IBPBI/1/415-1194/13/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody uzyskane z tytułu otworzenia i osobistego prowadzenia łowiska komercyjnego (specjalnego) i ewentualnej sprzedaży ryb będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 listopada 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych z prowadzenia wskazanej we wniosku działalności za przychody z działalności rolniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych z prowadzenia wskazanej we wniosku działalności za przychody z działalności rolniczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W miejscowości X na działce rolnej o pow. 4,07 ha będącej własnością kolegi Wnioskodawcy znajduje się staw o pow. około 3,5 ha. Staw ten istnieje od około 10 lat i od tego czasu też czasu hodowane są w nim różnego rodzaju ryby słodkowodne. Zarybienia stawu prowadzone były corocznie we własnym zakresie, a ryby służyły do nieodpłatnego i rekreacyjnego ich połowu przez grupę przyjaciół, na wędki. Ryby nie były zabierane z łowiska. Przez cały ten okres hodowane ryby dokarmiane były naturalnym pożywieniem, osiągając dość znaczne rozmiary. W chwili obecnej populację ryb w przeważającej części stanowią karpie, leszcze i karasie, ale są też i inne gatunki. W dniu 1 grudnia 2013 r. Wnioskodawca stanie się wyłącznym dzierżawcą całego terenu ze stawem, a od początku kwietnia 2014 r. zamierza na stawie otworzyć i jednoosobowo prowadzić komercyjne łowisko wędkarskie dla okolicznych mieszkańców. Wnoszone przez wędkujących opłaty za wędkowanie i ewentualne kupno ryb będą stanowić jego przychód (nie wiadomo czy zysk), z którego będzie rekompensował koszty swojej pracy związanej z dostosowaniem łowiska i jego utrzymaniem (koszenie skarp, utrzymanie czystości, wynajem toalet, zarybianie i inne). Wnioskodawca, jako właściciel (winno być dzierżawca) i obsługa na łowisku będzie przebywał od świtu do zmroku. Kolejne zarybienie łowiska planuje w jesieni 2014 r., już po jego zamknięciu dla wędkujących, a więc na kilka miesięcy przed kolejnym jego otworzeniem w 2015 r. Wnioskodawca nadmienia, że jest emerytem i pobiera emeryturę z zakładu emerytalno-rentowego M.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody uzyskane z tytułu otworzenia i osobistego prowadzenia łowiska komercyjnego (specjalnego) i ewentualnej sprzedaży ryb będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w okresie od początku kwietnia do końca września...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność związana z hodowlą ryb i przyszłym prowadzeniem łowiska specjalnego (komercyjnego) na stawie, którego dzierżawcą będzie od grudnia 2013 r. (na którym hodowla ryb dla własnego użytku prowadzona jest od około 10 lat) i uzyskiwanie przychodu z tytułu opłaty za wędkowanie od wędkarzy i sprzedaż im ryb, powinna być uznana za działalność rolniczą, nie podlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy, ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.), za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że od grudnia 2013 r. Wnioskodawca stał się dzierżawcą działki rolnej o pow. 4,07 ha, na której znajduje się staw o pow. około 3,5 ha, a od początku kwietnia 2014 r. zamierza otworzyć i jednoosobowo prowadzić na stawie komercyjne łowisko wędkarskie dla okolicznych mieszkańców. Wnoszone przez wędkujących opłaty za wędkowanie i ewentualne kupno ryb będą stanowić jego przychód, z którego będzie rekompensował koszty swojej pracy związanej z dostosowaniem łowiska i jego utrzymaniem (koszenie skarp, utrzymanie czystości, wynajem toalet, zarybianie i inne).

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, hodowla ryb stanowi działalność rolniczą. Zatem przychody ze sprzedaży ryb nieprzetworzonych pochodzących z własnej hodowli oraz z tytułu opłat za wędkowanie, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zaznaczyć należy, że w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli (zarybiania), jeżeli okres przetrzymywania ryb, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, to przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takich okolicznościach dochód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazać także należy, iż jeżeli w związku z udostępnianiem łowiska, Wnioskodawca będzie świadczył odpłatnie inne usługi uzyskane z tego tytułu dochody nie będą dochodem z działalności rolniczej i będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.