IBPBI/2/423-791/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce, nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tych spółek na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 48 updop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 21 września 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach (nabytych uprzednio ze środków wsparcia) oraz z udziału w zyskach tych spółek przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej (zgodnie z umową o udzielenie wsparcia) stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach (nabytych uprzednio ze środków wsparcia) oraz z udziału w zyskach tych spółek przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej (zgodnie z umową o udzielenie wsparcia) stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 września 2012 r. Znak IBPBI/2/423-791/12/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 21 września 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Fundacja prowadzi działalność, której celem zgodnie ze Statutem jest:

 • Kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych w X i na pozostałych obszarach górskich.
 • Kreowanie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i sportowych w regionie Y i województwach sąsiednich,
 • Wspieranie rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego,
 • Działanie na rzecz przystąpienia pozostałych krajów ,,X" do struktur europejskich oraz wszechstronnego rozwoju tych krajów,
 • Popularyzowanie planowania strategicznego w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
 • Popularyzowanie innowacyjności w samorządach, administracji i przedsiębiorstwach,
 • Popularyzowanie ekologii i idei zrównoważonego rozwoju,
 • Popularyzowanie idei partnerstwa,
 • Popularyzowanie internetu i nowoczesnych narzędzi komunikacji,
 • Rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego,
 • Poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej wszelkich szczebli,
 • Organizowanie środowisk mogących przyczynić się do rozwoju X bądź zapobiegających niekorzystnym zjawiskom występującym w X i pozostałych obszarach górskich,
 • Prowadzenie badań nad stanem i możliwościami rozwoju regionu X i pozostałych obszarów górskich,
 • Zachowanie tożsamości kulturowej X,
 • Popieranie działalności społecznej, naukowej, kulturalnej i oświatowej na rzecz rozwoju X i pozostałych obszarów górskich oraz przenoszenia doświadczeń w dziedzinie rozwoju regionalnego pomiędzy organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • Wspieranie inicjatyw wykorzystujących fakt przystąpienia do struktur europejskich w celu cywilizacyjnego rozwoju X, regionu Y i województw sąsiednich,
 • Wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym,
 • Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy,
 • Promocja X i pozostałych obszarów górskich,
 • Organizowanie wypraw i prac badawczych na obszarze X i innych regionów górskich,
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju i wzrostu znaczenia miasta Z,
 • Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich regionów Polski,

Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: "X Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny".

Na inicjowanie działalności innowacyjnej w tym projekcie Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla której płatnikiem był Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie zlecenia Instytucji Wdrażającej II stopnia dokonał płatności środków. Otrzymane środki zgodnie z projektem zostały przeznaczone na obejmowanie, w ramach Projektu, akcji lub udziałów w spółkach powstałych w wyniku preinkubacji. Wg Rozporządzenia okres zaangażowania kapitałowego Fundacji w preinkubowanych spółkach nie może przekraczać 10 lat. Fundacja zgodnie z umową o dofinansowanie oraz § 9 ust. 2 pkt 5 lit. c Rozp. MRR z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2012 r.) jest zobowiązana do przeznaczania wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów nabytych uprzednio ze środków dofinansowania oraz z udziału w zyskach spółki powstałej w wyniku preinkubacji, na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej. Zgodnie z § 7 ww. Rozp. MRR przeznaczone środki stanowią pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Fundacja w ramach projektu oraz zgodnie z ww. Rozporządzeniem udziela wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej, potwierdzając ten fakt każdorazowo zaświadczeniem o pomocy de minimis wydawanym przedsiębiorcom działającym na rzecz innowacji zgodnie z § 9 ust. 6 ww. Rozporządzenia MRR.

Fundacja po okresie pierwotnej inkubacji, będzie uzyskiwać wpływy ze sprzedaży objętych, w ramach Programu ze środków pomocowych, udziałów albo akcji, lub jako zyski z udziałów w inkubowanych spółkach. Uzyskane środki Fundacja ponownie przeznaczy na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, aż do całkowitego wykorzystania środków pochodzących z projektu i uzyskanych z gospodarowania tymi środkami polegającymi na sprzedaży udziałów albo akcji w inkubowanych spółkach albo uzyskanych zysków z tytułu posiadania takich udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce, nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tych spółek na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia, oraz wpływy z udziału w zyskach tych spółek przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Ad. 1

Zdaniem Fundacji, uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tych spółek na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Prawo do zwolnienia powyższych przychodów z opodatkowania Fundacja wywodzi z faktu, że w dalszym ciągu niezmienną pozostaje generalna zasada, że wszelkie fundusze i programy pomocowe finansowane przez Unię Europejską są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym. Środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy w założeniu mają za zadanie finansowanie działań popieranych przez UE w ramach programów pomocowych, a nie budżetów poszczególnych państw za pośrednictwem podatków.

Z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że aby podatnik uzyskał określone w nim zwolnienie podatkowe z tytułu otrzymania ww. środków, musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • musi mieć miejsce zagraniczne pochodzenie (od określonych w nim podmiotów) i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest finansowany, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc; oraz
 • musi nastąpić bezpośrednia realizacja przez podatnika celu programu finansowanego z przedmiotowych środków.

W przypadku realizowanego przez Fundację programu dochodzi w pewnym sensie do redystrybucji otrzymanych środków publicznych mających zagraniczne pochodzenie, które w dalszym ciągu są reglamentowane według zasad określonych w Rozporządzeniu MRR z dnia 02 kwietnia 2012 r. sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2012 r.)

