IBPBI/1/415-1223/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody uzyskane z tytułu prowadzenia łowiska komercyjnego i sprzedaży ryb będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej:

 • przychodów uzyskiwanych z hodowli ryb oraz ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym - jest prawidłowe,
 • przychodów z tytułu opłat za wędkowanie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych z prowadzenia wskazanej we wniosku działalności za przychody z działalności rolniczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej (dalej: Spółka), która nabędzie w drodze aportu gospodarstwo rolne Wnioskodawcy. W skład gospodarstwa wchodzą m.in. grunty rolne o powierzchni około 45 ha. Spółka będzie kontynuować działalność prowadzoną do momentu aportu przez Wnioskodawcę w ramach tego gospodarstwa. Przedmiotem działalności rolniczej Spółki będzie w szczególności hodowla drobiu, owiec i tuczników, uprawa zbóż i kukurydzy. Dodatkowo, w stawach znajdujących się na gruntach gospodarstwa Spółka będzie prowadzić hodowlę ryb. Stawy będą zarybiane na wiosnę, a następnie ryby będą odławiane siecią pod koniec roku w celu sprzedaży klientom. Planowane jest również udostępnianie stawów wędkarzom, w okresie od maja do października. Za wstęp na teren stawów i możliwość łowienia ryb, a także z tytułu sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy pobierane będą opłaty, które będą przeznaczone głównie na utrzymanie stawów w prawidłowym stanie, tj. czyszczenie i zarybienie stawu, koszenie brzegów, itp. Stawy zarybiane będą raz do roku, co najmniej 2 miesiące przed otwarciem ich dla wędkarzy.

Część nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa Spółka będzie, tak jak obecnie Wnioskodawca, wydzierżawiać podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane z tytułu opłat opisanych we wniosku będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane z tytułu opłat opisanych we wniosku nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PDOF”). Zgodnie z tym przepisem, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyłączeniem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalnością rolniczą, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o PDOF, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z kolei art. 2 ust. 3 ustawy o PDOF stanowi, że działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przez gospodarstwo rolne na potrzeby ustawy o PDOF rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym (art. 2 ust. 4 ustawy o PDOF). Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku rolnym (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r., t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381. ze zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W świetle powyższych przepisów prowadzona przez Spółkę hodowla ryb w stawach hodowlanych będzie stanowić działalność rolniczą prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego Spółki. Przychody uzyskane z tej działalności, tj. ze sprzedaży ryb, a także z opłat za wstęp na teren stawów, prawo do łowienia i zakup złowionych ryb, jako przychody z działalności rolniczej, będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy, ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.), za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej, która nabędzie w drodze aportu gospodarstwo rolne Wnioskodawcy. W skład gospodarstwa wchodzą m.in. grunty rolne o powierzchni około 45 ha. Spółka będzie kontynuować działalność prowadzoną przez Wnioskodawcę w ramach tego gospodarstwa do momentu aportu. Przedmiotem działalności rolniczej Spółki będzie w szczególności hodowla drobiu, owiec i tuczników, uprawa zbóż i kukurydzy. Dodatkowo, w stawach znajdujących się na gruntach gospodarstwa, Spółka będzie prowadzić hodowlę ryb. Stawy będą zarybiane na wiosnę, a następnie ryby będą odławiane siecią pod koniec roku w celu ich sprzedaży klientom. Planowane jest również udostępnianie stawów wędkarzom, w okresie od maja do października. Za wstęp na teren stawów i możliwość łowienia ryb, a także z tytułu sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy pobierane będą opłaty, które będą przeznaczone głównie na utrzymanie stawów w prawidłowym stanie, tj. czyszczenie i zarybienie stawu, koszenie brzegów, itp. Stawy zarybiane będą raz do roku, co najmniej 2 miesiące przed otwarciem dla wędkarzy.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, hodowla ryb stanowi działalność rolniczą. Zatem przychody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych pochodzących z własnej hodowli (w tym ze sprzedaży ryb złowionych przez wędkarzy), w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychody z tytułu opłat za wędkowanie (za udostępnianie stawów wędkarzom, tj. za wstęp na teren stawów i możliwość łowienia ryb) nie stanowią przychodów z działalności rolniczej. Wobec tego przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Znaczyć także należy, że jeżeli w związku z udostępnianiem łowiska, Spółka, o której mowa we wniosku będzie świadczyła odpłatnie inne usługi, to uzyskane z tego tytułu dochody nie będą dochodem z działalności rolniczej i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej:

 • przychodów uzyskiwanych z hodowli ryb oraz ich sprzedaży w stanie nieprzetworzonym - jest prawidłowe,
 • przychodów z tytułu opłat za wędkowanie - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.