IBPBI/2/423-867/14/KP | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu odzyskanych materiałów z likwidowanych środków trwałych i kosztów uzyskania przychodu z tytułu ich zużycia
IBPBI/2/423-867/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. likwidacja
 3. przychód
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu odzyskanych materiałów z likwidowanych środków trwałych i kosztów uzyskania przychodu z tytułu ich zużycia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie przychodu z tytułu odzyskanych materiałów z likwidowanych środków trwałych i kosztów uzyskania przychodu z tytułu ich zużycia.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca rozpoczął proces likwidacji jednego ze swoich zakładów przeróbczych. W ewidencji księgowej środków trwałych w przedmiotowym zakładzie znajdują się m.in. całkowicie zamortyzowane przenośniki taśmowe. Z uwagi na fakt, że materiały (części zamienne: krążniki, role, taśmy) odzyskane z przenośników mogą zostać wykorzystane do remontów środków trwałych znajdujących w innych zakładach Wnioskodawcy, to odzyskane materiały wprowadzone zostaną do ewidencji magazynowej, według ceny rynkowej pomniejszonej o stopień zużycia. Natomiast pozostałe, niewykorzystane elementy z likwidowanych środków trwałych, przekazane zostaną do sprzedaży jako złom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy przyjęcie na stan magazynowy odzyskanych materiałów (części zamiennych)z likwi-dacji własnych środków trwałych zaksięgowanych na koncie pozostałych przychodów operacyjnych, stanowi przychód podlegający opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy wydanie materiałów do zużycia na podstawie dokumentów RW stanowi koszt uzyskania przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość materiałów (części zamiennych) odzyskanych z likwidowanych środków trwałych, całkowicie umorzonych nie zalicza się do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3-4. Tym samym przekazanie do zużycia materiałów odzyskanych z likwidowanych środków trwałych nie może zostać uznane za koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: updop), co do zasady przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W punktach od 2-10 tego przepisu wymienione zostały szczególne rodzaje zdarzeń prawnych, które na gruncie przepisów updop powodują u podatnika powstanie przychodu. Ponadto w ust. 3 tego artykułu ustawodawca wskazał, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W orzeczeniu z 14 maja 1998 r. sygn. akt SA/Sz 1305/97 NSA wskazał , że: (...) z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa.(...)

Natomiast w wyroku Sądu Najwyższego z 26 marca 1993 r., sygn. akt ARN 6/93 czytamy, że należne przychody to te które wynikają ze źródła jakie stanowi działalność gospodarcza – i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością), chociaż faktycznie jeszcze ich nie uzyskano.

Na podstawie art. 12 ust. 1 updop należy zatem stwierdzić, że – co do zasady – przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Stosownie do art. 15. ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Ustawodawca używa terminu „koszty”, jednak ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji tego pojęcia. W doktrynie prawa podatkowego pojęcie kosztów wiąże się - co do zasady - z wydatkami podatnika.

Wskazuje się, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika jeżeli łączne spełnione są następujące przesłanki:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywny, a więc bezzwrotny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpiecze-nia źródła przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca likwidując w pełni zamortyzowane środki trwałe odzyskuje niektóre ich części, które następnie wykorzystywane będą przy remoncie innych środków trwałych.

W niniejszej sprawie odzyskanie z likwidowanych środków trwałych części, które mogą zostać wykorzystane w innych środkach trwałych nie będzie stanowiło przysporzenia majątkowego, bowiem rzeczy te znajdowały się już w majątku podatnika (nie następuje zatem zwiększenie jego aktywów). Zdarzenie takie nie zostało również wymienione w szczególnych sytuacjach, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie przychodu. Zatem w związku z odzyskaniem części maszyn nie dojdzie do powstania przychodu u Wnioskodawcy.

W wyniku odzyskania części z likwidowanych środków trwałych Wnioskodawca nie poniesie żadnego wydatku związanego z ich nabyciem. Ponadto wydatki na nabycie środków trwałych, z którymi odzyskane części były związane, zostały już zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodu, poprzez odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych. Tak więc wykorzystanie przedmiotowych części w celu wykonania remontu innych środków trwałych Wnioskodawcy, nie będzie stanowiło kosztu uzyskania przychodów.

Zatem przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.