IBPBI/1/4511-227/15/JS | Interpretacja indywidualna

Moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.
IBPBI/1/4511-227/15/JSinterpretacja indywidualna
  1. akcjonariusz
  2. przychód
  3. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obywatelem Polskim, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zamierza przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę na terenie Polski, w charakterze akcjonariusza uprawnionego do udziału w zyskach stosownie do zapisów umowy tej spółki; przykładowo Wnioskodawca przystąpi do spółki przez nabycie akcji (odpłatne lub nieodpłatne) lub wniesienie wkładu i objęcie akcji. Będzie to spółka komandytowo-akcyjna, której rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w 2013 r., zakończy się w III lub IV kwartale 2015 r. Spółka komandytowo-akcyjna powstała w III lub IV kwartale 2013 r., jednak do 12 grudnia 2013 r. i po tym dniu, nie dokonała zmiany roku obrotowego. W momencie powstania spółki, do której zamierza przystąpić Wnioskodawca oraz do końca 2013 r., żadnym ze wspólników tej spółki nie była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych) lub spółka osobowa, której wspólnikiem była osoba fizyczna. Przedmiotowa spółka komandytowo-akcyjna w 2015 r. stanie się wspólnikiem spółki komandytowej mającej siedzibę w Polsce, w charakterze jej komandytariusza uprawnionego do udziału w zyskach stosownie do zapisów umowy tej spółki. Przystąpienie spółki komandytowo-akcyjnej do spółki komandytowej może mieć miejsce nieznacznie przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza lub po tym fakcie.

W szczególności, w okresie od momentu przystąpienia przez spółkę komandytowo-akcyjną do spółki komandytowej, aż do końca roku obrotowego i podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej (w III lub IV kwartale 2015 r.) opisana spółka komandytowa będzie osiągać przychód ze swojej działalności. Przychód ten będzie przysługiwał wspólnikom spółki komandytowej (w tym również spółce komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszem będzie Wnioskodawca) stosownie do właściwych zapisów umowy spółki komandytowej. Pośrednio za beneficjenta przychodu spółki komandytowej będzie można uznać więc również Wnioskodawcę, jako akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, uprawnionego do części zysku tej spółki, na który to zysk składa się część zysku spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w okresie posiadania przez Wnioskodawcę statusu uprawnionego do części zysku akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, ale w trakcie roku obrotowego i podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczętego w 2013 r. (mając na uwadze, że spółka komandytowo-akcyjna w tym okresie uzyskiwać będzie opisane w zdarzeniu przyszłym przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej), przychód związany z osiągniętym w tym okresie przychodem spółki komandytowo-akcyjnej (zawierającym w odpowiedniej części przychód spółki komandytowej) po stronie Wnioskodawcy powstanie:

  1. w momencie osiągnięcia przychodu przez spółkę komandytowo-akcyjną (w tym w momencie osiągnięcia przychodu przez spółkę komandytową), czy
  2. jedynie w momencie otrzymania dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej (tj. powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub - jeśli zostanie wskazany w uchwale - w dniu dywidendy), w tym niezależnie od momentu osiągnięcia przychodu przez spółkę komandytową...

