IBPBI/1/415-1101/14/ŚS | Interpretacja indywidualna

Dot. możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym
IBPBI/1/415-1101/14/ŚSinterpretacja indywidualna
 1. podatek liniowy
 2. przychód
 3. umowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów ze świadczenia wskazanych we wniosku usług do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz możliwości opodatkowania uzyskanych z tego tytułu dochodów tzw. podatkiem liniowym.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której podstawowy zakres obejmuje czynności o charakterze typowo doradczym, czy też eksperckim. W dniu 1 czerwca 2012 r. w ramach prowadzonej działalności zawarł ze Spółką kapitałową umowę o współpracy w zakresie doradztwa w zarządzaniu finansami oraz controllingiem Spółki. Wnioskodawca nie jest (ani nigdy nie był) członkiem zarządu Spółki, czy też prokurentem. Nie łączy go ze Spółką też żaden inny stosunek mający charakter umowy o pracę, zlecenia czy też inny o podobnym charakterze. Dotychczas przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej rozliczał na „zasadach ogólnych”. Od następnego roku podatkowego (2015) rozważa możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej z opodatkowania na zasadach ogólnych na liniową 19% formę podatku.

Czynności doradcze wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług doradztwa w zarządzaniu finansami Spółki oraz controllingiem Spółki (dalej: „Umowa”) obejmują w szczególności:

 1. doradztwo w zakresie kontroli kosztów oraz innych zagadnień finansowych,
 2. audyt, modyfikację, wdrożenie i stały nadzór nad działaniami zmierzającymi do zapewnienia prawidłowego poziomu płynności finansowej Spółki m.in. poprzez terminowe regulowanie zobowiązań i spływ należności,
 3. doradztwo i nadzór w zakresie funkcjonowania systemu controllingu w Spółce,
 4. formułowanie i proponowanie zasad polityki finansowej Spółki w sposób umożliwiający zapewnienie dodatniego wyniku finansowego Spółki z działalności operacyjnej oraz finansowej,
 5. raportowanie i nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Spółki,
 6. analizę spływu należności oraz przeprowadzanie działań windykacyjnych w imieniu Spółki,
 7. kontakt, przygotowanie i opiniowanie umów z bankami i firmami ubezpieczeniowymi w zakresie świadczonych przez te podmioty usług na potrzeby Zleceniodawcy,
 8. doradztwo i nadzór nad rzetelnością i poprawnością giełdowych raportów śródrocznych i rocznych w zakresie informacji finansowych w nich zawartych,
 9. analizę rynku walut oraz aktywnej polityki zabezpieczeń pozycji wyrażonych w walutach obcych,
 10. opracowywanie analiz, sprawozdań w tym dotyczących sytuacji finansowo - ekonomicznej, struktury zobowiązań i należności oraz raportów controllingowych na potrzeby Zarządu Spółki.

Zakres świadczonych usług, o których mowa powyżej, wynika z posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych i zdobytego doświadczenia. Zgodnie z zawartą umową Wnioskodawca działa w sposób niezależny, na podstawie własnej oceny co do sposobu i środków potrzebnych do realizacji usług. Wnioskodawca może powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z umowy osobie trzeciej. Ponosi również pełne ryzyko gospodarcze oraz wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy. W ramach swoich obowiązków zobowiązany jest dokładać należytej staranności wymaganej w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Umowa przewiduje również kary umowne w przypadku naruszeń postanowień zawartych w umowie, jak również daje Spółce prawo dochodzenia na drodze cywilnej odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. Wnioskodawca podkreśla, że Umowa o świadczenie usług doradczych nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochody z tytułu usług określonych w umowie o świadczenie usług doradczych, wykonywanych przez Wnioskodawcę będą mogły być opodatkowane na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stawki liniowej 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez niego z tytułu opisanej umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki, stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako takie będą mogły być rozliczane w oparciu o art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: ustawa PIT), tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy PIT, dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy PIT, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% podatkiem liniowym dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu ustalenia, jaką stawką podatkową można opodatkować przychody z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych, istotnym jest zatem ustalenie, czy czynności świadczone w ramach wskazanej umowy można uznać za czynności wykonywane w ramach prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych -prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Powołany powyżej art. 5a pkt 6 ustawy PIT, określa m.in., że poza pewnymi wyjątkami, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność usługową zarobkową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły. Zdaniem Wnioskodawcy, z opisanego stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki spełnia przytoczony warunek. Wnioskodawca pragnie podkreślić, że czynności doradcze na rzecz Spółki są świadczone w ramach prowadzonej w sposób zorganizowany i wykonywanej w sposób ciągły (od czasu zarejestrowania) działalności gospodarczej. Usługi doradcze, podobnie jak inne czynności wykonywane w ramach działalności, będą świadczone w imieniu Wnioskodawcy, na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko. Wystawia na Spółkę faktury za świadczone usługi w kwocie określonej w umowie pomiędzy stronami. Sposób wykonania przez niego usług jest uzależniony od charakteru zleconych czynności. Metoda świadczenia usług wyznaczana jest przez standardy przyjęte przy wykonywaniu tego rodzaju usług. Na podstawie zapisów umowy przy realizacji zleceń na rzecz Spółki działa niezależnie na podstawie własnej oceny sposobu i środków potrzebnych do wypełnienia danego zlecenia przy uwzględnieniu oczekiwań i sugestii Spółki. Umowa nie zastrzega limitów czasu pracy oraz miejsca świadczenia usług. Wnioskodawca podkreśla, że ponosi pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności w ramach, której świadczy usługi doradcze na rzecz Spółki. Ponosi także odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy świadczeniu usług (podwykonawcy).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe uwagi dotyczące sposobu świadczenia przez niego usług doradczych na rzecz Spółki wskazują, że te usługi są wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika to zarówno z charakteru świadczonych usług, jak i ze sposobu ich wykonywania, a także uregulowań umowy pomiędzy nim a Spółką.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za usługi świadczone w ramach umowy doradczej należy kwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT i nie podlegają one wyłączeniu na mocy art. 5a pkt 6 tej ustawy.

Wyłączenie zawarte w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, obejmuje m.in. przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymienione zostały w art. 13 ustawy PIT. W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 ustawy PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Taka kwalifikacja przychodów określonych w art. 13 pkt 7 i 9 wynika przede wszystkim z osobistego charakteru czynności powiązanych z pełnieniem funkcji zarządczych w przedsiębiorstwie. Funkcje i czynności zarządcze dotyczą określonej osoby i tym, samym mogą być wykonywane jedynie przez tę osobę.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że usługi świadczone w ramach umowy doradczej nie mają charakteru usług o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnych charakterze, a tym samym dochody z tytułu czynności wykonywanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług doradczych nie stanowią ani dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT, ani dochodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe dochody stanowią dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako takie będą mogły być rozliczane w oparciu o art. 30c ustawy PIT, tj. przy zastosowaniu 19% liniowej stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślić należy, że jako istotny element opisu zdarzenia przyszłego przyjęto wskazaną w jego opisie okoliczność, że umowa świadczenia usług doradczych nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani też umowy o podobnym charakterze. Tym samym nie podlegała ocenie ta część stanowiska, która odnosi się do charakteru umowy o świadczeniu usług doradztwa, w kontekście przesłanek zawartych w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W toku postępowania interpretacyjnego Organ nie jest bowiem uprawniony do interpretowania opisu zdarzenia przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.