IBPBI/2/423-799/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy (w przypadku wykonania odcinka asfaltu w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz w przypadku gdy w okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca dokonywane są poprawki w zgłoszonym zakresie robót) prawidłowe jest zaliczanie do dochodu (winno być przychodu) uzyskanego z tych robót w miesiącu czerwcu 2014 r.?
IBPBI/2/423-799/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. moment
 2. protokół
 3. przychód
 4. roboty budowlane
 5. roboty budowlano-montażowe
 6. wykonanie usługi
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym 29 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonywanych robót remontowo-budowlanych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu wykonywanych robót remontowo-budowlanych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 23 września 2014 r. Znak: IBPP2/443-647/14/IK, IBPBI/2/423-799/14/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 29 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Spółką świadczącą usługi z zakresu usług remontowo-budowlanych (w szczególności usługi remontów i budowy placów i dróg). Najczęściej Spółka jest podwykonawcą tylko danej części budowanej drogi, np. kładzie jedną z warstw asfaltu. W niniejszej sprawie jest podwykonawcą Konsorcjum i działa na jego zlecenie, kładąc jedną warstwę asfaltu. Umowa przewiduje odbiór i zapłatę częściową, tzn. za wykonanie danego odcinka drogi.

Cały proces odbywa się tak, że (np.):

-Spółka wykonuje dany odcinek asfaltu w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 kwietnia 2014 r.,

-przekazuje dokumenty do Zleceniodawcy - tzw. wystąpienie o świadectwo płatności - na podstawie wystąpienia Spółki Zlecający zgłasza do odbioru wykonane roboty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zgodnie z umową, dokonuje odbioru tego odcinka i akceptacji 23 czerwca 2014 r.

Tak długi okres czasu dla dokonania odbioru robót wykonanych w m-cu kwietniu spowodowany jest tym, że od momentu wykonania robót asfaltowych - prowadzone są jeszcze prace związane z pomiarami geodezyjnymi, badaniami itp. - co wchodzi w skład procedury wykonania robót. Po złożeniu wszystkich dokumentów (j.w.) dot. danego odcinka drogi, Inwestor zatwierdza wykonanie i spisuje protokół przejściowej płatności.

Dopiero po otrzymaniu dokumentu „przejściowa płatność”, który jest faktycznie protokołem odbioru zgłoszonej pracy Spółka może i wystawia fakturę z datą 23 czerwca 2014 r.

-na dokumencie załączonym do faktury, „płatność przejściowa” są następujące daty:

 • data okresu rozliczeniowego 1 kwietnia 2014 r. - 30 kwietnia 2014 r.
 • data odbioru prac, data protokołu odbioru 23 czerwca 2014 r.

Często zdarza się, że data odbioru robót jest jeszcze późniejsza, a to z powodu wykonania robót poprawkowych lub wykończeniowych do protokołu odbioru robót. Jak wynika z zadanego pytania w okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca dokonywane są poprawki w zgłoszonym zakresie robót.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy (w przypadku wykonania odcinka asfaltu w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz w przypadku gdy w okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca dokonywane są poprawki w zgłoszonym zakresie robót) prawidłowe jest zaliczanie do dochodu (winno być przychodu) uzyskanego z tych robót w miesiącu czerwcu 2014 r.... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, prace opisane w stanie faktycznym należy zaliczyć do opodatkowania podatkiem dochodowym dopiero w miesiącu czerwcu, czyli w miesiącu faktycznego potwierdzenia protokołem odbioru robót (zakończenie tego etapu prac).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. Jednakże, co do zasady, za przychód podatkowy można uznać każde przysporzenie majątkowe podatnika o trwałym charakterze. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej. Powyższe oznacza, że co do zasady przysporzenie majątkowe uznaje się za przychód podatkowy w dacie jego faktycznego uzyskania, a więc na zasadzie kasowej. Wyjątek od tej reguły stanowią przychody związane z działalnością gospodarczą, które dla celów podatku dochodowego od osób prawnych rozpoznawane są na zasadzie memoriałowej, tj. są przychodem podatkowym w dacie, w której stały się należne, niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie je otrzymał.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Moment rozpoznawania przychodów, określonych w art. 12 ust. 3 updop, został uregulowany w art. 12 ust. 3a - 3e updop.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z powyższych przepisów wynika, że w sytuacji gdy dojdzie do wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi przed dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności, wówczas należy uznać, że przychód powstanie w dniu wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi z zakresu usług remontowo-budowlanych (w szczególności usługi remontów i budowy placów i dróg). W niniejszej sprawie jest podwykonawcą Konsorcjum i działa na jego zlecenie, kładąc jedną warstwę asfaltu. Umowa przewiduje odbiór i zapłatę częściową, tzn. za wykonanie danego odcinka drogi.

Cały proces odbywa się w następujący sposób:

 • Spółka wykonuje dany odcinek asfaltu w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 kwietnia 2014 r.
 • przekazuje dokumenty do Zleceniodawcy - tzw. wystąpienie o świadectwo płatności - na podstawie wystąpienia Spółki Zlecający zgłasza do odbioru wykonane roboty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zgodnie z umową, dokonuje odbioru tego odcinka i akceptacji 23 czerwca 2014 r.
 • na dokumencie załączonym do faktury, „płatność przejściowa” są następujące daty:
  • data okresu rozliczeniowego 1 kwietnia 2014 r. - 30 kwietnia 2014 r.
  • data odbioru prac, data protokołu odbioru 23 czerwca 2014 r.

Ponadto, jak wynika z zadanego pytania w okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca dokonywane są poprawki w zgłoszonym zakresie robót.

Podkreślić należy, że określenie momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano – montażowej w ustawach o podatku dochodowym jest niezależne od regulujących to zagadnienie przepisów ustawy o VAT. Stąd zmiana przepisów ustawy o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, nie ma wpływu na ustalanie momentu powstania przychodu na gruncie updop.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa szczególnego momentu powstania przychodu z tytułu usług budowlanych. Zgodnie natomiast z ogólną zasadą (art. 12 ust. 3a updop), datą powstania przychodu z działalności gospodarczej w zakresie usług jest dzień wykonania usługi, albo częściowego jej wykonania, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. O powstaniu przychodu decyduje to ze wskazanych zdarzeń, które wystąpi najwcześniej. W podatku dochodowym, pomimo zmian wprowadzonych do ustawy o VAT, moment wykonania usług budowlanych nadal określa się na podstawie dokumentów potwierdzających ich przyjęcie i wykonanie. Jednym z takich dokumentów może być protokół zdawczo-odbiorczy, w którym inwestor m.in. potwierdza wykonanie przez wykonawcę uzgodnionych wcześniej prac. Jeżeli z umów o roboty budowlane wynika, że rozliczenie inwestycji następować będzie etapami, co potwierdzą protokoły zdawczo-odbiorcze, wówczas data ich podpisania potwierdzi częściowe wykonanie usługi, a co za tym idzie moment uzyskania przychodu. Natomiast gdy z umowy wynika, że odbiór i rozliczenie zrealizowanych robót nastąpi po całkowitym ukończeniu inwestycji, wówczas przychód powstanie w momencie całkowitego jej zakończenia i rozliczenia, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa i przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji momentem powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu usług remontowo-budowlanych, w myśl art. 12 ust. 3 updop w związku z art. 12 ust. 3a updop będzie dzień podpisania protokołu odbioru robót czyli 23 czerwca 2014 r. (za prace wykonane w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań 1 i 2 dotyczących podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.