IBPBI/2/423-1000/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej w związku z połączeniem spółek, tj. przejęciem spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą
IBPBI/2/423-1000/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. połączenie
  3. przychód
  4. udział
  5. wspólnik
  6. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej w związku z połączeniem spółek, tj. przejęciem spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki przejmowanej w związku z połączeniem spółek, tj. przejęciem spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka przejmująca”) zamierza przejąć Spółkę akcyjną (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”), przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały, które Spółka przejmująca wyda wspólnikowi Spółki przejmowanej (tj. Wnioskodawcy). Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmującej i spółki przejmowanej. W celu wydania nowych udziałów wspólnikowi (Wnioskodawcy) spółki przejmowanej zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki przejmującej. Nowe udziały utworzone na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej zostaną w całości pokryte z majątku Spółki przejmowanej i objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki przejmowanej tj. Wnioskodawcę. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 ksh. Spółka przejmowana i Spółka przejmująca biorące udział w połączeniu nie posiadają statusu spółki dominującej lub zależnej względem drugiej ze spółek, są to spółki siostry. Wnioskodawca wskazuje również, że akcje w spółce przejmowanej objął za gotówkę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z połączeniem spółek, tj. przejęciem spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą Wnioskodawca jako wspólnik spółki przejmowanej i przejmującej uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 491 § 1 ksh, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Połączenie to w myśl art. 492 § 1 ksh, może być dokonane na dwa sposoby:

  • przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (jest to tzw. łączenie się przez przejęcie, czyli inkorporacja),
  • przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (jest to tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki, czyli konsolidacja).

W wyniku połączenia spółka przejmowana zostaje rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że dojdzie do połączenia Spółki akcyjnej i spółki z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh. Z uwagi na powyższe spółka przejmująca w zamian za majątek Spółki przejmowanej wyda Wnioskodawcy (100% akcjonariuszowi Spółki przejmowanej) udziały. Na wstępie stwierdzić należy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), w swej treści nie zawiera definicji przychodów, wskazując jedynie przykładowy (otwarty) katalog przysporzeń stanowiących przychody podatkowe. Jednocześnie enumeratywnie wylicza zdarzenia, których zaistnienie nie skutkuje powstaniem przychodów podatkowych. W myśl art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, do przychodów nie zalicza się przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Zatem, w kontekście art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, będzie to oznaczać, że wartość nominalna wydanych Wnioskodawcy udziałów spółki przejmującej nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki akcyjnej przez Spółkę z o.o. po stronie Wnioskodawcy - jako akcjonariusza spółki przejmowanej – nie powstanie przychód podatkowy, zatem na moment połączenia dla wspólnika (Wnioskodawcy) transakcja ta jest neutralna podatkowo. Odroczenie opodatkowania następuje do momentu zbycia udziałów spółki przejmującej (tj. udziałów otrzymanych w wyniku połączenia spółek).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Wskazać jednakże należy, że powołany przez Spółkę art. 12 ust. 4 pkt 12 updop od 1 stycznia 2014 r. otrzymał nowe brzmienie.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, do przychodów nie zalicza się, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną.

Jednakże zmiana brzmienia ww. przepisu nie ma wpływu na rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.