodawcy, czynność polegająca na wpłacie środków na rzecz Spółki stanowi nieoprocentowaną pożyczkę, która nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ ma charakter zwrotny, natomiast fakt braku oprocentowania pożyczki powoduje fakt uzyskania przez Spółkę przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który należy ustalić wg wartości rynkowej i opodatkować zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, skoro wybudowany przez Spółkę na podstawie porozumienia odcinek sieci wodociągowej stanowi jej własność i będzie służyć w przyszłości także innym odbiorcom nie jest usługą wykonaną na rzecz Wpłacającego, a więc czynność ta nie jest dla Spółki przychodem w podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena, czy zawarte przez Wnioskodawcę z Właścicielami porozumienie stanowi nieoprocentowaną pożyczkę.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”), w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Jednocześnie enumeratywnie wylicza kategorie wpływów pieniężnych, które nie stanowią przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w celu umożliwienia mieszkańcom dostaw wody za pośrednictwem sieci wodociągowych zawarł, na ich wnioski indywidualne porozumienia, z których wynikają prawa i obowiązki stron. Spółka wybuduje odcinek sieci wodociągowej, zgodnie z własnym projektem, po uzyskaniu pozwoleń i uzgodnień. Sieć wybudowana zostanie w przeważającym zakresie ze środków Spółki, a następnie przekazana na stan środków trwałych. Mieszkańcy, tj. właściciele poszczególnych posesji oświadczają, że posiadają środki finansowe umożliwiające partycypację w pozostałych kosztach budowy sieci i zobowiązują się do wpłaty w określonym terminie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Spółki. Strony w porozumieniu ustalają terminy rozpoczęcia i zakończenia robót. Warunkiem przystąpienia Inwestora do realizacji inwestycji jest zapewnienie finansowania ze strony Właściciela poprzez dokonanie przez Niego wpłaty. Po zakończeniu inwestycji wniesione wpłaty zostaną zaliczone na opłaty Właściciela za dostawę wody przez Inwestora, na podstawie odrębnej umowy o zaopatrzenie w wodę, za okres od daty rozpoczęcia dostawy wody, aż do wykorzystania kwoty należności Właściciela (nastąpi potrącenie wzajemnych należności).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Updop nie precyzuje, co należy rozumieć przez „nieodpłatne świadczenie”, ograniczając się jedynie do wskazania, w art. 12 ust. 6 i 6a, sposobu i kryteriów ustalania wartości nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń. Pojęcie to można rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 ww. ustawy).

Jednakże pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” oparte na gruncie przepisów prawa podatkowego ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Może zatem obejmować wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zatem, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie.

Tak więc powstanie przychodu ze świadczeń nieodpłatnych należy zatem rozważyć zawsze wtedy, gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymuje, bez obowiązku świadczenia wzajemnego, rzeczy lub prawa bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw (w szczególności ze środków pieniężnych).

Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 4 updop, wartość nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Należy podkreślić, że dla celów podatkowych nie jest ważne źródło przychodu, jak również czy był on następstwem działania (czy też zaniechania) innej osoby.

Występujące w obrocie gospodarczym odsetki kapitałowe stanowią wynagrodzenie za korzystanie ze środków pieniężnych osoby trzeciej. Odsetki mają wynagrodzić oddającemu środki pieniężne do korzystania fakt, że w tym czasie sam nie może z nich korzystać, np. inwestując je i w ten sposób pomnażając. Zastrzeżenie odsetek powoduje, że umowa nabiera cech umowy wzajemnej (art. 487 Kodeksu cywilnego). Dana umowa jest umową wzajemnie zobowiązującą, jeżeli świadczenie jednej ze stron jest ekwiwalentem świadczenia drugiej strony. Każda ze stron zobowiązuje się do spełnienia świadczenia tylko dlatego, że w zamian otrzymuje zobowiązanie drugiej strony do spełnienia świadczenia wzajemnego, bardziej pożądanego, stanowiącego przyczynę wymiany dóbr i gospodarcze uzasadnienie dla całej transakcji, zaspokajającego jej interes jako wierzyciela. Korzystanie z obcego kapitału wiąże się zatem zasadniczo z koniecznością poniesienia przez korzystającego z tego kapitału określonych kosztów. Brak obowiązku zapłaty odsetek od udostępnionych środków skutkuje tym, że podmiot korzystający z cudzego kapitału nieodpłatnie znajduje się w korzystniejszej sytuacji niż taki sam podmiot, który korzysta z kapitału za wynagrodzeniem.

W przypadku zawarcia porozumienia, w którym Właściciele zobowiązują się do wpłaty w określonym terminie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Spółki, a po zakończeniu inwestycji wniesione wpłaty zostaną zaliczone na opłaty poszczególnych Właścicieli za dostawę wody, aż do wykorzystania całej kwoty należności, po stronie Spółki powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, gdyż nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów korzysta on ze środków pieniężnych niebędących jej własnością.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym niewątpliwie zaistnieje sytuacja, w której Spółka otrzyma świadczenie polegające na czasowej możliwości korzystania bezpłatnie z kapitału (nieodpłatnie), a wartością takiego świadczenia będzie wysokość odsetek, jakie Spółka musiałaby zapłacić, gdyby korzystała z cudzego kapitału na zasadach rynkowych, tj. za wynagrodzeniem w postaci oprocentowania. Wartość ta stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia, podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, którego wartość należy ustalić na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług tego samego rodzaju i gatunku.

Z zawartego porozumienia wynika, że Właściciele zobowiązują się do wpłaty w określonym terminie ustalonej kwoty na rachunek bankowy Spółki, a po zakończeniu inwestycji wniesione wpłaty zostaną zaliczone na opłaty poszczególnych Właścicieli za dostawę wody, aż do wykorzystania całej kwoty należności, zatem otrzymanie tych wpłat jak również wybudowanie odcinka sieci wodociągowej przez Spółkę, który po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że stanowisko Spółki w zakresie:

  • ustalenia, czy wpłata środków finansowych na rzecz Spółki (Inwestora) z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej podlegająca po wybudowaniu sieci potrąceniu z należnościami z tytułu dostawy wody nie stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych,
  • powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z korzystaniem z cudzego kapitału,
  • ustalenia, czy wybudowanie odcinka sieci wodociągowej, który po wybudowaniu pozostanie środkiem trwałym Spółki i tylko Spółka będzie nim rozporządzać i go eksploatować w ramach prowadzonej przez siebie działalności – nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych,

-jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.