IBPBI/2/423-1068/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie zgadzając się z treścią not a tym samym ze zmianą daty powstania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 sierpnia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 17 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 08 października 2012 r. Znak IBPBI/2/423-1068/12/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął do tut. BKIP w dniu 17 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

Spółka zajmuje się m.in. ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem ulic, chodników, placów, przejść podziemnych i innych terenów. Umowy na ww. usługi zawarte są z gminą na dłuższe okresy tj. roczne lub kilkuletnie lecz zawsze realizacja ich zaczyna się pierwszego dnia miesiąca obowiązywania umowy a kończy w ostatnim dniu miesiąca obowiązywania umowy. Zlecone prace wykonujemy w sposób ciągły zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zleceniodawcę a rozliczenie następuje po zakończeniu każdego miesiąca stosownie do zapisów w umowach. Podstawą do wystawienia faktur są m.in. protokoły odbioru prac utrzymaniowych podpisane przez przedstawicieli zleceniodawcy i wykonawcy w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub święto wówczas na protokole widnieje data pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca, jednakże zawsze jest zapis o wykonaniu prac za okres miesięczny. Wobec powyższego na fakturach wystawionych przez Spółkę za prace wykonane w miesiącu czerwcu figuruje data sprzedaży – 30 czerwca 2012 r. (pomimo iż protokoły są podpisane 02 lipca 2012 r.) natomiast data wystawienia to 02 lipca 2012 r.

Gmina, która jest odbiorcą i płatnikiem tych faktur wystawiła Spółce noty korygujące do daty sprzedaży, uważając za prawidłową 02 lipca 2012 r. Ww. noty (zarówno kopie jak i oryginały) Spółka odesłała bez akceptacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie zgadzając się z treścią not a tym samym ze zmianą daty powstania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, pod właściwą datą zadeklarował przychód za wykonane usługi.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jednakże jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c updop). W przypadku Spółki w zawartych umowach jest zapis o rozliczaniu za okresy miesięczne wobec czego zastosowanie ma art. 12 ust. 3c updop. Bez znaczenia jest data podpisania protokołu, który tak naprawdę jest zwieńczeniem kontroli przeprowadzanej sukcesywnie po każdym dniu pracy w danym rejonie przez zleceniodawcę.

Ponadto nigdzie w ustawie nie ma wymogu spisywania protokołów prac związanych z utrzymaniem czystości, stanowiących podstawy do wystawiania faktur. W podpisanych przez Spółkę umowach co prawda figuruje zapis o protokolarnym odbiorze prac, jednakże Spółka nie uważa aby data podpisania tychże była wyznacznikiem momentu powstania przychodu.

Jeżeli Spółka uznałaby rację dłużnika wówczas w miesiącu lipcu wykazałaby dwukrotny przychód (raz z faktur, do których otrzymała noty a kolejny z faktur za prace wykonane w lipcu z protokołami podpisanymi 31 lipca 2012 r.).

W przypadku gdy ostatni dzień miesiąca wypada w dzień roboczy, protokół ma tą samą datę co zakończenie realizacji usługi za dany miesiąc i nie powoduje to spornej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie momentu powstania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W przedmiotowym przepisie ustawodawca wprowadził ogólną zasadę ujmowania przychodów związanych z działalnością gospodarczą w momencie gdy są one należne.

Natomiast doprecyzowanie momentu powstania przychodu zawarte zostało w art. 12 ust. 3a ww. ustawy, zgodnie z którym za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Stosownie do ww. regulacji stwierdzić należy zatem, iż przy określaniu daty powstania przychodu należnego decydujące znaczenie ma wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, które to okoliczności decydują w pierwszej kolejności o dacie powstania przychodu należnego. Przy czym ustawodawca zastrzega, iż powstanie przychodu należnego zgodnie ze wskazanymi zasadami nie może nastąpić później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Oczywiście przepis ten ma zastosowanie z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, czyli o ile nie zachodzą szczególnie okoliczności, dla których ustawodawca przyjął odmienny sposób ustalania momentu powstania przychodu.

W szczególności zgodnie z art. 12 ust. 3c omawianej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Powyższy zapis stanowi wyjątek od ogólnej zasady rozpoznawania momentu powstania przychodów związanych z prowadzoną przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych działalnością gospodarczą, a dotyczy tych podatników, którzy w zawartych umowach cywilnoprawnych postanowili, iż świadczone przez nich usługi będą rozliczane okresowo – w okresach rozliczeniowych, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

We wniosku wskazano, że strony ustaliły w umowach, iż wykonywane przez Spółkę usługi będą rozliczane w okresach rozliczeniowych - miesięcznych. Jednocześnie faktury będą wystawiane na podstawie protokołów odbioru prac podpisanych w ostatnim dniu miesiąca lub jeśli ten dzień przypada w sobotę lub święto to w pierwszym dniu roboczym następnego miesiąca. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując analizy omawianego przepisu, należy stwierdzić, iż przepis ten, w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych, wskazuje następujące możliwe daty powstania przychodu:

  • ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub
  • ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze.

Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej we wniosku, należy wskazać, że datą powstania przychodu będzie ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie. Jeżeli więc faktura zostanie wystawiona w tym dniu, wówczas data jej wystawienia odpowiada jednocześnie dacie powstania przychodu z tytułu świadczenia usługi ciągłej.

Skoro zatem datę powstania przychodu, na podstawie art. 12 ust. 3c ww. ustawy, należy ustalać w oparciu o ustalony przez strony w umowie lub na fakturze ostatni dzień okresu rozliczeniowego, nie zaś w oparciu o datę wystawienia faktury, to stanowisko Spółki należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.