IBPBI/1/415-1167/14/AP | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy praw ochronnych do znaków towarowych, o których mowa we wniosku.
IBPBI/1/415-1167/14/APinterpretacja indywidualna
  1. dzierżawa
  2. licencja
  3. przychód
  4. przychód z działalności gospodarczej
  5. spółka jawna
  6. spółka osobowa
  7. wspólnik
  8. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura, uzupełnionym 29 września i 1 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy praw ochronnych do znaków towarowych, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych z tytułu dzierżawy praw ochronnych do znaków towarowych, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-806/14/AP wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 września i 1 października 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Drugim wspólnikiem jest jego syn. Prawa i obowiązki wspólników w spółce są równe. Udziały w zysku wynoszą po połowie. Dochody uzyskane z udziałów w spółce wspólnicy opodatkowują według „stawki liniowej”.

Spółka jawna zamierza nabyć od spółki komandytowo-akcyjnej znaki towarowe za łączną kwotę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych). Spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca nie wytworzyła znaku towarowego będącego przedmiotem obrotu. Znaki towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. Znaki towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a następnie wydzierżawione w ramach prowadzonej przez spółkę osobową działalności gospodarczej za opłatą spółce komandytowej. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres dłuższy niż rok.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 29 września 2014 r., wskazano, m.in. że przedmiotem działalności spółki jawnej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, jest m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z dzierżawy ww. praw Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z tytułu odpłatnej dzierżawy znaku towarowego będą zaliczane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi bowiem art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego; podatnikami są jedynie jej wspólnicy. Z praktycznego punktu widzenia dla prawidłowego ustalenia dochodu wspólników z udziału w spółce konieczne jest uprzednie obliczenie dochodu podatkowego samej spółki, a następnie dopiero "rozbicie" go na wspólników. Przychody z umowy dzierżawy znaków towarowych będzie otrzymywała faktycznie spółka jawna ale to jej wspólnicy będą rozliczali przychód z tego tytułu. Zgodnie z ogólną zasadą przychód w takim przypadku jest przychodem z działalności gospodarczej podatnika i to niezależnie od tego czy wspólnik prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka jawna jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (z pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z powołanego wyżej przepisu wynika zatem, że przychody uzyskane m.in. z dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem dwuosobowej spółki jawnej. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest m.in. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem praw chronionych prawem autorskim. Spółka jawna zamierza nabyć na podstawie umowy sprzedaży od spółki komandytowo-akcyjnej znaki towarowe za łączną kwotę 15.000.000 zł. Ww. znaki towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP i podlegają ochronie prawnej. Znaki towarowe zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki jawnej, a następnie odpłatnie wydzierżawione w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej spółce komandytowej. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres dłuższy niż rok.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro prawa ochronne do znaków towarowych, o których mowa we wniosku, będą składnikami majątku w prowadzonej przez Wnioskodawcę w formie spółki jawnej pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem stanowić będą wartości niematerialne i prawne w tej działalności, odpłatnie wydzierżawione innemu podmiotowi, to przychód uzyskany z dzierżawy tych składników majątkowych będzie przychodem ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku ORD-IN tj. w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.