IBPB-2-2/4511-124/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych a następnie objęcia akcji wskutek realizacji praw z tych warrantów.
IBPB-2-2/4511-124/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. objęcie (nabycie)
 3. papier wartościowy
 4. pracownik
 5. program motywacyjny
 6. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w zw. z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych a następnie objęcia akcji wskutek realizacji praw z tych warrantów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych a następnie objęcia akcji wskutek realizacji praw z tych warrantów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest obywatelem polskim, mającym miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka), podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest członkiem zarządu spółki na podstawie stosunku powołania.

Spółka planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego (dalej: Program) skierowanego do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni) opartego o emisję papierów wartościowych – warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. W celu wyemitowania warrantów subskrypcyjnych walne zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych w ramach tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą uczestnicy Programu.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (jedna akcja za jeden warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w przypadku, gdy emisja warunkowa dojdzie do skutku. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba akcji jaką Uczestnik Programu będzie mógł objąć z tytułu warrantów zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoją naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

Warranty będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Podstawą funkcjonowania Programu motywacyjnego będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu.

W okolicznościach wskazanych w Regulaminie Programu (związanych przede wszystkim z zakończeniem stosunku służbowego Uprawnionego ze Spółką) następuje wygaśnięcie jakichkolwiek praw Uprawnionego z warrantu. Uprawniony może jednak zachować uprawnienia z warrantów w przypadku rozwiązania stosunku służbowego ze Spółką w drodze porozumienia stron.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania.
 1. Czy objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach przyszłego Programu skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenia ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji skutkuje powstaniem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Jak ustalić podstawę opodatkowania i jak opodatkowane jest zbycie akcji Spółki uzyskanych w ramach przyszłego Programu...

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach przyszłego Programu nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
 • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 5a pkt 11 ww. ustawy – o ile w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu – papierami wartościowymi są między innymi warranty subskrypcyjne.

Analiza powyższych przepisów pozwala zatem stwierdzić, że jedynie w przypadku zbycia warrantów subskrypcyjnych po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w treści art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy. Jak jednak wynika z zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich.

W związku z powyższym wyjaśnieniem wymaga dodatkowego wskazania, że sam fakt otrzymania przez Uprawnionego warrantów nie będzie się wiązał z powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust.1 ww. ustawy – przychodem podatnika jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość tę określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy, w chwili objęcia warrantów subskrypcyjnych u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na moment otrzymania warrantów nie sposób jest ustalić ich wartości, która mogłaby stanowić podstawę opodatkowania.

Dla określenia czy w przypadku Wnioskodawcy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia z tytułu nabycia warrantów istotna jest ich charakterystyka. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego warranty subskrypcyjne, zgodnie ze swoim charakterem, nie rodzą prawa do dywidendy, praw do głosu na walnym zgromadzeniu, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych. Ponadto, jako że zbywalność warrantów zgodnie z proponowanymi warunkami Programu jest ograniczona tzn. Uprawniony nie ma prawa ich zbywania na rzecz osób trzecich, przychód z nieodpłatnego świadczenia nie powstaje, gdyż nie sposób przyporządkować warrantom rynkowej wartości stanowiącej podstawę do ustalenia przychodu.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 października 2014 r., Znak: IBPBII/2/415-655/14/NG, w której stwierdzono, że: „Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym wyjaśnieniem uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów w ramach programu motywacyjno-lojalnościowego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tytułem przykładu Wnioskodawca przywołał również:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 maja 2014 r., Znak: IPPB2/415-182/14-2/MK,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2013 r., Znak: IPPB2/415-956/12-4/MK,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 lutego 2013 r., Znak: IBPBII/2/415-1455/12/NG,
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 sierpnia 2012 r., Znak: IPPB2/415-469/12-4/MK.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach opisanego we wniosku Programu nie powinno skutkować powstaniem u Uczestników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 maja 2014 r., Znak: IPPB2/415-181/14-2/PW stwierdzono, że „w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrybcyjnych, niemożliwym jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich objęcia przez osoby wskazane przez Podmiot Zarządzający, uniemożliwiać będzie traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy. Uwzględniając powyższą okoliczność, w momencie nieodpłatnego objęcia/nabycia niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych pozwalających na zapis i objęcie nowych akcji – dochód podlegający opodatkowaniu nie powstanie”.

Ad. 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego i uiszczenie ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 12 ww. ustawy – powyższa zasada nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Ponieważ Wnioskodawca został uprawniony do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ustanawiającej Program, sam fakt objęcia akcji nieodpłatnie lub za cenę niższą niż jej wartość rynkowa nie powinien skutkować opodatkowaniem uczestnika podatkiem dochodowym. Moment opodatkowania jest odsunięty w czasie do momentu zbycia akcji, a ewentualny koszt ich objęcia powinien kształtować wysokość kosztów uzyskania przychodów uczestnika obniżających późniejszy dochód ze zbycia akcji.

