IBPB-2-2/4511-145/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Sposób opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji.
IBPB-2-2/4511-145/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. objęcie (nabycie)
 4. papier wartościowy
 5. przychód
 6. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 1 maja 2015 r., który w tym samym dniu wpłynął do Organu drogą elektroniczną oraz jego uzupełnieniem otrzymanym 4 maja 2015 r. oraz 7 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji:

 • w części dotyczącej powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.
 • w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 maja 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia akcji.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 29 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-145/15/MZM wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 7 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1 kwietnia do 31 października 2014 r. Wnioskodawca pracował na podstawie umowy o pracę w Singapurze. Za ten okres zapłacił podatek dochodowy w Singapurze. Przez pozostały okres 2014 r. Wnioskodawca płacił podatki w Polsce. Pracując w Singapurze, Wnioskodawca objął nieodpłatnie w maju 2014 r. akcje firmy (pracodawcy Wnioskodawcy) – E. – spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Zgodnie z prawem podatkowym Singapuru Wnioskodawca zapłacił w Singapurze podatek od wartości rynkowej objętych nieodpłatnie akcji. W Singapurze płaci się podatek z chwilą przyznania akcji, a nie tak jak w Polsce w momencie ich zbycia. Nabyte akcje nie były i nie są elementem wynagrodzenia Wnioskodawcy na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z umową nabycia akcji ich realizacja, czyli ich zbycie może następować w rocznicę ich przyznania, tzn. odpowiednio po 25% wartości, co roku, począwszy od 12 maja 2015 r. Wnioskodawca pomiędzy 12 maja a 31 grudnia 2015 r. planuje odpłatnie zbyć 25% przyznanych akcji. W tym okresie Wnioskodawca będzie płacił podatki w Polsce.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca ma rację sądząc, że z chwilą zbycia akcji powstanie obowiązek podatkowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu kapitałowego, czy jego interpretacja jest prawidłowa...
 2. Czy z racji tego, że w Singapurze Wnioskodawca zapłacił już podatek od wartości rynkowej nieodpłatnie nabytych akcji oznacza, że podatek zapłacony (z tytułu przyznania akcji), w Singapurze może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji i tym samym obniżyć podatek zapłacony w Polsce (zgodnie z umową pomiędzy Polską i Singapurem o unikaniu podwójnego opodatkowania)...
 3. Co jeśli wartość 19% (polskiego) podatku naliczonego od 25% wartości akcji jest niższa od wartości podatku zapłaconego w Singapurze (naliczonego od 100% wartości akcji) a jest to zdarzenie bardzo prawdopodobne... Czy w takim przypadku można zaistniałą różnicę rozliczyć, tj. pomniejszyć o tę różnicę podatek w Polsce w kolejnym roku, w momencie zbycia kolejnych 25% akcji, to jest po 12 maja 2016 r....

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, z chwilą sprzedaży akcji powstanie obowiązek podatkowy w wysokości 19% z uzyskanego przychodu kapitałowego.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek zapłacony w Singapurze stanowi koszt uzyskania przychodu i jako taki powinien być brany pod uwagę w przypadku naliczania podatku należnego w Polsce tak, aby unikać podwójnego opodatkowania.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, jest to logiczne, aby zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa pomiędzy Polską a Singapurem) podatek zapłacony w Singapurze (tytułem nabycia akcji), zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu kapitałowego ze sprzedaży akcji. Ponadto Wnioskodawca uważa, że nie można zaistniałej różnicy rozliczyć, tzn. nie można pomniejszyć o tę różnicę podatku należnego w Polsce w kolejnym roku w momencie zbycia kolejnych 25% akcji, to jest po 12 maja 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy – za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 2a cyt. ustawy – osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie ciążącego na nim obowiązku podatkowego. Inaczej mówiąc, od miejsca zamieszkania zależy czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Natomiast jeśli podatnik ma miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce płaci podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca od 1 kwietnia do 31 października 2014 r. pracował na podstawie umowy o pracę w Singapurze i za ten okres zapłacił podatek dochodowy w Singapurze. Z kolei przez pozostały okres 2014 r. Wnioskodawca płacił podatki w Polce. Pracując w Singapurze w maju 2014 r. objął nieodpłatnie akcje firmy swojego pracodawcy – spółki E. notowanej na giełdzie nowojorskiej. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z prawem podatkowym Singapuru zapłacił tam podatek od wartości rynkowej objętych nieodpłatnie akcji. Nabyte akcje nie były i nie są elementem wynagrodzenia Wnioskodawcy, które otrzymuje na podstawie umowy o pracę. Następnie pomiędzy 12 maja a 31 grudnia 2015 r. Wnioskodawca planuje odpłatnie zbyć część akcji (25%) i w tym okresie również będzie on płacić podatki w Polsce.

