IBPB-1-3/4510-93/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualne zawarcie ugody cywilnoprawnej co do kwoty objętej notą obciążeniową i uzyskanie na tej podstawie efektywnej zapłaty jedynie części kwoty objętej zakresem noty obciążeniowej, stanowić będzie podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę korekty zeznania podatkowego w podatku od osób prawnych wobec zmniejszenia - poprzez zawarcie ugody cywilnoprawnej - faktycznego przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu noty obciążeniowej?
IBPB-1-3/4510-93/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. korekta przychodu
 2. noty
 3. przychód
 4. ugody
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 26 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 28 maja 2015 r.), uzupełnionym 30 lipca 2015 r., 5 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty przychodów podatkowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 lipca 2015 r. Znak: IBPP1/4512-477/15/DK, IBPB 1-3/4510-93/15/WLK oraz pismem z 26 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-93/15/WLK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 30 lipca 2015 r., 5 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej również Spółką) jest przedsiębiorca zajmującą się produkcją estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, stanowiących biokomponent do produkcji paliw ciekłych jak również estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych stanowiących samoistne biopaliwo ciekłe. W każdym przypadku głównym surowcem do produkcji estrów jest olej rzepakowy.

Olej rzepakowy jest niezbędny do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych zaś jego nabycie zgodnie z przepisami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych winno następować w formie umowy nazwanej tj. umowy dostawy zawieranej na okres 1 roku - okoliczność ta wynika z treści ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Spółka w ramach swoich ustawowych obowiązków zawiera szereg umów na dostawę oleju rzepakowego. Umowy są aneksowane w zależności od ilości nabywanego oleju rzepakowego. Problematyka leżąca u podstaw niniejszej interpretacji ma podłoże w sytuacji wynikłej na gruncie realizacji jednej z takich umów.

Mianowicie, Wnioskodawca zawarł 4 września 2014 r. umowę dostawy oleju rzepakowego z inną spółką (zwaną dalej „kontrahentem”). Aneksem 24 października 2014 r. do w/w umowy dostawy kontrahent zobowiązał się do dostarczenia 500 ton oleju rzepakowego w okresie od 27 października 2014 r. do 2 listopada 2014 r. Kontrahent jest spółką kapitałową - działa w formie spółki z.o.o. Z zakontraktowanej powyższym aneksem partii oleju rzepakowego kontrahent zrealizował/dostarczył jedynie 121,42 ton. Dostawy te miały miejsce 27-28 października 2014 r. Z tytułu zrealizowanej części dostawy kontrahent nie wystawił faktur VAT. Kontrahent uczynił to dopiero 11 maja 2015 r.

Było to 5 (słownie: pięć) faktur VAT z następującymi informacjami zawartymi w ich treści:

 1. Faktura VAT data wystawienia - 11 maja 2015 r., data sprzedaży - 11 maja 2015 r., opis: termin rozładunku 28 października 2014 r., płatność do 12 maja 2015 r.
 2. Faktura VAT data wystawienia - 11 maja 2015 r., data sprzedaży- 11 maja 2015 r., opis: termin rozładunku 27 października 2014 r., płatność do 12 maja 2015 r.
 3. Faktura VAT data wystawienia - 11 maja 2015 r., data sprzedaży - 11 maja 2015 r., opis: termin rozładunku 27 października 2014 r., płatność do 12 maja 2015 r.
 4. Faktura VAT data wystawienia - 11 maja 2015 r., data sprzedaży - 11 maja 2015 r., opis: termin rozładunku 27 października 2014 r., płatność do 12 maja 2015 r.
 5. Faktura VAT data wystawienia - 11 maja 2015 r., data sprzedaży - 11 maja 2015 r., opis: termin rozładunku 28 października 2014 r., płatność do 12 maja 2015 r.

W treści przedmiotowych faktur kontrahent błędnie wskazał zatem datę sprzedaży jako dzień 11 maja 2015 r. jednocześnie jednak, w treści faktury wpisując adnotację o faktycznych terminach rozładunku oleju rzepakowego tj. dniach 27-28 października 2014 r.

Spółka na podstawie zapisów umowy, w związku z niedostarczeniem pozostałej części oleju, naliczyła kwotę 411 137,88 zł tyt. przysługujących jej na podstawie umowy roszczeń rekompensacyjnych (zakup zastępczy, kary umowne) wystawiając jednocześnie stosownej treści notę obciążeniową i kompensując ją z należnością z tytułu dostarczonej części oleju rzepakowego (tj. należnością za dostarczone 121,42 ton). Kontrahent zakwestionował jednak notę obciążeniową.

W przedstawionym powyżej stanie faktycznym, istnieje zatem dodatkowo ewentualność sporu cywilnoprawnego. Istnieje również możliwość zawarcia ugody i tym samym stosunkowe rozdzielenie kwoty roszczenia powstałej wskutek wystawienia noty obciążeniowej - w ten sposób, że nastąpiłoby częściowe uznanie roszczenia przez kontrahenta zaś pozostała część byłaby uiszczana tyt. wynagrodzenia na rzecz kontrahenta z tytułu dostarczonej części oleju rzepakowego. Na obecnym etapie nie jest jednak wiadomym czy dojdzie do ugody.

