IBPBI/1/415-544/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych realizowanych na rzecz spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca będzie jednocześnie członkiem zarządu stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy dochody z ww. tytułu mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBI/1/415-544/14/ZKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatek liniowy
 3. przychód
 4. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 12 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskiwanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, świadcząc m.in. usługi doradcze w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji oraz usługi doradztwa w zakresie organizacji sprzedaży. Wnioskodawca posiada wiedzę i długoletnie doświadczenie w opisanym wyżej zakresie, a ofertę świadczonych w ramach działalności gospodarczej usług kieruje do nieograniczonego kręgu odbiorców. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza podjąć współpracę ze spółką kapitałową, w której niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej będzie pełnił funkcję członka zarządu.

Pełniąc funkcję w zarządzie spółki Wnioskodawca będzie prowadził sprawy spółki o charakterze zarządczym polegające na: podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki, podejmowaniu uchwał zarządu, bieżącym nadzorze nad pracą podległych pracowników oraz reprezentacji Spółki wobec osób trzecich w zakresie wynikającym z ustalonego w spółce sposobu reprezentacji podmiotu. W związku z pełnioną funkcją w zarządzie Wnioskodawca będzie podejmował decyzje personalne, zatwierdzał umowy handlowe oraz dokonywał czynności rozporządzających majątkiem spółki. Sprawowanie funkcji członka zarządu będzie się odbywało na podstawie aktu powołania przez statutowe organy Spółki, a pobierane z tego tytułu wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca będzie przy tym członkiem wieloosobowego zarządu Spółki.

Usługi doradcze świadczone dla Spółki przez Wnioskodawcę odbywać się będą natomiast na podstawie umowy podpisanej ze Spółką. Umowa ta będzie określać rodzaj świadczonych przez Wnioskodawcę usług, które będą miały charakter doradczy i ekspercki. Zakres tych usług to:

 • opiniowanie kierunków rozwoju produktów,
 • ocena efektywności działań marketingowych,
 • doradztwo w zakresie procesów obsługi klienta,
 • doradztwo w zakresie programów lojalnościowych,
 • doradztwo w zakresie zakupu powierzchni reklamowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług czynności objęte jej zakresem:

 • nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności (Spółki),
 • Spółka nie będzie narzucać czasu pracy i miejsca wykonania usług doradczych,
 • to Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, tzn. będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie wskazanym w umowie.

Dodać należy, że na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie, czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji. Ten zakres czynności będzie wykonywany przez wieloosobowy zarząd Spółki, a sposób podejmowania decyzji w Spółce określać będzie jej statut i regulamin organizacyjny. Natomiast efektem wykonywanych na podstawie wspomnianej wyżej umowy przez Wnioskodawcę usług doradczych będą opinie, wnioski i rekomendacje. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca udzielać będzie również konsultacji i porad.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu umowy o świadczenie usług doradczych realizowanych na rzecz spółki kapitałowej, w której Wnioskodawca będzie jednocześnie członkiem zarządu stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną również we wniosku "ustawą PDOF")...

Czy dochody z działalności gospodarczej opisanej w pytaniu nr 1 mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg 19% stawki (tzw. podatkiem liniowym)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z usług doradczych, które zamierza świadczyć na rzecz Spółki na podstawie odrębnej umowy mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, określona w art. 10 ust. l pkt 3 ustawy PDOF, a dochody z działalności gospodarczej opisanej we wniosku mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy PDOF, 19% stawką.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zakres świadczonych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy usług to:

 • opiniowanie kierunków rozwoju produktów,
 • ocena efektywności działań marketingowych,
 • doradztwo w zakresie procesów obsługi klienta,
 • doradztwo w zakresie programów lojalnościowych,
 • doradztwo w zakresie zakupu powierzchni reklamowych.

Tak opisany zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług pozwala zakwalifikować ww. usługi wg PKWiU 2008 głównie do:

 1. usług badania rynku i podobnych usług - PKWiU - 77.20.1,
 2. projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych - PKWiU - 73.11.13,
 3. usług doradztwa związanego z zarządzaniem strategicznym - PKWiU - 70.22.11,
 4. pozostałych usług doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKWiU - 70.22.3,
 5. usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem - PKWiU - 70.22.13.

Ww. określenie usług, które na podstawie umowy świadczyć będzie Wnioskodawca przesądza o kwalifikacji osiąganych z tego tytułu przychodów do ich źródła określonego w art. 10 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, w jego opinii, nie wpływa na tą kwalifikację fakt równoczesnego pełnienia przez niego funkcji w zarządzie tej Spółki, gdyż z tego tytułu osiągać będzie - na podstawie samego aktu powołania - przychody, o których mowa w art. 10 ust. l pkt 2 ustawy PDOF. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie można bowiem przyjąć, że opisana wyżej umowa na świadczenie usług doradczych, którą planuje zawrzeć ze Spółką jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub umową o podobnym charakterze, co mogłoby zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy PDOF wskazywać na inną kwalifikację przychodów osiąganych na podstawie umowy o świadczenia usług. Opisane w zdarzeniu przyszłym elementy treści umowy, w szczególności zakres przedmiotowy umowy, a także postanowienia dotyczące sposobu wykonywania umowy, odpowiedzialności i ryzyka - wskazują jednoznacznie, że opisane świadczenie usług doradczych stanowić będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami pozarolniczą działalność gospodarczą.

