IBPBI/2/423-581/13/PP | Interpretacja indywidualna

Czy dochód z tego tytułu winien być rozliczony w podatku CIT za rok 2013 w którym wystąpił, czy w poszczególnych latach, czyli 2008 – 2011 r.? Jeżeli w poszczególnych latach, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę podatku CIT za te lata?
IBPBI/2/423-581/13/PPinterpretacja indywidualna
  1. faktura korygująca
  2. korekta
  3. nadpłata
  4. podatek należny
  5. przychód
  6. zwrot nadpłaty
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 9 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych korekty podatku należnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych korekty podatku należnego. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 1 sierpnia 2013 r. znak: IBPBI/2/423-581/13/PP wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 9 sierpnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w latach 2008 – 2011 zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy VAT świadczył usługi transportowe w celu obsługi imprez organizowanych przez własne Biuro Podróży naliczając 22% VAT oraz 23% VAT po okresie jego zmiany. W 2012 r., po ukazaniu się wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 października 2012 r. dotyczącego podatku VAT (Dyrektywa 2006/112/WE; art. 306-310), Wnioskodawca dokonał korekty deklaracji VAT za lata 2008 – 2011. Poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT wystąpiła różnica w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2008 – 2011. Jak wskazał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 7 sierpnia 2013 r., nadpłata została zwrócona przez urząd skarbowy w 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód z tego tytułu winien być rozliczony w podatku CIT za rok 2013 w którym wystąpił, czy w poszczególnych latach, czyli 2008 – 2011 r.... Jeżeli w poszczególnych latach, to czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę podatku CIT za te lata...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek CIT winien być rozliczony w roku 2013, czyli wówczas kiedy wystąpił faktyczny przychód, a jeżeli w poszczególnych latach to bez odsetek, gdyż nie powstały z winy Wnioskodawcy lecz z winy samej ustawy.

W piśmie z dnia 7 sierpnia 2013 r. będącym uzupełnieniem ww. wniosku Wnioskodawca wskazał, że zwrot nadpłaty podatku VAT-7 przez urząd skarbowy, który nastąpił w 2013 r., stanowi przychód, wykazany w księgach w 2013 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 updop wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak i enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa.

Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Zamknięty katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych został zawarty w art. 12 ust. 4 updop. Skoro zatem przepis ten w sposób wyczerpujący określa, co nie jest przychodem w rozumieniu ustawy, to a contrario należy przyjąć, że wszelkie inne przychody, przepisem tym nieobjęte, generują dochód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Korekta podatku należnego, skutkująca powstaniem nadpłaty (zwróconej podatnikowi) niewątpliwie będzie mieściła się w zakresie zastosowania powyższego przepisu. Przedmiotowy przepis jest jasny, a jego zastosowanie do sytuacji Spółki, w świetle reguł wykładni językowej nie budzi wątpliwości. Dokonując bowiem interpretacji przepisów prawa podatkowego należy kierować się przede wszystkim regułami wykładni językowej. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż w polskim systemie prawnym obowiązuje prymat wykładni językowej. Skoro ustawodawca formułuje normy prawne za pomocą języka powszechnego (w jego specyficznej postaci, jaką jest język prawny), to i ustalanie znaczenia oraz zakresu poszczególnych zwrotów musi być dokonywane w ramach reguł językowych tegoż języka.

W związku z powyższym, skoro Spółka nie zaliczyła podatku należnego do kosztów uzyskania przychodów, to przysporzenie uzyskane przez Spółkę, w związku z nadpłatą podatku należnego, nie stanowi przychodu na gruncie updop. Spółka nie jest zatem w ogóle zobowiązana do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku środków finansowych.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Na marginesie dodać należy, że niniejsza interpretacja, zgodnie z intencją Wnioskodawcy, dotyczyła jedynie możliwości powstania przychodu w związku ze zwrotem nadpłaty w podatku VAT. Tut. Organ, związany zakresem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nie rozstrzygał natomiast kwestii ewentualnej korekty przychodu należnego w związku z korektą stawki VAT, wg jakiej opodatkowane były usługi transportowe świadczone przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.