Dostawy w/w 121,42 ton oleju rzepakowego miały miejsce 27-28 października 2014 r. zaś faktury z tytułu w/w dostaw zostały wystawione i doręczone wnioskodawcy drogą elektroniczną 11 maja 2015 r.

W odpowiedzi na wezwanie z 24 lipca 2015 r. pismem z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Organu 5 sierpnia 2015 r.) Wnioskodawca poinformował, że dokonał zaliczenia kwoty objętej notą do przychodów w momencie wystawienia noty obciążeniowej a następnie dokonał przeksięgowania w przychód podatkowy w momencie wystawienia oświadczenia o potrąceniu. Kwota objęta notą obciążeniową została zaliczona w pełnej wysokości do przychodów podatkowych za 2014 r. (co zostało ostatecznie wskazane w odpowiedzi na wezwanie z 26 sierpnia 2015 r. ujętej w piśmie z 7 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 września 2015 r.).

W związku z powyższym zadano m.in następujące pytanie:

Czy ewentualne zawarcie ugody cywilnoprawnej co do kwoty objętej notą obciążeniową i uzyskanie na tej podstawie efektywnej zapłaty jedynie części kwoty objętej zakresem noty obciążeniowej, stanowić będzie podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę korekty zeznania podatkowego w podatku od osób prawnych za 2014 r. wobec zmniejszenia - poprzez zawarcie ugody cywilnoprawnej - faktycznego przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu noty obciążeniowej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, skompensowanie należności na podstawie noty obciążeniowej spowodowało po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, w odniesieniu do ewentualnej możliwości zawarcia ugody cywilnoprawnej należy wskazać, że w ocenie Wnioskodawcy ewentualne zawarcie takiej ugody co do kwoty objętej notą obciążeniową i uzyskanie na tej podstawie efektywnej zapłaty jedynie części kwoty objętej zakresem noty obciążeniowej, stanowić będzie podstawę do dokonania korekty zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 (winno być: 2014). W kontekście zadanego pytania, które dotyczy możliwości skorygowania zeznania podatkowego za 2014 r. wskazanie przez Wnioskodawcę roku 2015 przyjęto, za oczywistą omyłkę pisarską.

Prawo to powstanie w momencie zawarcia ewentualnej ugody cywilnoprawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Art. 12 ust. 3 updop stanowi o przychodach związanych z działalnością gospodarczą, a zatem odnosi się do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej (związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio). Niewątpliwie kara umowna, którą Wnioskodawca obciążył swojego kontrahenta z powodu niewywiązania się z warunków umowy, powinna być kwalifikowana jako przychód związany z działalnością gospodarczą.

Zasady rozpoznawania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 updop, uregulowane są w art. 12 ust. 3a-3e updop. Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 3c updop jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 12 ust. 3d updop stanowi, że przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

Stosownie do art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje przy tym definitywny charakter przysporzenia. W konsekwencji, jeżeli dochodzi do zwrotu należności pierwotnie rozpoznanej jako przychód (np. z tytułu kary umownej), to stanowi to podstawę do dokonania korekty przychodu.

W niniejszej sprawie, w roku 2014 nastąpiło opisane wcześniej we wniosku zaliczenie w przychód podatkowy kwoty wynikającej z wystawionej noty obciążeniowej.

Przepisy updop nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) przychodów, tj. czy przychód powiększa (pomniejsza) się w dacie korekty, czy też w historycznej dacie powstania przychodu.

Wobec powyższego, należy posłużyć się literalną wykładnią przepisów updop, która prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są należne podatnikowi, czyli są wymagalne, niewątpliwe i bezwarunkowe. Późniejsze dokonanie korekty skutkuje jedynie zmianą wysokości przychodów, nie zaś datą ich powstania. Korekta służy rzetelnemu obliczeniu (doprecyzowaniu) prawidłowej wysokości już osiągniętego przychodu należnego za dany okres rozliczeniowy, która to wysokość została wcześniej określona w niewłaściwej kwocie. Innymi słowy, późniejsza korekta nie powoduje zmiany daty powstania tych przychodów. Fakt dokonania korekty przychodów nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Punktem odniesienia do dokonania korekty jest zatem zdarzenie pierwotne.

W przedmiotowej sprawie, skorygowanie na podstawie planowanego zawarcia ugody, zaliczonej do przychodów podatkowych kwoty wynikającej z wystawionej noty obciążeniowej nie wygeneruje nowego momentu powstania przychodu, lecz jedynie zmodyfikuje w całości jego pierwotną wysokość.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w związku z zawarciem ugody cywilnoprawnej i uzyskaniem na tej podstawie efektywnej zapłaty jedynie części kwoty objętej zakresem noty obciążeniowej, Wnioskodawca winien dokonać korekty zeznania podatkowego za 2014 r.

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.