Takie stanowisko jest również poparte klasyfikacją PKWiU, która rozróżnia usługi doradztwa od usług zarządzania, wskazując te ostatnie jako 70.22.17.

Wnioskodawca uważa również, że spełnione są przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy PDOF. Za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się bowiem usługową działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że spełniony został powyższy warunek. W omawianym przypadku nie będzie też miał zastosowania art. 5b ust. 1 ustawy PDOF, przewidujący warunki, których łączne spełnienie powoduje, że pewnych czynności nie można uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego umowa o świadczenie usług przewidywać będzie następujące postanowienia:

 • czynności objęte umową nie będą wykonywane pod kierownictwem zlecającego te czynności,
 • zlecający czynności nie będzie narzucać czasu pracy i miejsca wykonania usług doradczych,
 • to Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z wykonywaniem usług doradztwa, tzn. będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie czynności objętych umową.

Takie uregulowania w umowie wyłączają zatem możliwość zastosowania art. 5b ust. 1 ustawy PDOF. W tym zakresie dodać należy, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług doradczych, a działalność tą kieruje do nieograniczonego kręgu osób. W związku z powyższym to on wyłącznie ponosi ryzyko tej działalności. Ponadto usługi doradcze ze swej natury nie przewidują uwarunkowań, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności zlecającego czynności wobec osób trzecich. Tym samym art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy PDOF nie może mieć w opisywanym przypadku zastosowania.

Reasumując stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy na świadczenie usług doradczych są czynnościami wykonywanymi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę, że przychody z tytułu usług, które zamierza świadczyć dla Spółki na podstawie umowy o świadczenie usług mogą być zgodnie z ustawą PDOF zakwalifikowane do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, dochody z tej działalności - zgodnie z art. 30c ustawy PDOF - mogą być opodatkowane stawką 19%.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2013 r. Znak: IBPBI/1/415-667/13/WRz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl przepisu art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 tej ustawy, zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji lecz z tytułu tej umowy.

Nadmienić należy, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze – przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem – zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą świadcząc usługi doradcze w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji oraz usługi doradztwa w zakresie organizacji sprzedaży. Zamierza podjąć współpracę ze spółką kapitałową, w której również będzie pełnił funkcję członka zarządu. Pełniąc funkcję w zarządzie spółki Wnioskodawca będzie prowadził sprawy spółki o charakterze zarządczym, polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółki, podejmowaniu uchwał zarządu, bieżącym nadzorze nad pracą podległych pracowników oraz reprezentacji Spółki wobec osób trzecich w zakresie wynikającym z ustalonego w spółce sposobu reprezentacji podmiotu. W związku z pełnioną funkcją w zarządzie Wnioskodawca będzie podejmował decyzje personalne, zatwierdzał umowy handlowe oraz dokonywał czynności rozporządzających majątkiem spółki. Sprawowanie funkcji członka zarządu będzie się odbywało na podstawie aktu powołania przez statutowe organy Spółki, a pobierane z tego tytułu wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 7 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast usługi doradcze byłyby świadczone na rzecz Spółki na podstawie stosownej umowy. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi będą miały charakter doradczy i ekspercki, a ich efektem będą opinie, wnioski i rekomendacje. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca udzielać będzie również konsultacji i porad. Na podstawie zawartej umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie czy zarządzanie, w szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności (usług), które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz Spółki, w której będzie również członkiem zarządu wynika szereg czynności, których istotą jest doradztwo.

Na gruncie prawa podatkowego, o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług. W tym też kontekście opierając się na opisie usług doradczych, które Wnioskodawca zamierza świadczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (umowy o współpracy) zawartej ze spółką kapitałową, należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w ramach tej umowy, nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona jest podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze w zakresie opisanym we wniosku, w którym wskazano m.in., że na podstawie ww. umowy Spółka nie powierzy Wnioskodawcy żadnych czynności obejmujących swym zakresem kierowanie czy zarządzanie. W szczególności w zakres umowy nie będzie wchodzić zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i podejmowanie w imieniu Spółki decyzji, można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych tzw. podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (...). W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ze świadczenia usług doradczych tzw. podatkiem liniowym nie ma wpływu fakt, że będzie on pełnił na podstawie powołania funkcję członka zarządu spółki, na rzecz której usługi te będą świadczone. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście i nie są wykonywane na podstawie stosunku pracy, czy też spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w istocie jak wskazano we wniosku, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz Spółki wyłącznie usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody będą mogły być opodatkowane „podatkiem liniowym”, tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.