Wynika to przede wszystkim z funkcji, jaką pełni art. 24 ust. 11 ww. ustawy oraz z faktu, że przepis ten jako warunek odroczenia opodatkowania dochodu uczestnika do momentu zbycia akcji uznaje uprawnienie uczestnika do objęcia akcji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Takie stanowisko znajduje oparcie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lipca 2012 r., Znak: ILPB1/415-407/12-4/AP, z której wynika, że „Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych, w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. W momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – przychód z kapitałów pieniężnych, z którego poszczególni uczestnicy programu winni rozliczyć się osobiście”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2011 r., Znak: IBPBII/2/415-429/11/MW.

Takie stanowisko znajduje również uzasadnienie w orzecznictwie sądów administracyjnych w podobnych sprawach dotyczących instrumentów motywacyjnych. „Do przychodu powstałego na skutek realizacji opcji oraz GSU (tzn. ekwiwalenty akcji o ograniczonej zbywalności) poprzez objęcie akcji stosuje się art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f.” (wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1054/10).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 26 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 1160/13 stwierdził, że „W przypadku objęcia akcji w określonym w czasie, jedynym momentem, w którym powstanie przychód do opodatkowanie będzie, zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f., moment sprzedaży objętych akcji, przy czym przychód ten będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych”.

Z kolei NSA w wyroku z 21 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1268/11 wskazał, że „Przepis art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. nie stanowi definitywnego zwolnienia podatkowego, a jedynie przesuwa w czasie datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu objęcia akcji. Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f. z chwilą zbycia tych akcji powstaje obowiązek opodatkowania przychodu z kapitałów pieniężnych, co w konsekwencji spowoduje opodatkowanie ostatecznego przysporzenia. Jest rzeczą oczywistą, że wartość akcji z dnia objęcia jest jedynie wyceną ich wartości, która się zmienia wraz ze zmianą kursu akcji”.

Podobne stanowisko w stosunku do innych praw uprawniających do objęcia akcji zajął NSA m.in. w wyroku z 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2176/09 oraz w wyroku z 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1410/10.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przywołanym orzecznictwem przesunięcie – na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. – daty opodatkowania do czasu zbycia objętych akcji, ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania (raz na etapie objęcia, a kolejny raz w momencie zbycia akcji) i opodatkowanie ostatecznego przysporzenia, które zrealizuje się w czasie sprzedaży objętych akcji. Samo objęcie akcji poniżej ich wartości rynkowej oznacza jedynie, że wartość obejmowanych akcji jest poniżej ich wartości rynkowej w dniu ich objęcia. Wartość akcji z dnia objęcia jest jednak tylko wyceną wartości akcji, która się zmienia wraz ze zmianą kursu akcji, co oznacza, że na moment objęcia akcji trudno mówić o efektywnym przysporzeniu po stronie Uczestnika, gdyż takie przysporzenie nastąpi efektywnie dopiero w momencie zbycia.

Ad. 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze zbycia akcji kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną przez Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach Programu a wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji. Dochód z odpłatnego zbycia będzie opodatkowany z zastosowaniem 19% stawki podatku, a obowiązek jego rozliczenia ciążył będzie na Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tego tytułu w roku kalendarzowym a kosztami uzyskania tych przychodów, określonymi na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy). W ocenie Wnioskodawcy, przychodem z odpłatnego zbycia akcji będzie ich wartość wyrażona w cenie sprzedaży. Ustalając przychód ze sprzedaży akcji należy – zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 2 ww. ustawy – stosować odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy, który w przypadku, w którym cena odbiega znacznie od wartości rynkowej dla określenia wartości przychodu nakazuje zastosować wartość rynkową.

Kosztami uzyskania przychodów – zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie lub objęcie akcji w tym w szczególności cena emisyjna równa wartości nominalnej akcji uiszczona przez Wnioskodawcę w momencie objęcia akcji wskutek realizacji prawa z warrantów objętych w ramach Programu. Dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z dochodami z innych źródeł przychodów (art. 30b ust. 5 ww. ustawy). Zdaniem Wnioskodawcy, właściwą stawką dla dochodu ze zbycia akcji będzie stawka 19% (art. 30b ust. 1 ww. ustawy), a Wnioskodawca będzie zobowiązany samodzielnie rozliczyć należy podatek od dochodu z tytułu zbycia akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy – jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych
 2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Papierami wartościowymi – w rozumieniu w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz.1391).

Na podstawie przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) o obrocie instrumentami finansowymi – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z powyższych przepisów wynika, że warranty subskrypcyjne stanowią papiery wartościowe, o których mowa w cyt. art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przy czym zgodnie z podaną definicją warranty subskrypcyjne, o których mowa są papierami zbywalnymi i mają być emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Istotę warrantów subskrypcyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

W myśl art. 453 § 2 Kodeksu – w celu podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

Natomiast stosownie do art. 453 § 3 Kodeksu – uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych powinna określać:

 1. uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych;
 2. cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie;
 3. liczbę akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;
 4. termin wykonania prawa z warrantu, z tym że nie może on być dłuższy niż 10 lat

Regulacja dotycząca warrantów subskrypcyjnych w Kodeksie spółek handlowych nie jest rozbudowana. Milczy w temacie zbywalności warrantów subskrypcyjnych. Dlatego w doktrynie podkreśla się, że z regulacji o walorze generalnym należy wywieść niedopuszczalność bezwzględnego zakazu zbywalności warrantów subskrypcyjnych dopuszczając jednakże zastrzeżenia ograniczeń zbywalności warrantów subskrypcyjnych imiennych.

