IBPBI/2/423-805/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów przyporządkowanych do wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału?
IBPBI/2/423-805/14/JDinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podział spółki
 3. przychód
 4. rozliczenie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (wpływ do tut. BKIP 4 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów przyporządkowanych do wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. do tut. BKIP wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów przyporządkowanych do wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X (dalej także „Spółka”) jest spółką dominującą w Grupie. W skład Grupy wchodzą m.in. spółka A i Spółka B. Spółka wraz z wybranymi spółkami zależnymi, w tym spółką A i spółką B, tworzy podatkową grupę kapitałową (dalej jako „PGK”) w rozumieniu art. la ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 851 ze zm. - dalej „ustawa o CIT”). Spółka jest spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej. Grupa posiada zakłady wytwarzania energii, tj. m.in.: Zakład Wytwarzania N. (wchodzący w skład Spółki B) oraz Elektrownię B. (Zakład Wytwarzania B.), będącą oddziałem spółki A.

W ramach planów biznesowych Grupy w 2014 r. będzie miał miejsce:

 1. podział Spółki A poprzez wydzielenie Elektrowni B. do istniejącej spółki kapitałowej, która będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
 2. podział Spółki B poprzez wydzielenie Zakładu Wytwarzania N. do istniejącej spółki kapitałowej, która będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Dalej Elektrownia B. oraz Zakład Wytwarzania N. są określane również łącznie jako „zorganizowane części przedsiębiorstwa” lub „ZCP”.

Planowane podziały nastąpią w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”), zgodnie z którym podział może zostać dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Spółka Przejmująca jest spółką, która powstanie w trakcie 2014 r. Spółka ta nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej. Zakład Wytwarzania N. oraz Elektrownia B. spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa o CIT”). Część majątku, która pozostanie po dokonanym podziale w spółce A i spółce B będzie również stanowiła przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Na dzień dokonania podziału przez wydzielenie PGK będzie w dalszym ciągu posiadał status podatkowej grupy kapitałowej, w skład której będą wchodziły m.in. Spółka A i Spółka B.

Podatkowa Grupa Kapitałowa korzysta z uproszczonej metody wpłat zaliczek na podatek dochodowy określonej w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT. Rok podatkowy PGK jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Planowane podziały nastąpią w trakcie roku podatkowego 2014.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania w swoim zeznaniu rocznym dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przychodów i kosztów przyporządkowanych do wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia podziału... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 93c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, dalej jako: „OP”), osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 OP). Uregulowanie to jest wyrazem tzw. zasady sukcesji ograniczonej. Oznacza to, że spółka przejmująca jest następcą podatkowym spółki dzielonej, ale tylko w takim zakresie, w jakim prawa i obowiązki podatkowe pozostają w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku.

Oznacza to także, że przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie: (i) pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa;

(ii) pozostają na dzień podziału „stanami otwartymi”.

Dla dalszej wykładni odpowiednich uregulowań podatkowych kluczowym jest podkreślenie statusu spółki przejmującej, która nie istniała w początkowych miesiącach roku podatkowego 2014. Stąd spółka przejmująca nie może wstąpić w prawa i obowiązki już od początku roku podatkowego spółek dzielonych (np. prawa i obowiązki podatkowe dotyczące stycznia, lutego czy marca 2014 r.). Niemożliwym byłoby bowiem wykonanie obowiązków za okres kiedy spółka nie istniała. A contrario w związku z faktem, że przedmiotem sukcesji są „prawa i obowiązki”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed dniem podziału nie będą przedmiotem sukcesji – nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „stanami otwartymi”).

Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek na dzień podziału można uznać za „stan otwarty”. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c OP, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „pozostające” w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym, ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku.

Z literalnej wykładni przepisu wynika zatem, że nie odnosi się on do praw i obowiązków, które „pozostawały” w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia. W konsekwencji, jeżeli dane prawo bądź obowiązek powstało przed dniem wydzielenia lub dotyczy okresu poprzedzającego podział (powinno być rozliczone w tym właśnie czasie), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi spółki dzielonej (a więc efektywnie, w tym przypadku z rozliczeniami PGK), tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielanym majątkiem ZCP.

Tym samym, jeżeli przychody należne i — odpowiednio — związane z nim koszty uzyskania przychodu dotyczące działalności wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa powstały od początku roku podatkowego do dnia podziału, to prawa i obowiązki dotyczące rozliczenia takich przychodów i kosztów, w zdarzeniu zaprezentowanym we wniosku o interpretację, nie będą przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, ponieważ na moment podziału nie będą już stanowiły „stanów otwartych”, związanych z wydzielanymi ZCP. Inne stanowisko można by potencjalnie zająć w przypadku gdyby podział został dokonywany poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki, która już istniała w okresie, za który prawa i obowiązki będą miały być wykonane przez spółkę przejmującą. Wówczas istnieją argumenty za przyjęciem, że spółka przejmująca rozliczałaby przychody i koszty przypisane do wydzielanej części majątku za okres od początku roku podatkowego do daty podziału. Jeszcze raz należy tu bowiem podkreślić, że niemożliwym byłaby sukcesja praw i obowiązków przez podmiot, który nie istniał w dacie realizacji tych praw (spółka przejmująca nie może rozpoznawać przychodów i kosztów za okres, w którym nie istniała).

