IBPBI/2/423-1014/14/SD | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób ustalić wartość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki przejmującej, będącego wynikiem przeniesienia na Spółkę przejmującą części majątku Spółki dzielonej niestanowiącego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
IBPBI/2/423-1014/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. przychód
 3. wartość nominalna
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki przejmującej, będącego wynikiem przeniesienia na Spółkę przejmującą części majątku Spółki dzielonej niestanowiącego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki przejmującej, będącego wynikiem przeniesienia na Spółkę przejmującą części majątku Spółki dzielonej niestanowiącego przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 u.p.d.o.p. Spółka podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Wnioskodawca jest wspólnikiem innej polskiej spółki kapitałowej (dalej: „Spółka dzielona”), której udziały nabył w wyniku tzw. „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p. tj. w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki dzielonej dające bezwzględną większość praw głosu w Spółce dzielonej, Wnioskodawca wydał wspólnikowi Spółki dzielonej własne udziały. W ramach przedmiotowej wymiany udziałów, Wnioskodawca nie wypłacił na rzecz wspólnika Spółki dzielonej dopłaty w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d u.p.d.o.p.

W przyszłości dojdzie do podziału przez wydzielenie Spółki dzielonej, w wyniku którego część majątku Spółki dzielonej niestanowiąca przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 4a pkt 4 u.p.d.o.p. przejdzie na inną spółkę kapitałową (dalej: „Spółka przejmująca”). W wyniku przeprowadzonego podziału przez wydzielenie, nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki dzielonej, poprzez zmniejszenie liczby udziałów, które Wnioskodawca będzie posiadać w Spółce dzielonej, w wyniku ich umorzenia. Jednocześnie, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób ustalić wartość przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki przejmującej, będącego wynikiem przeniesienia na Spółkę przejmującą części majątku Spółki dzielonej niestanowiącego przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki przejmującej, będący wynikiem przeniesienia na Spółkę przejmującą części majątku Spółki dzielonej niestanowiącej przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie stanowić nadwyżka wartości nominalnej udziałów Spółki przejmującej objętych przez Wnioskodawcę nad kwotą kosztów nabycia udziałów Spółki dzielonej, odpowiadająca nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom Spółki dzielonej, w związku z wymianą udziałów Spółki dzielonej, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna unicestwianych udziałów Wnioskodawcy w Spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy w Spółce dzielonej przed podziałem.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p., w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zasady ustalania wartości kosztu uzyskania przychodów, w przypadku nabycia udziałów w wyniku wymiany udziałów określa art. 16 ust. 1 pkt 8e u.p.d.o.p. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku nabycia udziałów:

 1. wykazanie kosztu uzyskania przychodów z tytułu ich nabycia jest możliwe dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia,
 2. koszt ten jest równy wartości nominalnej udziałów własnych wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane powiększonej o ewentualną dopłatę w gotówce.

Z uwagi na fakt, że obecnie planowane jest dokonanie podziału Spółki dzielonej, w wyniku którego wydzielona ze Spółki dzielonej do Spółki przejmującej zostanie masa majątkowa niestanowiąca przedsiębiorstwa, bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca osiągnie przychód w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów przydzielonych w Spółce przejmującej nad kosztami nabycia ustalonymi w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna unicestwianych udziałów w Spółce dzielonej należących do Wnioskodawcy do wartości nominalnej udziałów Spółki dzielonej należących do Wnioskodawcy przed podziałem.

W związku z powyższym, wartość przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. w związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce przejmującej może zostać obliczona w oparciu o następujący wzór:

przychód = w. nom. udziałów SP – w. nom. udziałów W x (w. nom. umorzonych udziałów SD) / (w. nom. udziałów SD)

gdzie:

przychód - oznacza wartość przychodu Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p.

 1. nom. udziałów SP - oznacza wartość nominalną udziałów Spółki przejmującej objętych przez Wnioskodawcę w wyniku podziału Spółki dzielonej,
 2. nom. udziałów W - oznacza wartość nominalną udziałów Wnioskodawcy wydanych poprzedniemu wspólnikowi Spółki dzielonej w momencie dokonywania wymiany udziałów Spółki dzielonej.
 3. nom. umorzonych udziałów SD - oznacza łączną wartość nominalną udziałów Spółki dzielonej należących do Wnioskodawcy podlegających umorzeniu w związku z podziałem Spółki dzielonej.
 4. nom. udziałów SD - oznacza łączną wartość nominalną udziałów Spółki dzielonej należących do Wnioskodawcy przed jej podziałem.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podział spółek handlowych regulowany jest przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej określany jako „Ksh”). Stosownie do art. 528 § 1 Ksh, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek handlowych. Natomiast zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Ksh, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Jest to jedyny podział, który nie skutkuje rozwiązaniem spółki dzielonej (art. 530 § 1 i § 2 Ksh).

Na skutki podatkowe dla podmiotu posiadającego udziały w spółce dzielonej, będącego osobą prawną wskazuje przepis art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej określana jako „updop”).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Ponadto, stosownie do art. 10 ust. 4 updop, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, w przypadku podziału przez wydzielenie wartość nominalna udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą nie jest przychodem udziałowca spółki dzielonej (art. 12 ust. 4 pkt 12 updop). Niemniej jednak, podział przez wydzielenie może skutkować rozpoznaniem po stronie udziałowca otrzymującego udziały spółki przejmującej dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych – ustalonego na zasadach wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 6 updop – jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej lub majątek wydzielany do spółki przejmującej nie stanowią zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Ponadto, podział taki winien być przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Natomiast jeżeli w wyniku podziału dochód (przychód) taki powstanie, to stanowi on u wspólnika spółki dzielonej dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Skoro zatem zgodnie z tym, co wskazał Wnioskodawca we wniosku, do spółki przejmującej zostanie przekazany majątek niestanowiący przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop.

Opodatkowaniu, zgodnie z ww. przepisem w przypadku podziału spółki kapitałowej, podlegał będzie dochód udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej, ustalony jako nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zatem, w niniejszej sprawie przychodem Wnioskodawcy – udziałowca spółki dzielonej będzie nominalna wartość udziałów przyznanych w spółce przejmującej pomniejszona o wydatki poniesione na nabycie udziałów w spółce dzielonej w wysokości nominalnej wartości udziałów własnych wydanych udziałowcom Spółki dzielonej, w takiej proporcji w jakiej pozostaje u udziałowca wartość nominalna unicestwionych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów w tej spółce przed podziałem.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.