IBPBI/1/415-799/14/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej.
IBPBI/1/415-799/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. przychód z działalności gospodarczej
  3. zbycie nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym 8 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-799/14/AB, IBPP2/443-653/14/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 8 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu używanymi samochodami (głównie osobowymi) oraz naprawy samochodów. W dniu 20 października 2000 r. wraz z żoną nabył prawo wieczystego użytkowania dwóch działek oraz 1/4 udziału w prawie wieczystego użytkowania jednej działki. Powyższe działki małżonkowie przeznaczyli pod budowę salonu samochodowego. Decyzja ta została potwierdzona wpisaniem prawa wieczystego użytkowania powyższych działek do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej dla celów działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń na ww. działkach wybudowany został salon samochodowy, który po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 27 października 2004 r. został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a następnie był amortyzowany. Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowiły nakłady (w kwocie netto) poniesione na jego wybudowanie, ustalone na podstawie dokumentów źródłowych, tj. faktur.

W grudniu 2007 r. Wnioskodawca przekazał prawo wieczystego użytkowania ww. działek oraz salon samochodowy na potrzeby osobiste małżonków w celu oddania tej nieruchomości w najem. W tym celu Wnioskodawca dokonał stosownych adnotacji w ewidencji środków trwałych. W 2013 r. (w imieniu małżonków) Wnioskodawca podpisał pierwszą umowę najmu. Obecnie małżonkowie rozważają sprzedaż całej nieruchomości.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania ww. działek zabudowanych salonem samochodowym będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych...

(pytanie oznaczonego we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. – dalej: „u.p.d.o.f.”), źródło przychodów stanowi odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 (który w niniejszej sytuacji nie ma zastosowania) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f , przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c (który w niniejszej sytuacji nie ma zastosowania).

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że zbycie nieruchomości może rodzić zobowiązanie podatkowe, a przychód może zostać zakwalifikowany do różnych źródeł determinując w ten sposób wyliczenia podatku. W ocenie Wnioskodawcy, przychód uzyskany ze sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z żadnego tytułu, gdyż w opisanym wyżej stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki do wyłączenia przychodu z opodatkowania, z każdego z ww. źródeł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., sprzedaż korzysta ze zwolnienia (winno być: nie jest źródłem przychodu) gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, a zbycie nastąpiło po upływie ww. 5 letniego okresu. W omawianej sytuacji sprzedaż będzie miała miejsce po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Pozostaje więc ustalenie, czy sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, wyłączając możliwość zastosowania wskazanej w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. ulgi. Przychód w związku z wycofaniem składników majątku może powstać, jeśli zostanie on po wycofaniu z działalności gospodarczej odpłatnie zbyty. Zależy to również od tego, kiedy do zbycia dojdzie. Wniosek taki płynie z art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f. Przepis ten stanowi mianowicie, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., z zastrzeżeniem ust. 3 (który w niniejszej sytuacji nie ma zastosowania), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat. A contrario należy wnioskować, że przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy przychód z tytułu opisanego wyżej, planowanego zbycia nieruchomości nie powstanie, jako przychód z:

  • działalności gospodarczej, gdyż upłynie już wówczas sześcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o:f.
  • odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., gdyż stosowanie tego przepisu zostało w tym przypadku wyraźnie przez ustawodawcę wyłączone po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie zauważyć należy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sprzedaż m.in. nieruchomości po upływie określonego w tym przepisie terminu nie generuje przychodu podatkowego, a nie jak wskazano w pytaniu i stanowisku jest zwolniona z opodatkowania. Powyższa nieprawidłowość nie wpływa jednak na ocenę istoty stanowiska Wnioskodawcy przedstawionego w złożonym wniosku, dlatego też odstąpiono od stwierdzenia w tym zakresie nieprawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN, tj. w zakresie dot. pytania oznaczonego we wniosku nr 2, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
IBPBI/1/415-1167/14/AP | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności gospodarczej
IBPBI/1/415-1350/14/KB | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
IPPP2/443-622/14-2/KOM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.