Wnioskodawca twierdzi, że wyemitowane warranty będą papierami wartościowymi.

W pierwszej kolejności należy ustalić jaki skutek dla Wnioskodawcy będzie miało objęcie warrantów.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ww. ustawy – wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie stosunku powołania jest członkiem zarządu spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, która planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego opartego o emisję papierów wartościowych – warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, w tym Wnioskodawca, będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. Wyemitowane warranty będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (jedna akcja za jeden warrant) w przypadku dojścia emisji warunkowej do skutku. Warranty subskrypcyjne, zgodnie ze swoim charakterem, nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji czy innych praw majątkowych ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Ponadto warranty będą podlegały dziedziczeniu. Warranty subskrypcyjne będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych, a prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym, w tym Wnioskodawcy, po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Odnosząc więc powyższe zdarzenie do przywołanych powyżej przepisów wskazać należy, że uczestnicy programu motywacyjnego otrzymają co prawda warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednakże na moment ich otrzymania nie będzie możliwe określenie ich rzeczywistej wartości, która mogłaby stanowić podstawę do oszacowania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Realną wartość warrantu stanowi bowiem nadwyżka wartości rynkowej akcji, do których objęcia uprawniony jest posiadacz warrantu, ponad cenę emisyjną po jakiej osoba uprawniona może objąć akcje w ramach Programu motywacyjnego. Wartości tej nie da się przy tym wycenić na dzień otrzymania warrantów uprawniających do objęcia akcji po cenie emisyjnej. Warranty uprawniają bowiem do objęcia akcji w przyszłości, z natury rzeczy więc na dzień otrzymania warrantów nie jest znana przyszła wartość akcji. W momencie objęcia warrantów nie wiadomo czy cena rynkowa akcji (w chwili konwersji warrantów na akcje) będzie wyższa czy niższa od ceny emisyjnej określonej w programie motywacyjnym (tzn. czy warrant w ostatecznym rozrachunku przyniesie jego posiadaczowi jakąkolwiek korzyść).

Brak konkretnego wymiaru finansowego warrantów w momencie ich przyznania osobom uprawnionym uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 tejże ustawy. W związku z powyższym wyjaśnieniem uznać należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę warrantów w ramach programu motywacyjnego będzie neutralne podatkowo, tzn. w chwili objęcia warrantów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie natomiast do kwestii objęcia akcji wskutek realizacji prawa z warrantu subskrypcyjnego należy wskazać, że co do zasady powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie cytowanego już wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jednakże z treści art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

W myśl art. 24 ust. 12 ww. ustawy – zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Powyższy przepis oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji. Opodatkowanie tej nadwyżki nastąpi dopiero w momencie zbycia akcji.

Na podstawie art. 24 ust. 12a ww. ustawy – przepisy 11 i 12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego.

Wobec tego dochód powstały w momencie realizacji warrantów subskrypcyjnych w wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie będzie podległ opodatkowaniu w dacie objęcia akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji.

Odnosząc się wreszcie do ostatniego pytania o sposób opodatkowania przychodu ze zbycia akcji i ustalenia podstawy tego opodatkowania należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Dochód ze zbycia akcji podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 1 – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 – osiągnięta w roku podatkowym.

Przy czym art. 22 ust. 1f ww. ustawy reguluje sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, a ust. 1g tegoż samego artykułu ww. ustawy w przypadku udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału.

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych za wkład pieniężny należy stosować art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Powyższy przepis konkretyzuje, że to co było faktycznym wydatkiem poniesionym przez podatnika na nabycie (objęcie) akcji, stanowi koszt uzyskania przychodów dopiero przy odpłatnym zbyciu tych akcji a nie w momencie poniesienia owego wydatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca nabędzie warranty subskrypcyjne nieodpłatnie, jednak prawo objęcia akcji wskutek realizacji warrantów będzie przysługiwało mu po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji. Jeżeli zatem Wnioskodawca faktycznie poniesie wydatki na nabycie (objęcie) akcji w postaci zapłaty ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji, to wydatki te będą mogły zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia tych akcji.

W myśl art. 30b ust. 5 ww. ustawy – dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Podsumowując, objęcie warrantów subskrypcyjnych nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu do opodatkowania, gdyż na taki moment nie można ustalić rzeczywistej wartości tych warrantów. Natomiast wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych powstanie u Wnioskodawcy przychód z tego tytułu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednak na mocy art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpi odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Natomiast ustalając w przyszłości dochód z kapitałów pieniężnych z tytułu zbycia akcji Spółki uzyskanych w ramach programu motywacyjnego, Wnioskodawca może obniżyć przychód o wydatki poniesione wcześniej na nabycie (objęcie) zbywanych akcji.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądowych wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia zostały wydane.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.