Zdaniem Wnioskodawcy, do jego dochodów z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, a pośrednio w spółce komandytowej, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, do dnia zakończenia roku podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczętego w 2013 r. (co nastąpi w III lub IV kwartale 2015 r.) należy stosować właściwe przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Powyższy wniosek wynika z zastosowania do przedmiotowej spółki komandytowo-akcyjnej art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387 - dalej: „ustawa nowelizująca”). W art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawodawca wskazał, że podmiotowość prawnopodatkową w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, spółki komandytowo-akcyjne uzyskują począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, zaczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zdaniem Wnioskodawcy, oznacza to zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania dla wspólników tych spółek komandytowo-akcyjnych, które obrały inny, niż kalendarzowy rok obrotowy, tj. do końca obecnie trwającego roku obrotowego.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, nie ma zastosowania do Wnioskodawcy art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. Na mocy art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w zmienionym brzmieniu należy stosować od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. (który przypadnie w III lub IV kwartale 2015 r.) i dopiero wtedy spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, regulacje obowiązujące spółki komandytowo-akcyjne do dnia 31 grudnia 2013 r., na mocy ustawy nowelizującej, należy stosować do końca trwającego roku obrotowego i podatkowego w spółce komandytowo-akcyjnej. W szczególności zastosowanie będzie miała zasada transparencji podatkowej; w związku z brakiem podmiotowości prawnej spółki komandytowo-akcyjnej, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego będą regulować wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Wnioskodawca będzie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, która z kolei będzie komandytariuszem w spółce komandytowej. W przedstawionym stanie, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (z tytułu uczestnictwa spółki komandytowo-akcyjnej w spółce komandytowej) pośrednio mogą spoczywać na Wnioskodawcy.

W zakresie momentu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę, zastosowanie znajdzie stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-l25.

Wnioskodawca w pełni podziela przedstawiony w ww. interpretacji ogólnej tok rozumowania, podnoszone argumenty oraz przyjęte wnioski. Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody uzyskane z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej uważa się należne przychody choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „przychód należny”. W ślad zatem za orzecznictwem sądów administracyjnych sięgnąć należy do znaczenia tego określenia na gruncie wykładni językowej, a także na gruncie przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, które kształtują relacje akcjonariusza ze spółką komandytowo-akcyjną, w zakresie jego prawa do udziału w zyskach. Zgodnie zaś z art. 347 § 1, w związku z art. 126 § 1 pkt 2 Ksh, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, przy czym zgodnie z art. 348 § 2 Ksh, uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są na mocy wyżej wskazanych przepisów akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku lub akcjonariusze którym przysługiwały akcje na dzień dywidendy. Zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą – stosownie do art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w okresie posiadania przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, w trakcie roku obrotowego i podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczętego w 2013 r. (mając na uwadze, że spółka komandytowo-akcyjna w tym okresie uzyskiwać będzie opisane w zdarzeniu przyszłym przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej), przychód po stronie Wnioskodawcy związany z osiągniętym w tym okresie przychodem spółki komandytowo-akcyjnej (zawierającym w odpowiedniej części przychód spółki komandytowej) powstanie dopiero w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej (tj. powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy lub - jeśli zostanie wskazany w uchwale - w dniu dywidendy). W szczególności, bez znaczenia w tym zakresie będzie moment osiągnięcia przychodu przez spółkę komandytową.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Na wstępie zauważyć należy, że stosownie do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz zadanego pytania (wyznaczających zakres wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia dotycząca określenia momentu uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej. W konsekwencji, przedmiotem tej interpretacji nie jest kwestia poprawności zastosowania przez spółkę komandytowo-akcyjną art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Wskazanie Wnioskodawcy, że (...) nie ma zastosowania do Wnioskodawcy art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej. Na mocy przepisu art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w zmienionym brzmieniu należy stosować od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. (który przypadnie w III lub IV kwartale 2015 r.) i dopiero wtedy spółka komandytowo-akcyjna stanie się podatnikiem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (...), przyjęto za element opisu zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej „Ksh”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 125 Ksh, spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej (art. 147 § 1 Ksh).

Zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 Ksh, w zakresie stosunku prawnego akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej. Konsekwencją tej regulacji jest to, że na podstawie art. 347 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Ksh, prawo do udziału w zysku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej powstaje dopiero po wykazaniu tego zysku w sprawozdaniu finansowym spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta i jego przeznaczeniu przez zgromadzenie wspólników, do wypłaty akcjonariuszom. Przy czym, na mocy art. 348 § 2 Ksh, uprawnionymi do dywidendy za dany rok podatkowy są akcjonariusze, którym przysługiwało prawo do akcji w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 347 § 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Powyższe oznacza, że z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, jej wspólnik będący akcjonariuszem otrzymać może przychód w postaci dywidendy (względnie zaliczki na poczet dywidendy) będącej przypadającą na niego częścią zysku, przy czym wypłata ta nastąpi po zakończeniu roku, w którym zysk zostanie wypracowany. Otrzymanie dywidendy uzależnione jest jednak od uchwały walnego zgromadzenia i posiadania statutu akcjonariusza w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (bądź w dniu dywidendy). Dopiero w momencie podjęcia uchwały akcjonariusz uzyska wierzytelność o wypłatę dywidendy.

