IBPBI/2/423-1344/14/AK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy wartość środków pieniężnych zapłaconych przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód podatkowy
IBPBI/2/423-1344/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. faktura VAT
 3. podatek od towarów i usług
 4. przychód
 5. skutki podatkowe
 6. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. wkład
 8. wkłady niepieniężne
 9. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 października 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość środków pieniężnych zapłaconych przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wartość środków pieniężnych zapłaconych przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód podatkowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do jednej ze swoich spółek zależnych (działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w której posiada 100% udziałów (dalej: „Spółka Zależna”). Przedmiotem aportu miałyby być rzeczy ruchome w postaci maszyn i urządzeń stanowiących własność Wnioskodawcy oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budowlami stanowiącymi własność Wnioskodawcy (dalej: „Przedmiot Aportu”). Przedmiot Aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Na skutek wniesienia ww. wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej zostaną objęte przez Wnioskodawcę i pokryte Przedmiotem Aportu.

W związku z faktem, że Wnioskodawca i Spółka Zależna są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”), Wnioskodawca wystawił fakturę z tytułu przeniesienia własności Przedmiotu Aportu na rzecz Spółki Zależnej. Wnioskodawca planuje, że łączna wartość nominalna nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej będzie odpowiadała wartości netto Przedmiotu Aportu. Wartość netto Przedmiotu Aportu oraz wartość nominalna udziałów zostałyby określone między innymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Natomiast kwota podatku VAT wskazana na fakturze zostanie przekazana Wnioskodawcy przez Spółkę Zależną w formie pieniężnej - taki sposób rozliczenia będzie wynikał z porozumienia zawartego przez Wnioskodawcę i Spółkę Zależną związanego z realizowaną transakcją. Przekazanie tych środków nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej albo niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę Zależną zwrotu podatku VAT naliczonego (związanego z nabyciem Przedmiotu Aportu) z właściwego urzędu skarbowego. Kwota podatku VAT wskazana na fakturze będzie stanowić bowiem po stronie Wnioskodawcy podatek VAT należny, natomiast po stronie Spółki Zależnej podatek VAT naliczony, który Spółka Zależna będzie mogła odliczyć od podatku należnego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wartość środków pieniężnych zapłaconych przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy będzie stanowiła przychód Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wartość środków pieniężnych zapłaconych przez Spółkę Zależną na rzecz Wnioskodawcy nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „UCIT”) z uwagi na treść przepisu art. 12 ust. 4 pkt 9) UCIT.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązek zapłaty przez Wnioskodawcę podatku VAT należnego od opisanej transakcji oraz możliwość rozliczenia przez Spółkę Zależną podatku VAT naliczonego z tego tytułu, brak częściowego rozliczenia planowanej transakcji poprzez płatność środków pieniężnych powodowałby między innymi naruszenie zasady neutralności podatku VAT. Ciężar związany z tym podatkiem spoczywałby bowiem wyłącznie na Wnioskodawcy. Wnioskodawca byłby zobowiązany do zapłaty podatku VAT należnego wskazanego w treści faktury, ale nie otrzymałby z tego tytułu jakiejkolwiek płatności ze strony Spółki Zależnej. Tym samym, w sposób nieuzasadniony zwiększałoby to również ponoszone przez Wnioskodawcę koszty podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej - oprócz przeniesienia własności Przedmiotu Aportu, Wnioskodawca byłby również zobowiązany do zapłaty podatku VAT należnego. Na marginesie należy wskazać, że stałoby to również w sprzeczności z istotą konstrukcji podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianą w Kodeksie spółek handlowych, która zakłada po stronie wnoszącego wkład bezgotówkowy charakter podwyższenia kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych.

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w omawianym przypadku dodatkowe rozliczenie pieniężne pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką Zależną jest nie tylko prawnie dopuszczalne, ale również konieczne dla zachowania nadrzędnej zasady neutralności podatku VAT. Przy tym Wnioskodawca wskazuje, że rozliczenie to nastąpi na mocy porozumienia zawartego przez Wnioskodawcę i Spółkę Zależną w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, gdyż Kodeks spółek handlowych nie przewiduje możliwości wypłaty przez spółkę podwyższającą kapitał zakładowy jakichkolwiek świadczeń pieniężnych na rzecz wspólnika z tytułu wniesienia przez niego wkładu niepieniężnego. W konsekwencji, uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej będzie przewidywać utworzenie nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości netto Przedmiotu Aportu, natomiast odrębne porozumienie zawarte pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką Zależną będzie przewidywać osobne regulacje dotyczące płatności na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej kwocie podatku VAT. Tym samym rozliczenie transakcji przeniesienia własności Przedmiotu Aportu nastąpi poprzez objęcie przez Wnioskodawcę nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz zapłatę przez Spółkę Zależną środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy stanowiących równowartość podatku VAT wskazanego na wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze. Działanie takie umożliwi zachowanie neutralności podatku VAT i pozwoli uniknąć nadmiernego obciążenia Wnioskodawcy kosztami planowanej transakcji. Bez znaczenia dla omawianego zagadnienia jest przy tym okoliczność, czy płatność wyżej wymienionej kwoty na rzecz Wnioskodawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego, czy też dopiero po otrzymaniu przez Spółkę Zależną zwrotu podatku VAT naliczonego (związanego z planowaną transakcją) z właściwego urzędu skarbowego.

