IBPBI/1/4511-44/15/JS | Interpretacja indywidualna

Określenie źródła przychodu właściwego do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego oraz możliwości opodatkowania dochodu z ww. tytułu tzw. „podatkiem liniowym”.
IBPBI/1/4511-44/15/JSinterpretacja indywidualna
 1. licencja
 2. przychód
 3. umowa licencyjna
 4. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodu właściwego do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego oraz możliwości opodatkowania dochodu z ww. tytułu tzw. „podatkiem liniowym” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodu właściwego do opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania licencji na używanie znaku towarowego oraz możliwości opodatkowania dochodu z ww. tytułu tzw. „podatkiem liniowym”.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła prawa z rejestracji w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) do wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego (dalej: „Wspólnotowy Znak”) oraz wzoru wspólnotowego (dalej: „Wspólnotowy Wzór”). Łącznie prawa z rejestracji Wspólnotowego Znaku oraz Wspólnotowego Wzoru dalej nazywane będą łącznie „Prawami”. Prawa zostały udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (t.j. Dz.Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r.) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (t.j. Dz.Urz. UE L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.). Prawa nabyte zostały przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy darowizny i przysługiwały wcześniej małżonkowi. Małżonek Wnioskodawczyni wykorzystywał je w prowadzonej działalności gospodarczej, ale Prawa nie były przez niego amortyzowane. Darowizna Praw nastąpiła po ich rejestracji i została dokonana z majątku odrębnego małżonka do majątku odrębnego Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni nadmienia, że zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do tut. organu podatkowego z zapytaniem, czy może ująć nabyte Prawa w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie Prawa amortyzować zaliczając do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Wnioskodawczyni zadała również pytanie, w jaki sposób powinna ustalić wartość początkową tych Praw. W interpretacji z 4 lipca 2014 r., Znak: IBPBI /1/415-451/14/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził prawo Wnioskodawczyni do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nabytych w drodze darowizny Praw (na potrzeby wniosku nazywanych wówczas Unijnymi WNiP).

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni podjęła decyzję o wykorzystywaniu ww. Praw w prowadzonej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż jeden rok i w związku z tym zamierza ująć nabyte Prawa w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpocząć ich amortyzację. Wnioskodawczyni postanowiła również, że Prawa zostaną udostępnione do używania osobom trzecim na podstawie umów licencyjnych. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej znajduje się dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych.

Wnioskodawczyni upoważniła osoby trzecie (podmioty gospodarcze) do korzystania z Praw, na zasadach określonych w zawieranych (na okres 5 lat) umowach licencyjnych. Wnioskodawczyni wykazuje przychody z tytułu opłat licencyjnych. Opłaty licencyjne są uiszczane przez licencjobiorców w okresach miesięcznych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawczynię.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody z tytułu odpłatnego oddania Praw do używania osobom trzecim na podstawie zawieranych umów licencyjnych, powinny być kwalifikowane przez Wnioskodawczynię do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej...
 2. Czy dochód ustalany przez Wnioskodawczynię w związku z oddaniem Praw do używania osobom trzecim na podstawie zawieranych umów licencyjnych, może być opodatkowany przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu przesłanek formalnych określonych w ww. ustawie...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody z tytułu odpłatnego oddania Praw do używania osobom trzecim na podstawie zawieranych umów licencyjnych, powinny być kwalifikowane do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalej „ustawa PIT”), źródłami przychodów są:

1.stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2.działalność wykonywana osobiście,

3.pozarolniczą działalność gospodarcza,

4.działy specjalne produkcji rolnej,

5.(uchylony),

6.najem, podnajem. dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7.kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c,

8.odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2,

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku. licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,

8a.działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną,

9.inne źródła.

Wykorzystywanie wartości niematerialnych i prawnych (w tym Praw) może mieć zarówno miejsce w ramach działalności gospodarczej (w takim przypadku przychody zaliczane są do źródła jakim jest działalność gospodarcza - art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy PIT) albo w ramach innego rodzaju działań (w którym to przypadku przychody zaliczone są do przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych - art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ustawy PIT).

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskiwane przez nią przychody z tytułu wykorzystywania Praw (przychody uzyskiwane na podstawie umów licencyjnych) powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT, ilekroć w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy PIT.

Treść definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT pozwala przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

 • w celu osiągnięcia dochodu – przy czym, nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,
 • w sposób ciągły - jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć, jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Przy czym, o ciągłości nie przesądza prowadzenie danej działalności przez np. kilka lat, lecz powtarzalność (stałość) podejmowanych działań,
 • w sposób zorganizowany - co oznacza, że podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Przychody z działalności gospodarczej zostały zdefiniowane w art. 14 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej zaliczono przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpłatne udostępnienie Praw na podstawie umowy licencyjnej zawieranej na okres kilku lat z innym podmiotom gospodarczym, powinno być uznane za prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że odpłatne udostępnienie Praw związane jest z koniecznością podejmowania przez Wnioskodawczynię szeregu dodatkowych czynności potwierdzających stały i profesjonalny charakter wykonywania działalności, np. zawarcia umów licencyjnych, prowadzenia dokumentacji księgowej określającej uzyskiwane przychody i uwzględniającej poniesione koszty, itp. Tego rodzaju działania nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawczyni, czynności polegające na licencjonowaniu Praw są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że nabyte Prawa będą przez nią wykorzystywane dłużej niż rok (zawarła umowy licencyjne zobowiązując się do licencjonowania Praw w okresie pięciu lat). Prawa, po ich wpisie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegają amortyzacji.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, Prawa są składnikiem majątku związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W związku z tym, przychody uzyskiwane z tytułu oddania Praw do odpłatnego używania osobom trzecim (w związku z zawarciem umów licencyjnych) są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej (zwłaszcza, że przychody osiągane z tego tytułu nie są ujęte w katalogu przychodów nie zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, który zawarty jest w art. 14 ust. 3 ustawy PIT)

Wykorzystywanie składników majątku, w tym wartości niematerialnych i prawnych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, generuje przychód z tej działalności, który winien być opodatkowany na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawczyni, wyraźnie potwierdza to ustawodawca, gdyż w ustawie PIT brak jest przepisu, który ograniczałby możliwość zakwalifikowania przychodów związanych z oddaniem Praw do korzystania osobom trzecim na podstawie umowy licencyjnej, do przychodów z działalności gospodarczej.

Powyższe potwierdza Minister Finansów m.in. w komunikacie z 5 marca 2014 r., zamieszczonym na stronie www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty, w którym stwierdził, że (...) twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich (...) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej.

Podsumowując, Wnioskodawczyni uważa, że uzyskiwane przez nią przychody z tytułu oddania Praw do używania, stanowią przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W związku z tym, uzyskiwane przychody powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach przewidzianych dla pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustalany przez nią dochód powstały w związku z oddaniem Praw do używania osobom trzecim na podstawie zawieranych umów licencyjnych, może być opodatkowany przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu przesłanek formalnych określonych w ww. ustawie.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy PIT, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z art. 9a ust. 3 ustawy PIT wynika, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy PIT i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT oraz odsetek za zwlokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód ustalony przez nią w związku z oddaniem Praw do używania osobom trzecim na podstawie zawieranych umów licencyjnych, może zostać opodatkowany przy zastosowaniu stawki 19%, o której mowa w art. 30c ust. 1 ustawy PIT, po spełnieniu przesłanek formalnych określonych w ww. ustawie (w szczególności po wyborze takiej formy opodatkowania, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy PIT).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Wskazać należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.