Z treści analizowanego art. 17 ust 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż zwolniony od podatku - przy założeniu spełnienia pozostałych wymogów - jest dochód wyłącznie tego podatnika, który realizuje cel programu finansowanego ze środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (pochodzących od wskazanych w nim podmiotów tj. rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych organizacji finansowych). Uzyskane wpływy w pewnym sensie ponownie przyjmują charakter środków pomocowych, które w dalszym ciągu są przeznaczane jako pomoc de minimis na inicjowanie działalności innowacyjnej, a te z zasady powinny być wolne od podatku dochodowego.

Ad. 2

Zdaniem Fundacji, otrzymywane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów nabytych uprzednio ze środków dofinansowania oraz z udziału w zyskach spółek powstałych w wyniku preinkubacji, przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową oraz ww. Rozporz. MRR mogą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy p.d.o.p, zgodnie z którym wolne od opodatkowania są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Wprawdzie Fundacja otrzymuje wpływy od nabywców udziałów lub akcji albo od spółek w przypadku wpływów z udziału w zyskach, jednak źródłem tych wpływów są wcześniej otrzymane środki z dotacji celowej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zdaniem Fundacji, rotacja środków pomocowych, polegająca na czasowym ich zaangażowaniu w rozwój spółek innowacyjnych a następnie odzyskiwanie tych środków, w celu ich dalszej rotacji, aż do wyczerpania ich zasobów pozwala traktować te środki jako zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 u p.d.o.p.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: "X Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny". Na inicjowanie działalności innowacyjnej w tym projekcie Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych w formie dotacji celowej (wkład krajowy) oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla której płatnikiem był Bank Gospodarstwa Krajowego, który na podstawie zlecenia Instytucji Wdrażającej II stopnia dokonał płatności środków. Otrzymane środki zgodnie z projektem zostały przeznaczone na obejmowanie, w ramach Projektu, akcji lub udziałów w spółkach powstałych w wyniku preinkubacji. Wg rozporządzenia okres zaangażowania kapitałowego Fundacji w preinkubowanych spółkach nie może przekraczać 10 lat. Fundacja zgodnie z umową o dofinansowanie oraz § 9 ust. 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 438) jest zobowiązana do przeznaczania wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów nabytych uprzednio ze środków dofinansowania oraz z udziału w zyskach spółki powstałej w wyniku preinkubacji, na dalsze inicjowania działalności innowacyjnej .Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego przeznaczone środki stanowią pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Fundacja w ramach projektu oraz zgodnie z ww. rozporządzeniem udziela wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej, potwierdzając ten fakt każdorazowo zaświadczeniem o pomocy de minimis wydawanym przedsiębiorcom działającym na rzecz innowacji zgodnie z § 9 ust 6 ww. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. Fundacja po okresie pierwotnej inkubacji, będzie uzyskiwać wpływy ze sprzedaży objętych, w ramach Programu ze środków pomocowych, udziałów albo akcji, lub jako zyski z udziałów w inkubowanych spółkach. Uzyskane środki Fundacja ponownie przeznaczy na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, aż do całkowitego wykorzystania środków pochodzących z projektu i uzyskanych z gospodarowania tymi środkami polegającymi na sprzedaży udziałów albo akcji w inkubowanych spółkach albo uzyskanych zysków z tytułu posiadania takich udziałów.

W tak przedstawionym stanie faktycznym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalania, czy uzyskane wpływy pochodzące ze zbycia akcji lub udziałów w spółce, nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tych spółek na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, stanowią w dalszym ciągu przychody nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 lub art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”)

Mając powyższe na uwadze, tut. Organ w niniejszej interpretacji indywidualnej nie odniósł się merytorycznie do podstawy zwolnienia z opodatkowania środków finansowych w momencie ich „pierwotnego” otrzymania, przeznaczonych następnie na obejmowanie akcji i udziałów, ponieważ przedmiotem niniejszego wniosku, zgodnie ze sformułowanym zapytaniem i stanowiskiem Spółki, nie jest ustalenie, czy środki finansowe, które Spółka otrzymała w formie dofinansowanie na realizację projektów w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: "X Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny" korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. (art. 7 ust. 2 updop)

Jak wynika z art. 10 ust. 1 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) (...).

Updop nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 1 updop, można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 updop. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może On rozporządzać.

W myśl art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powyższego przepisu istotne jest określenie źródła, z którego Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie. Warunkiem jest otrzymanie dofinansowania bezpośrednio z zagranicy lub od podmiotu krajowego upoważnionego do ich rozdzielania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową utworzoną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami), której głównym źródłem finansowania są różnego rodzaju dotacje uzyskiwane ze środków budżetu państwa, określone w art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia akcji lub udziałów w spółkach nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz dochody z udziału w zyskach tych spółek przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 updop, ponieważ jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu zwolnione z opodatkowania są wyłącznie (po spełnieniu pozostałych warunków) środki bezpośrednio uzyskane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzących ze środków z bezzwrotnej pomocy.

Dochody te nie podlegają również zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop, ponieważ nie są to kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych.

Środki te korzystają bowiem ze zwolnienia w momencie ich otrzymania. Dochody uzyskane z późniejszego „gospodarowania” tymi środkami i ich inwestowania stanowią samodzielne zdarzenia, których konsekwencje podatkowe są oceniane samodzielnie w momencie ich zaistnienia.

Stanowisko Spółki jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.