W związku z powyższym środki pieniężne zapłacone Wnioskodawcy przez Spółkę Zależną będą w istocie stanowiły kwotę podatku VAT wynikającą z dokonanej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej, a w konsekwencji, kwota otrzymana przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów UCIT. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 UCIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 UCIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei art. 12 ust. 3 UCIT stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jednakże, w ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 9 UCIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Jeśli zatem Wnioskodawca i Spółka Zależna uzgodnią, że rozliczenie przeniesienia własności Przedmiotu Aportu nastąpi w ten sposób, że w związku z tym przeniesieniem Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki Zależnej o wartości nominalnej odpowiadającej wartości netto Przedmiotu Aportu a wartość podatku VAT zostanie przekazana Wnioskodawcy w formie pieniężnej, to wówczas zasadnym będzie przyjęcie, że otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne nie będą stanowić przychodu Wnioskodawcy w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 9 UCIT. Otrzymane bowiem przez Wnioskodawcę środki pieniężne będą stanowiły podatek VAT, który zgodnie z powyższym przepisem UCIT nie stanowi przychodu. Jak już wspomniano, przyjęcie takiego stanowiska umożliwia w szczególności zachowanie zasady neutralności podatku VAT i wyeliminowanie ryzyka nadmiernego i nieuzasadnionego obciążenia Wnioskodawcy kosztami transakcji polegającej na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w następujących indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacja nr IBPBI/2/423-319/12/AK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2012 r.,
 • interpretacja nr IBPBI/2/423-1400/10/MS wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 stycznia 2011 r.,
 • Interpretacja nr IBPBI/2/423-615/13/AP wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2013 r.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Z kolei art. 12 ust. 4 updop, zawiera zamknięty katalog przysporzeń, które nie są zaliczane do przychodów. I tak zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 updop, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do jednej ze swoich spółek zależnych (działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), w której posiada 100% udziałów. Przedmiotem aportu miałyby być rzeczy ruchome w postaci maszyn i urządzeń stanowiących własność Wnioskodawcy oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budowlami stanowiącymi własność Wnioskodawcy. Przedmiot Aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Na skutek wniesienia ww. wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Wszystkie nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Zależnej zostaną objęte przez Wnioskodawcę i pokryte Przedmiotem Aportu. W związku z faktem, że Wnioskodawca i Spółka Zależna są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wystawiłby fakturę z tytułu przeniesienia własności Przedmiotu Aportu na rzecz Spółki Zależnej. Wnioskodawca planuje, że łączna wartość nominalna nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej będzie odpowiadała wartości netto Przedmiotu Aportu. Wartość netto Przedmiotu Aportu oraz wartość nominalna udziałów zostałyby określone między innymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej. Natomiast kwota podatku VAT wskazana na fakturze zostanie przekazana Wnioskodawcy przez Spółkę Zależną w formie pieniężnej - taki sposób rozliczenia będzie wynikał z porozumienia zawartego przez Wnioskodawcę i Spółkę Zależną związanego z realizowaną transakcją. Przekazanie tych środków nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej albo niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę Zależną zwrotu podatku VAT naliczonego (związanego z nabyciem Przedmiotu Aportu) z właściwego urzędu skarbowego. Kwota podatku VAT wskazana na fakturze będzie stanowić bowiem po stronie Wnioskodawcy podatek VAT należny, natomiast po stronie Spółki Zależnej podatek VAT naliczony, który Spółka Zależna będzie mogła odliczyć od podatku należnego.

Dokonując oceny opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że środki pieniężne przekazane przez Spółkę Zależną na rzecz wnoszącego aport (Wnioskodawcy) nie będą miały charakteru podatku. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Z okoliczności sprawy przedstawionej we wniosku jednoznacznie wynika, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota to tylko równowartość podatku VAT wynikającego z faktury potwierdzającej wniesienie aportu a nie ten podatek. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie może znaleźć zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 9 updop. Otrzymane przez Wnioskodawcę od Spółki Zależnej środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego, wynikającego z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz spółki obejmującej aport, stanowić będą przychód dla wnoszącego aport jako otrzymane pieniądze (art. 12 ust.1 pkt 1 updop).

Opisany we wniosku przez Wnioskodawcę sposób rozliczenia równowartości kwoty podatku VAT określonej w fakturze potwierdzającej wniesienie aportu do Spółki Zależnej, tj. uiszczenie przez spółkę obejmującą aport przedmiotowej kwoty potwierdza, że rozliczenie tejże kwoty nie jest w świetle podatku dochodowego od osób prawnych neutralne podatkowo.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Należy zauważyć, że interpretacje indywidualne nie są źródłem prawa i nie mogą stanowić podstawy prawnej działań organów administracji. Należy wskazać również, że funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasad prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 Ordynacji podatkowej, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu, zmienić wydaną interpretacje ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnej, odmiennej od poglądu zaprezentowanego w niniejszej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy.

Końcowo zaznaczyć należy, że stanowisko organu podatkowego zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 21 lutego 2011 r. Sygn. akt III SA/Wa 1277/10.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.