IBPBI/2/423-1551/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), powinien być uwzględniany w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a Ustawy CIT za rok, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 28 listopada 2013 r.) o wydaenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia przychodu ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Spółkę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok, w którym powstanie dla niej przychód ze sprzedaży /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/ - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia przychodu ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Spółkę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok, w którym powstanie dla niej przychód ze sprzedaży.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej X Sp. z o. o. (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie połączenia przez przejęcie, zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. W zamian za udziały Spółki przejmowanej, Wnioskodawca wyda jej dotychczasowemu udziałowcowi udziały we własnym, podwyższonym w wyniku przejęcia kapitale zakładowym. Decyzja o połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną jest konsekwencją zmiany struktury właścicielskiej Grupy Kapitałowej Y i podyktowana jest koniecznością dostosowania dotychczasowego modelu biznesowego do modelu obowiązującego w strukturze nowego właściciela grupy. W celu dostosowania obecnej strategii do nowego modelu planowane jest skoncentrowanie funkcji produkcyjnych, sprzedażowych i marketingowych w ramach jednego podmiotu, w drodze połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną. Zgodnie z oczekiwaniami, planowane połączenie pozwoli na uzyskanie korzyści skali wynikającej z obniżenia kosztów prowadzenia działalności przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Na podstawie zezwolenia z 14 lipca 2010 r. („Zezwolenie”) Wnioskodawca prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie określonym w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

1.Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny - sekcja C, klasa 27.51

2.Sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny - sekcja C, klasa 27.52,

3.Maszyny dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego - sekcja C, klasa 28.94,

4.Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja C, klasa 28.29,

5.Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych - sekcja C, klasa 22.29,

6.Magazynowanie i przechowywanie towarów - sekcja H, klasa 52.10,

7.Pozostałe usługi wspomagające transport drogowy - sekcja H, podkategoria 52.21.29,

8.Pozostałe usługi wspomagające transport, gdzie indziej niesklasyfikowane - sekcja H, podklasa 52.29.2.

Dodatkowo decyzją z 11 marca 2013 r. został rozszerzony przedmiot działalności określonej w Zezwoleniu o:

9.Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - sekcja M, klasa 72.19.

Powyższa działalność, zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze. zm., dalej „updop”), określana będzie w dalszej części niniejszego wniosku jako działalność „strefowa”. Wnioskodawca prowadzi również inną niż opisana powyżej działalność, nieobjętą Zezwoleniem, która będzie określana w dalszej części wniosku jako działalność „pozastrefowa”. Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z prowadzoną działalnością strefową i pozastrefową Wnioskodawca ponosi wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów związanych wyłącznie z jednym z wymienionych rodzajów działalności, a także wydatki stanowiące tzw. „koszty wspólne”, związane zarówno z działalnością strefową, jak i pozastrefową. Wnioskodawca przyporządkowuje koszty wspólne do poszczególnych rodzajów działalności stosując pośredni klucz alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a Ustawy CIT, tj. tzw. „klucz przychodowy” (obliczany jako udział przychodów z działalności strefowej do przychodów ogółem).

Spółka przejmowana nie prowadzi działalności zwolnionej przedmiotowo z opodatkowania CIT, w szczególności działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Obecnie działalność strefowa Wnioskodawcy koncentruje się na produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, który następnie sprzedawany jest do Spółki przejmowanej, która pełni funkcję dystrybutora. Działalność ta mieści się w zakresie Zezwolenia, a w konsekwencji traktowana jest przez Spółkę jako działalność strefowa, z której przychody są zwolnione z opodatkowania CIT.

Spółka przejmowana prowadzi sprzedaż i dystrybucję zakupionych od Wnioskodawcy produktów wytworzonych na podstawie Zezwolenia i towarów handlowych nabywanych od podmiotów trzecich oraz działalność marketingową. W wyniku planowanego połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną, Wnioskodawca na zasadzie sukcesji wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, w tym stanie się właścicielem wyprodukowanych przez niego w ramach swojej działalności strefowej produktów, które zostały przed połączeniem sprzedane na rzecz Spółki przejmowanej w celu ich dalszej dystrybucji. Ponadto rozszerzeniu ulegnie zakres działalności Wnioskodawcy podlegającej opodatkowaniu jako działalność pozastrefowa, którą stanowić będzie w szczególności sprzedaż towarów handlowych zakupionych od podmiotów trzecich.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), powinien być uwzględniany w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a Ustawy CIT za rok, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży... /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej) powinien być uwzględniany w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a updop za rok, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży.

Stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, a także kosztów uzyskania takich przychodów.

Jak stanowi art. 15 ust. 2 updop, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Na podstawie art. 15 ust. 2a updop, powyższą zasadę stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości podatku za rok podatkowy.

Wnioskodawca prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie dochodów z obu źródeł, przy czym ponosi również wydatki związane zarówno z działalnością strefową (zwolnioną), jak i pozastrefową (opodatkowaną), tzw. „koszty wspólne”. Ponieważ Wnioskodawca nie jest w stanie przyporządkować kosztów wspólnych do poszczególnych rodzajów działalności bezpośrednio, stosuje pośredni klucz alokacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a updop, obliczany na podstawie udziału przychodów z działalności strefowej (zwolnionej) w przychodach ogółem. Przepis art. 15 ust. 2 updop wskazuje, że w celu alokacji kosztów wspólnych należy porównać przychody podatnika z danego źródła do ogólnej kwoty przychodów z całej działalności. Oznacza to, że w opisanym zdarzeniu przyszłym obliczenie klucza przychodowego dla kosztów wspólnych poniesionych w roku, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży towarów przejętych od Spółki przejmowanej wymagać będzie zastosowania następującego wzoru:

Część kosztów wspólnych pomniejszająca wynik na działalności strefowej (zwolnionej z CIT) =

Przychody z działalności strefowej (opodatkowane)/Przychody ogółem z działalności strefowej i pozastrefowej (wolne od podatku i opodatkowane) (gdzie w mianowniku zostaną uwzględnione również przychody ze sprzedaży towarów przejętych jako składnik majątku Spółki przejmowanej).

Reasumując, w świetle przepisu art. 15 ust. 2 i ust. 2a updop, w kalkulacji klucza przychodowego konieczne jest uwzględnienie ogólnej kwoty przychodów (a więc zarówno przychodów przypisanych do działalności strefowej, jak i pozastrefowej). Przepis ten nie dopuszcza żadnych wyłączeń określonych kategorii przychodów przy dokonywaniu przedmiotowej kalkulacji. W związku z tym, również przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), powinien być uwzględniany w ogólnej kwocie przychodów będącej podstawą kalkulacji klucza przychodowego za rok, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód z analizowanej sprzedaży (niezależnie od jego kwalifikacji jako przychodu strefowego czy pozastrefowego, która to kwestia stanowi przedmiot pytania nr 1 Wnioskodawcy).

W świetle powyższych rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży przejętych od Spółki przejmowanej towarów, wytworzonych przez niego na podstawie Zezwolenia (sprzedanych uprzednio do Spółki przejmowanej), powinien być uwzględniany w kalkulacji tzw. klucza przychodowego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 i ust. 2a updop za rok, w którym zgodnie z updop powstanie dla Wnioskodawcy przychód ze sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji.

Nadmienienia się, iż w zakresie pytania Nr 1 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.