W obliczu podanego przez Wnioskodawcę opisu wniosku Organ przyjął, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy) w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia dotycząca zasad opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieodpłatnie nabytych akcji spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej.

Niewątpliwie w momencie sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej uzyska on przychód z odpłatnego zbycia akcji, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z powyższego przepisu wynika, że dopiero z chwilą sprzedaży akcji ustala się koszty, które warunkują ich nabycie oraz sprzedaż. W praktyce istotną przesłanką zaliczenia poniesionego przez podatnika wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo- skutkowego między tym wydatkiem, a osiągniętym przychodem.

Przy zbyciu akcji nabytych nieodpłatnie, koszty uzyskania przychodu ustala się w oparciu o przepisy art. 23 ust. 1 pkt 38 w związku z art. 22 ust. 1d ustawy.

Artykuł 22 ust. 1d stanowi bowiem, że w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

 1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług

-pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Z treści przepisu art. 22 ust. 1d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie nabytych rzeczy lub praw, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia jest wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a ww. ustawy. Wnioskodawca uważa, że ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część wartości podatku zapłaconego w Singapurze od wartości nieodpłatnie otrzymanych akcji.

Ze stanowiskiem Wnioskodawcy nie można się zgodzić. Należy zauważyć, że istota unikania podwójnego opodatkowania sprowadza się do uniknięcia opodatkowania przez dwa kraje tego samego dochodu. Tymczasem Wnioskodawca zapłacił w Singapurze podatek od nabycia akcji a w Polsce będzie płacił podatek od zbycia akcji. Są to dochody z dwóch różnych źródeł. Uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku Wnioskodawcy mogłoby mieć miejsce gdyby Wnioskodawca zapłacił podatek od nabycia w Singapurze akcji po czym w Polsce musiałby zapłacić podatek od wartości tego samego nieodpłatnego świadczenia. Wówczas zachodziłoby podwójne opodatkowanie. Oba kraje opodatkowałyby ten sam dochód i należałoby zastosować umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Singapurem. Wobec tego podatek zapłacony w Singapurze od wartości nieodpłatnie nabytych tam akcji w żadnym razie nie może być kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych akcji i z żadnego przepisu umowy zawartej 23 kwietnia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. Nr 38, poz. 139) ani umowy zawartej 4 listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 443) obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. nie wynika prawo do zaliczania podatku od kosztów uzyskania przychodu.

Zapłacony w Singapurze podatek nie może być również kosztem uzyskania przychodu w Polsce, gdyż z art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodu m.in. podatku dochodowego. Wnioskodawca wskazał, że za czas pobytu w Singapurze zapłacił podatek dochodowy.

W niniejszej sprawie nie może mieć również miejsca zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wartości nieodpłatnego świadczenia czyli wartości otrzymanych akcji w oparciu o cytowany powyżej przepis art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z tego bowiem wprost, że w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b został określony przychód (...) kosztem uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia (...) jest wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a.

Odnosząc powyższe przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca w Polsce ustalał wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci nieodpalanie nabytych akcji w Singapurze.

Tym samym skoro nie miało miejsca ustalenie dla celów podatkowych w Polsce przychodu – wartości nieodpłatnego świadczenia na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a nie jest możliwe zaliczenie tej wartości do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji w jakiejkolwiek części.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl powyższego artykułu – dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% a na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c (tj. zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym).

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30b ust. 5a – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga dochody, o których mowa w ust. 1, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

W myśl ust. 5b tegoż samego artykułu – w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego dochody, o których mowa w ust. 1, wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zasadę określoną w ust. 5a stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Przepisy art. 30b ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30b ust. 3 ww. ustawy).

Końcowo należy wskazać, że w przedstawionym zdarzeniu zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia akcji znajdą postanowienia nadal obowiązującej umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178), bowiem sprzedaży będą podlegać akcje spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej.

Podsumowując, w momencie sprzedaży nieodpłatnie nabytych akcji spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, który należy zakwalifikować do przychodów z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem podlegać będzie dochód równy przychodowi ze zbycia akcji. W opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia akcji ani podatku zapłaconego w Singapurze ani wartości nieodpłatnie nabytych akcji.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać częściowo za prawidłowe a częściowo za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.