IBPBI/2/423-1558/14/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPBI/2/423-1558/14/APinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. likwidacja spółki
  3. przychód
  4. udział
  5. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji („Spółka”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wspólnikami Spółki są Wnioskodawca - spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „X”, spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 57,5% udziałów w kapitale Spółki, a spółka „X” posiada 42,5% udziałów w kapitale Spółki. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania.

W skład majątku Spółki wchodzi m.in. prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A”, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” zostało udzielone Spółce decyzją Urzędu Patentowego RP z 18 czerwca 2013 r. W skład majątku Spółki wchodzi również jedno prawo ochronne na znak towarowy „A” zarejestrowane na terytorium Tunezji oraz prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP dwóch znaków towarowych (znak słowny „B” i znak słowny „C”), na które nie uzyskała jeszcze prawa ochronnego.

Umowa Spółki w związku z art. 286 § 3 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w przypadku likwidacji Spółki, majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników w ten sposób, że Wnioskodawca otrzyma 99% tego majątku, a drugi wspólnik Spółki spółka „X” otrzyma 1% tego majątku, przy czym podział majątku między wspólników może nastąpić w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” będzie przeniesione w związku z likwidacją Spółki ze Spółki na Wnioskodawcę i drugiego wspólnika, jako wspólne prawo ochronne, gdzie Wnioskodawca nabędzie udział we wspólnym prawie ochronnym w 99/100 części (w 99%), a drugi wspólnik nabędzie udział we wspólnym prawie ochronnym w 1/100 części (w 1%). W związku z likwidacją Spółki Wnioskodawca nabędzie także w całości prawa ze zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP dwóch znaków towarowych (znak słowny „B” i znak słowny „C”) oraz prawo ochronne na słowny znak towarowy „A” zarejestrowane na terytorium Tunezji.

Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki. Posiadanie wszystkich udziałów Wnioskodawcy wynika z tytułu własności. Wnioskodawca posiada te udziały nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Warunki te będą również spełnione na dzień przeniesienia majątku Spółki na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z likwidacją Spółki, otrzymując w odpowiednich częściach prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C”, Wnioskodawca uzyskuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych inny niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C”, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o CIT innego niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Mając na względzie powyższe, otrzymując, w związku z likwidacją Spółki, w odpowiednich częściach prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy „A” jako prawo wspólne, prawo ochronne do słownego znaku towarowego „A” zarejestrowanego w Tunezji oraz prawa ze zgłoszeń słownych znaków towarowych „B” i „C”, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodu w rozumieniu ustawy o CIT innego niż przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, co potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2014 r. Znak IBPBI/2/423-985/14/AP wydanej dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, że powołany przez Spółkę art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT od 1 stycznia 2015 r. otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie miała wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.