Spółka komandytowo-akcyjna (jako spółka nieposiadająca osobowości prawnej) nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Dochód tej spółki nie stanowi zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, jako działalność zarobkowa:

  1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1i ww. ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust.1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Oznacza to, że przychód akcjonariusza z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej (do końca roku podatkowego, w którym spółka nie zostanie objęta regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) powstanie w dniu otrzymania dywidendy (bądź zaliczki na poczet dywidendy) i w wysokości przyznanej mu dywidendy (zaliczki), która stanowi jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, rozpatrując kwestię zasad opodatkowania akcjonariusza niebędącego komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, nie można pomijać jego szczególnego statusu na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odmiennego od statusu komplementariusza tej spółki, a także wspólników pozostałych spółek osobowych. W przeciwieństwie bowiem do innych kategorii wspólników spółek osobowych, ww. akcjonariuszowi spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje udział w zysku spółki jedynie w przypadku, gdy właściwe organy spółki podejmą, w trybie uregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, stosowną uchwałę o podziale zysku i przyznaniu jego części akcjonariuszom, np. w postaci dywidendy.

Jednocześnie wymaga podkreślenia, że w uchwale z 20 maja 2013 r. (sygn. akt II FPS 6/12) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero z chwilą wypłaty na jego rzecz dywidendy. Zatem akcjonariusz niebędący komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej - zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, która uformowała się po uchwale NSA - jest opodatkowany na poziomie wypłaconej mu dywidendy, która stanowi jego przychód w dacie jej otrzymania. Kategorię przychodu (dochodu) z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy odnieść wyłącznie do otrzymanej wypłaty zysku (wypłaconej dywidendy). Jednocześnie nie „przypisuje on sobie” na bieżąco przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej; przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazujący przyporządkowywanie wspólnikom spółek osobowych przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej na bieżąco, nie ma do niego zastosowania w takiej formie, jak do innych wspólników. W konsekwencji, pozostałe przepisy, które są nierozerwalnie związane z systemem rozliczenia określonym w tym przepisie nie mają zastosowania do przychodów wskazanego wspólnika.

Powyższe stanowisko, zgodnie z którym, datą powstania przychodu akcjonariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej jest dzień otrzymania dywidendy, zostało również wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 25 listopada 2013 r. Znak: DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13. W interpretacji tej wskazano, że wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 11 maja 2012 r. Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-12, na którą powołuje się Wnioskodawca, utraciły swoją aktualność.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że w okresie posiadania przez Wnioskodawcę statusu akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, ale w trakcie roku obrotowego i podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej rozpoczętego w 2013 r. (mając na uwadze, że spółka komandytowo-akcyjna w tym okresie uzyskiwać będzie opisane w zdarzeniu przyszłym przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej), przychód związany z osiągniętym w tym okresie przychodem spółki komandytowo-akcyjnej (zawierającym w odpowiedniej części przychód spółki komandytowej) po stronie Wnioskodawcy powstanie w dniu otrzymania dywidendy (bądź zaliczki na poczet dywidendy), który wbrew stanowisku Wnioskodawcy nie należy utożsamiać z dniem powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy, czy też ze wskazanym w uchwale dniem dywidendy, lecz z faktycznym otrzymaniem dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) lub jej postawieniem do dyspozycji Wnioskodawcy.

Z tego też powodu, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.