IBPBI/2/423-1358/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo:- ujmując wsparcie pomostowe jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki pokryte ze środków pochodzących ze wsparcia pomostowego nie uznała za koszt podatkowy? - nie uznając odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia pomostowego jako przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 5 i 7 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie pomostowe otrzymane przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czy wydatki pokryte wsparciem pomostowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

-jest prawidłowe (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia pomostowego będzie stanowił przychód podatkowy (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie pomostowe otrzymane przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czy wydatki pokryte wsparciem pomostowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,
 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia pomostowego będzie stanowił przychód podatkowy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 października 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-978/14/MS, IBPP3/443-968/14/AŚ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 i 7 listopada 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia Socjalna została zarejestrowana w KRS 6 marca 2014 r.; jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółdzielnię tworzy 5 osób fizycznych. Jako Beneficjent Pomocy Spółdzielnia podpisała dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Umowy obejmują udzielenie wsparcia finansowego (na założenie i działalność Spółdzielni Socjalnej) oraz udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Na wsparcie finansowe dla Spółdzielni składają się kwoty wnioskowane na rzecz 4 jej członków, zaś wsparcie pomostowe przeznaczone jest na wspomaganie Spółdzielni w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1.500,00 zł brutto na członka Spółdzielni Socjalnej (4 osób). Zarówno wsparcie finansowe, jak i wsparcie pomostowe (zgodnie z umowami) zostało przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta Pomocy, czyli Spółdzielni.

W uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 listopada 2014 r.) Spółdzielnia wskazała, że jest Beneficjentem Pomocy, czyli jest uczestnikiem projektu dotyczącego wsparcia finansowego i pomostowego. Zarówno wsparcie finansowe, jak i pomostowe stanowi pomoc dla Spółdzielni, udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Oba projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółdzielnia zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, otrzymanego wsparcia finansowego nie uznała za przychód, zaś wsparcie pomostowe zakwalifikowała jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sfinansowane ze środków pochodzących zarówno ze wsparcia finansowego, jak i pomostowego wydatki, nie stanowiły kosztów podatkowych, na podstawie art. 16 ust. l pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia postąpiła prawidłowo:

 • ujmując wsparcie pomostowe jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki pokryte ze środków pochodzących ze wsparcia pomostowego nie uznała za koszt podatkowy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • nie uznając odliczonego podatku VAT naliczonego od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia pomostowego jako przychód podatkowy... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie pomostowe prawidłowo zakwalifikował jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż to Spółdzielnia jest uczestnikiem projektu, a otrzymane środki finansowe przyznawane są w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Wsparcie pomostowe może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są to m.in. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS członków Spółdzielni, koszty eksploatacji pomieszczeń, opłat telekomunikacyjnych, zakupu materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do wytworzenia produktów lub usług itp. Wydatki pokrywane ze środków pochodzących ze wsparcia pomostowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58.

Spółdzielnia nie zaliczyła zwróconego podatku VAT do przychodów podatkowych, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 53 updop, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

W tym miejscu wskazać należy, że funduszami strukturalnymi są fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółdzielnia jako Beneficjent Pomocy podpisała dwie umowy z Fundacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Jedna z umów obejmuje udzielenie wsparcia pomostowego, które zostanie przeznaczone na wspomaganie Spółdzielni w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową w formie comiesięcznej dotacji w wysokości 1.500,00 zł brutto na członka Spółdzielni Socjalnej (4 osób). Wsparcie pomostowe (zgodnie z umową) zostało przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta Pomocy, czyli Spółdzielni. W uzupełnieniu wniosku Spółdzielnia wskazała m.in., że jest uczestnikiem projektu dotyczącego wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe stanowi pomoc dla Spółdzielni, udzieloną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane wsparcie pomostowe Spółdzielnia zakwalifikowała jako przychód, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 updop.

Spółdzielnia, na podstawie art. 16 ust. l pkt 58 updop, nie zaliczyła do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych ze środków pochodzących ze wsparcia pomostowego.

Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółdzielnię czyli uczestnika projektu środki pochodzące ze wsparcia pomostowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop). Przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 updop.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy przy tym zauważyć, że zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” nie oznacza, że chodzi wyłącznie o wydatki i koszty wcześniej, uprzednio sfinansowane z określonych dochodów (przychodów) podatnika, tj. sfinansowane przed ich poniesieniem, lecz również o wydatki i koszty, które zostały poniesione, a następnie zwrócone. Innymi słowy, zawarte w powołanym przepisie sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane.

Zatem, wydatki Spółdzielni poniesione w ramach realizowanego projektu pokryte środkami zwolnionymi od opodatkowania, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop.

Odnosząc się natomiast do kwestii zaliczenia zwróconego podatku VAT do przychodów Spółdzielni, wskazać należy na art. 12 ust. 4 pkt 10 updop, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconej, na podstawie odrębnych przepisów, różnicy podatku od towarów i usług. Zatem zwrócony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi ze wsparcia pomostowego nie będzie stanowił przychodu Spółdzielni.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

 • czy wsparcie pomostowe otrzymane przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • czy wydatki pokryte wsparciem pomostowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,
 • czy odliczony podatek VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z wsparcia pomostowego będzie stanowił przychód podatkowy

-jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 oraz części pytania Nr 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.