IBPBI/2/423-819/14/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Przychód z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku we wniosku z 7 lipca 2014 r. (złożonym do tut. Biura 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (złożonym w tut. Biurze 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania z tytułu otrzymania, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego. Wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (złożonym w tut. Biurze 7 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 26 września 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-819/14/KP.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest Gmina, która jest równocześnie udziałowcem w spółce z o.o. posiadającej niezabudowane grunty rolne. Wnioskodawca w ramach planowanych zmian w zakresie struktury własności posiadanych gruntów rozważa koncepcję nabycia od tej spółki z o.o. części gruntów rolnych. Ponieważ zgodnie z wolą Gminy nie wchodzi w rachubę sprzedaż, zamiana, czy też inna cywilnoprawna zmiana podmiotu władającego, Gmina przedstawiła koncepcję zgodnie z którą Wnioskodawca wniósłby część zbędnych niezabudowanych gruntów rolnych aportem do ww. spółki z o.o., a ta z kolei analogicznie wniosłaby swoje grunty aportem do Wnioskodawcy, obejmując przy tym część kapitału zakładowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymanie, w zamian za akcje, wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych gruntów rolnych, przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestia „umowy zamiany” zawarta jest w art. 603 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Na gruncie tej regulacji, w wyniku umowy zamiany następuje zatem przeniesienie własności rzeczy o charakterze odpłatnym, bowiem w wyniku rozporządzenia prawem własności na rzecz drugiej strony następuje wzajemne rozporządzenie prawem własności innej rzeczy, stanowiące o odpłatnym charakterze zawartej umowy.

Planowane działania Wnioskodawcy związane z „zamianą” gruntów nie mają jednak takiego charakteru. Zarówno bowiem Wnioskodawca, jak i spółka z o.o. nie zamierzają przenieść własności swoich gruntów wprost poprzez zamianę gruntów. Objęcie gruntów stanowiłoby wkład niepieniężny do Spółki, tj. Wnioskodawca wniósłby aportem grunty rolne do spółki z o.o.w zamian za udziały w tej spółce oraz analogicznie spółka z o.o. stałaby się akcjonariuszem Spółki poprzez wniesienie swoich gruntów, Z uwagi na powyższe zastosowanie mają tutaj regulacje podatkowe dotyczące wnoszenia aportu w postaci rzeczowej innej niż przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 updop, u otrzymującego aport, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów otrzymanych (aportu) na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego oraz kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (tzw. agio).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „updop”.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Powyższe oznacza, że w spółce kapitałowej zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne nie są zaliczane do przychodów w rozumieniu prawa podatkowego jeżeli zostaną przeznaczone na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego tej spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma od spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci niezbudowanych gruntów rolnych. W zamian za to Wnioskodawca wyda wnoszącemu aport swoje akcje. Aport zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 1 pkt 4 updop, zatem objęcie wkładu niepieniężnego, nie spowoduje u Wnioskodawcy powstania przychodu.

Jednocześnie wskazać należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania wskazany we własnym stanowisku w sprawie art. 12 ust. 4 pkt 11 updop, albowiem cały aport zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz w zakresie powsta-nia przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, w zamian za udziały w tej spółce, zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.