Stąd w takim zdarzeniu jak zaprezentowane we wniosku spółka przejmująca powinna rozliczyć wyłącznie przychody należne i koszty uzyskania przychodów (bezpośrednie i pośrednie) powstałe i potrącalne w dniu wydzielenia lub po tej dacie, tj. takie, które pozostają w dniu wydzielenia i po nim w związku ze składnikami majątku podlegającymi podziałowi. Rozliczenia podatkowe w tym zakresie powinny już dotyczyć wyłącznie spółki powstałej w wyniku planowanego podziału przez wydzielenie.

Następstwo prawne (sukcesję generalną częściową) zgodnie z art. 93c OP należy w tym przypadku rozumieć jako kontynuację — od dnia wydzielenia — rozliczeń podatkowych prowadzonych dotychczas przez podatnika, w ramach którego funkcjonują spółki, z których wydzielane będą ZCP, a nie jako przejęcie przez spółkę powstałą w związku z podziałem przez wydzielenie całości rozliczeń podatkowych wydzielanej części przedsiębiorstwa z okresu przed podziałem.

Wynika z tego, że przedmiotem sukcesji nie będzie mógł być obowiązek rozpoznania przychodów oraz uprawnienie do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów powstałych w okresie od pierwszego dnia roku podatkowego w którym nastąpi podział przez wydzielenie aż do dnia wydzielenia. PGK jako podatnik CIT powinien rozliczyć je w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w CIT za 2014 r.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 30 stycznia 2014 r., sygn. ILPB3/423-521/13-4/PR stwierdził: Podsumowując, Wnioskodawca (Spółka dzielona) dokonując rozliczenia dochodu za rok 2013, w którym nastąpił podział Spółki przez wydzielenie powinien ująć w swoim rocznym zeznaniu podatkowym w przychodach i kosztach uzyskania przychodów za okres od początku roku podatkowego do dnia podziału wszystkie przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) do dnia podziału (...).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w poznaniu w interpretacji z 22 lipca 2013 r. sygn. ILPB3/423-188/13/4/AO: Reasumując Wnioskodawca (spółka dzielona) dokonując rozliczenia dochodu za rok, w którym nastąpi Jego podział przez wydzielenie powinien ująć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów za okres od początku roku podatkowego do dnia podziału przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z działalnością wydzielonych do spółek nowo zawiązanych części przedsiębiorstwa, natomiast przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) powstałe po dniu podziału będą przedmiotem sukcesji i powinny zostać rozliczone przez spółki nowo zawiązane.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 13 marca 2013 r., sygn. ILPB3/423-536/12-4/JG: Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku. Nie mogą być więc przedmiotem sukcesji podatkowej prawa i obowiązki, które pozostawały w związku z danymi składnikami majątku przed dniem wydzielenia.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 20 lutego 2013 r., sygn. IPPB3/423-953/12-2/MS: Reasumując powyższe, w przedstawionym stanie faktycznym spółka dzielona- Wnioskodawca w swoim rozliczeniu podatkowym - zeznaniu za rok 2012, powinna wykazać wszystkie osiągnięte przez nią przychody i poniesione przez nią koszty w ciągu całego roku podatkowego, w tym przychody i koszty wygenerowane przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Zakład I. do dnia podziału.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-456/12-2/EK: Podsumowując, jeżeli dane prawo bądź obowiązek uległo konkretyzacji przed dniem wydzielenia (tj. powinno być rozliczone w tym czasie ze względu na datę powstania przychodu podatkowego lub moment, na który Spółka uprawniona była do rozpoznania kosztu podatkowego), skutki podatkowe z nim związane ścisłe wiążą się z rozliczeniami podatkowymi Spółki Dzielonej - tj. na dzień wydzielenia nie „pozostają” w związku z wydzielanym majątkiem X Spółka z o.o. Tym samym, do rozpoznania takich przychodów oraz kosztów podatkowych uprawniona będzie wyłącznie Spółka Dzielona. Z drugiej strony, jeżeli dane prawo bądź obowiązek uległo konkretyzacji w dniu lub po dniu wydzielenia (powstał przychód podatkowy, Spółka uprawniona była do rozpoznania kosztu podatkowego), skutki podatkowe z nim związane ściśle wiążą się z rozliczeniami podatkowymi Spółki Przejmującej. Tym samym, do rozpoznania takich przychodów oraz kosztów podatkowych uprawniona będzie wyłącznie Spółka Przejmująca.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 4 stycznia 2013 r., sygn. ILPB3/423-421/12-2/JG: Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), do dnia wydzielenia (tj. do dnia przejęcia M przez Spółkę Przejmującą) stanowią integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Natomiast Spółka Przejmująca powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów należnych i kosztów odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu wydzielenia lub po tej dacie. Reasumując, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych związanych z działalnością wydzielanej części przedsiębiorstwa (tj. M), które powstały do dnia podziału.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-367/12-5/EK: Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. częścią przedsiębiorstwa prowadzoną przez Wnioskodawcę), do dnia wydzielenia (tj. do dnia przejęcia Pionu Produkcji Piskląt i Surowca Drobiowego przez Spółkę Przejmującą) stanowiły integralną część rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Natomiast Spółka Przejmująca powinna przejąć obowiązek rozliczania wyłącznie przychodów należnych i kosztów odpowiednio powstałych i potrącanych w dniu wydzielenia lub po tej dacie. Reasumując, przychody i koszty związane z działalnością wydzielanej do Spółki Przejmującej części przedsiębiorstwa powstałe przed dniem podziału powinny zostać rozliczone przez Wnioskodawcę, natomiast przychody i koszty powstałe po dniu podziału będą przedmiotem sukcesji i powinny zostać rozliczone przez Spółkę Przejmującą.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.