IBPBI/2/423-819/14/KP | Interpretacja indywidualna

Przychód z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego
IBPBI/2/423-819/14/KPinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. aport
  3. grunty rolne
  4. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku we wniosku z 7 lipca 2014 r. (złożonym do tut. Biura 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (złożonym w tut. Biurze 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego. Wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (złożonym w tut. Biurze 7 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 26 września 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-819/14/KP.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest Gmina, która jest równocześnie udziałowcem w spółce z o.o. posiadającej niezabudowane grunty rolne. Wnioskodawca w ramach planowanych zmian w zakresie struktury własności posiadanych gruntów rozważa koncepcję nabycia od tej spółki z o.o. części gruntów rolnych. Ponieważ zgodnie z wolą Gminy nie wchodzi w rachubę sprzedaż, zamiana, czy też inna cywilnoprawna zmiana podmiotu władającego, Gmina przedstawiła koncepcję zgodnie z którą Wnioskodawca wniósłby część zbędnych niezabudowanych gruntów rolnych aportem do ww. spółki z o.o., a ta z kolei analogicznie wniosłaby swoje grunty aportem do Wnioskodawcy, obejmując przy tym część kapitału zakładowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych gruntów rolnych, przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestia „umowy zamiany” zawarta jest w art. 603 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Na gruncie tej regulacji, w wyniku umowy zamiany następuje zatem przeniesienie własności rzeczy o charakterze odpłatnym, bowiem w wyniku rozporządzenia prawem własności na rzecz drugiej strony następuje wzajemne rozporządzenie prawem własności innej rzeczy, stanowiące o odpłatnym charakterze zawartej umowy.

Planowane działania Wnioskodawcy związane z „zamianą” gruntów nie mają jednak takiego charakteru. Zarówno bowiem Wnioskodawca, jak i spółka z o.o. nie zamierzają przenieść własności swoich gruntów wprost poprzez zamianę gruntów. Objęcie gruntów stanowiłoby wkład niepieniężny do Spółki, tj. Wnioskodawca wniósłby aportem grunty rolne do spółki z o.o.w zamian za udziały w tej spółce oraz analogicznie spółka z o.o. stałaby się akcjonariuszem Spółki poprzez wniesienie swoich gruntów, Z uwagi na powyższe zastosowanie mają tutaj regulacje podatkowe dotyczące wnoszenia aportu w postaci rzeczowej innej niż przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 updop, u otrzymującego aport, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów otrzymanych (aportu) na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego oraz kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (tzw. agio).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Powyższe oznacza, że w spółce kapitałowej zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego jeżeli zostaną przeznaczone na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego tej spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma od spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci niezbudowanych gruntów rolnych. W zamian za to Wnioskodawca wyda wnoszącemu aport swoje akcje. Aport zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 1 pkt 4 updop, zatem objęcie wkładu niepieniężnego, nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu.

Jednocześnie wskazać należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania wskazany we własnym stanowisku w sprawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, albowiem cały aport zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz w zakresie powsta-nia przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, w zamian za udziały w tej spółce, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.